Udostępnij!

I. Warunki ogólne

 1. Bony Edukacyjne są "dokumentami" upoważniającymi Posiadacza Bonu do ich wymiany na szkolenia otwarte dostępne w Altkom Akademii
 2. Emitentem Bonów Edukacyjnych jest Altkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51.
 3. Dystrybucja Bonów odbywa się wyłącznie poprzez Altkom Akademię S.A. i jej ośrodki oraz podmioty wskazane w Załączniku do regulaminu
 4. Bony Edukacyjne posiadają wartość 500 złotych i stanowią ekwiwalent kwoty pieniężnej 500 złotych, którą można wykorzystać do zapłaty lub częściowej zapłaty za wybrane szkolenie otwarte w zależności od wartości cennikowej szkolenia.
 5. Bony Edukacyjne wystawiane są w dwóch wariantach: imiennie lub na Okaziciela, przy czym Bon imienny może zostać zrealizowany wyłącznie przez osobę, na którą został wystawiony.
 6. Bony Edukacyjne nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
 7. Bony Edukacyjne nie mogą być przedmiotem handlu.
 8. Altkom Akademia S.A. nie ponosi odpowiedzialności za Bony Edukacyjne, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Posiadaczowi.
 9. Posiadaczowi Bonu Edukacyjnego nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Altkom Akademii S.A. z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Bonu Edukacyjnego.

II. Okres ważności i sposób realizacji

 1. Jedynym akceptantem Bonów Edukacyjnych jest Altkom Akademia S.A.
 2. Data ważności Bonu oznacza ostatni dzień, w którym można dokonać opłaty za szkolenie otwarte, przy czym termin realizacji szkolenia otwartego może być późniejszy niż data ważności bonu. Po upływie tego terminu Bon Edukacyjny nie może zostać zrealizowany.
 3. Altkom Akademia S.A. przyjmuje do realizacji wyłącznie oryginalne Bony Edukacyjne, opatrzone pieczęcią i z określonym terminem ważności, nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
 4. Bonów Edukacyjnych nie można ze sobą łączyć – pojedynczy Bon może być wykorzystany do zapłaty za jedno miejsce na jednym szkoleniu otwartym.
 5. Posiadacz Bonu sam dokonuje wyboru zajęć, za które chce zapłacić przy pomocy Bonu przy czym zapisy na szkolenia otwarte realizowane są zgodnie z Warunkami Ogólnymi realizacji szkoleń przyjętymi w Altkom Akademii S.A.
 6. Altkom Akademia S.A. zastrzega sobie możliwość odmowy zapisu na wybrane przez posiadacza Bonu szkolenie otwarte, np. w przypadku braku miejsc w wybranych grupach. W takim przypadku Altkom Akademia S.A. zaproponuje Posiadaczowi Bonu Edukacyjnego inny termin, w którym będzie on mógł zrealizować Bon Edukacyjny, a w szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia ważności Bonu.
 7. Przy realizacji Bonów Edukacyjnych, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość świadczonej usługi jest niższa niż wartość nominalna posiadanych Bonów.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, na podstawie faktury VAT, gdy wartość wybranego szkolenia otwartego jest wyższa niż wartość nominalna posiadanego Bonu Edukacyjnego.
 9. Warunkiem koniecznym do wystawienia faktury VAT pomniejszonej o wartość Bonu, jest zwrócenie posiadanego Bonu Edukacyjnego w pierwszym dniu zajęć, w recepcji ośrodka, w którym realizowane jest szkolenie.
 10. Wykorzystanie Bonu jest możliwe przy wyborze szkolenia za min. 1 000 zł.
 11. Bony Edukacyjne nie mogą być wykorzystane do zapłaty za szkolenia oferowane w ramach promocji.
 12. Bony Edukacyjne nie łączą się z innymi rabatami.

III. Postanowienia końcowe

 1. Użycie Bonu Edukacyjnego oznacza akceptację treści Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.altkomakademia.pl/regulamin-bony-edukacyjne oraz w siedzibie Altkom Akademii S.A.
 4. Altkom Akademia S.A. ma obowiązek przekazania Posiadaczowi Bonu aktualnego Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
 5. Altkom Akademia S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Emitenta, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w siedzibie Altkom Akademii S.A. oraz na stronie internetowej www.altkomakademia.pl.