Blog: Finanse i rachunkowosc | Ksiegowosc | Podatki | Prawo | Prawo w procesie handlowym91

Miejsce spełnienia świadczenia

Miejsce spełnienia świadczenia
  • 229 views

Art. 454 Kodeksu cywilnego określa, co jest miejscem spełnienia świadczenia.

Udostępnij!

Art. 454 Kodeksu cywilnego określa, co jest miejscem spełnienia świadczenia. Jeżeli świadczenie polega na dostawie towaru czy wykonaniu usługi, to za miejsce i datę spełnienia świadczenia uznaje się wyjście z magazynu sprzedawcy. Strony mogą w umowach ustalać dowolne warunki i np. za miejsce spełnienia świadczenia uznać magazyn nabywcy. Gdyby strony nie sprecyzowały tego w umowie, za miejsce spełnienia świadczenia uznaje się siedzibę sprzedającego.

Tabela przedstawia przykłady naliczania odsetek w przypadku terminu równego lub wyższego, niż 30 dni.

Spełnienie świadczenia dnia Dostarczenie faktury Termin płatności Zapłata dnia Odsetki można żądać za dni
1 VI 1 VI 1 VII – 30 dni 1 VII – 30 dnia 0
1 VI VI 6 VII – 45 dni 16 VII – 45 dnia 15
11 VI 11 VI 16 VII – 45 dni 16 VII – 45 dnia 5
1 VI 11 VI 16 VII – 45 dni 16 VII – 45 dnia 5
11 VI 1 VI 16 VII – 45 dni 16 VII – 45 dnia 5

Kolejnym przepisem ustawy o terminach zapłaty jest art.6, omawiający przypadek, gdy strony ustaliły termin płatności powyżej 30 dni, ale nie jest on określony w umowie, lecz wynika z wezwania lub faktury. Przepis w tym przypadku wskazuje, że odsetki ustawowe należą się wierzycielowi po upływie 30 dni, ale bez żadnego wezwania, i nie jest tu wymagana nota odsetkowa. Przepis wskazuje, że odsetki są liczone po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia świadczenia.

Przypomnijmy, iż art. 5 uzależniał jeszcze naliczanie odsetek od dostarczenia faktury. Art.6 takiego warunku nie przedstawia. Ust.2 tego przepisu mówi, że termin zapłaty, jeżeli nie mamy umowy, powinien wynikać z faktury, jednak nie może być wcześniejszy, niż data doręczenia wezwania. Przykład: jeśli umowa określa termin płatności 10 czerwca, wierzyciel ma prawo otrzymać zapłatę do 10 czerwca niezależnie od tego, czy dłużnik taką fakturę otrzymał. W przypadku braku umowy wierzyciel nie może żądać zapłaty, dopóki nie wręczy faktury dłużnikowi. Nie można więc naliczać odsetek w sytuacji, gdy termin wskazany na fakturze to 10 czerwiec, a dłużnik tej faktury nie otrzymał.

Poniższa tabela przedstawia kolejne przykłady liczenia odsetek.

Spełnienie świadczenia Termin płatności z faktury Zapłata dnia Dostarczenie faktury Odsetki    za dni
1 VI 16 VII – 45 dni 16 VII – 45 dnia 1 VI 15
11 VI 16 VII – 45 dni 16 VII – 45 dnia 11 VI 5
1 VI 16 VII – 45 dni 16 VII – 45 dnia 11 VI 15
1 VI 16 VII – 45 dni 16 VII – 45 dnia 16 VII 15
1 VI 16 VII – 45 dni 16 VII – 45 dnia 17 VII 0

Jeśli dostawa następuje 1 czerwca, a zapłata jest dokonywana 16 lipca, odsetki należą się wierzycielowi bez wezwania za 15 dni. Jeżeli natomiast dostawa nastąpi 10 dni później, 30 dni jest liczone nie od dnia wystawienia faktury czy daty dostarczenia faktury, lecz od spełnienia świadczenia. W związku z tym odsetki należą się za 5 dni. W przypadku spełnienia świadczenia 1 czerwca, termin zapłaty następuje po 45 dniach, ale ponieważ dostarczenie faktury miało miejsce przed terminem zapłaty, odsetki należą się za dni 15.