Udostępnij!
 1. W ramach forum Q&A Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie mogą umieszczać i przechowywać w szczególności następujące Treści:
  1. pytania z wybranego zakresu szkolnego,
  2. udzielone odpowiedzi na ww. pytania,
  3. komentarze do pytań i odpowiedzi,
  4. oceny zawartych treści.
 2. Z forum Q&A mogą korzystać dwie kategorie Usługobiorców:
  1. Użytkownicy mający dostęp do pełnej funkcjonalności i zawartości forum Q&A, pełny dostęp do zamieszczonych Treści oraz prawo do zamieszczania i modyfikowania własnych Treści;
  2. Goście mający ograniczony dostęp do funkcjonalności i Treści (bez możliwości zamieszczania, modyfikacji i oceny Treści).

Zadawanie Pytań

 1. Uprawnienie do zadawania pytań na forum Q&A mają wyłącznie Użytkownicy
 2. Umieszczenie na forum Q&A pytania z zakresu wybranego tematu szkolenia ma na celu uzyskanie odpowiedzi od innego Użytkownika lub przedstawiciela kadry dydaktycznej Usługodawcy.
 3. Usługodawca (w zakresie możliwości) podejmie działania, aby każde pytanie uzyskało odpowiedź w rozsądnym terminie, jednak nie udziela gwarancji, że zadane pytanie uzyska odpowiedź.
 4. Pytania zadawane na forum Q&A muszą:
  1. dotyczyć szeroko rozumianej tematyki szkolenia (z zakresu oferty szkoleniowej Usługodawcy lub oferty szkoleniowej podmiotów współpracujących Usługodawcą),
  2. być sformułowane w sposób konkretny, rzeczowy, wyczerpujący, umożliwiający jednoznaczną odpowiedź,
  3. być oznaczone (kategoria tematyczna, tagi) w sposób umożliwiający przeszukiwanie i porządkowanie Treści na forum Q&A.
 5. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że pytania nie spełniające w/w wymagań mogą zostać usunięte przez moderatorów. W szczególności dotyczy to:
  1. Treści nie będących pytaniami (np. opinii, dyskusji),
  2. Treści wykraczających poza zakres oferty szkoleniowej Usługodawcy.
 6. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że pytania zawierające większą ilość zagadnień wymagających rozwiązania powinny zostać podzielone na dwa lub większą ilość pytań i w tej formie uwidocznione pozostałym Użytkownikom. Moderatorzy w takiej sytuacji mogą usunąć pytanie i poprosić o utworzenie kilku pytań.
 7. Użytkownik ma prawo usunąć lub edytować swoje pytania pod warunkiem, że inni Użytkownicy nie udzielili już odpowiedzi na te pytania.

Udzielenie Odpowiedzi

 1. Uprawnienie do udzielania odpowiedzi na forum Q&A mają wyłącznie Użytkownicy,
 2. Odpowiedzi udzielane na forum Q&A muszą odnosić się bezpośrednio do pytania i powinny obejmować rozstrzygnięcie wszystkich zagadnień objętych pytaniem.
 3. Na jedno pytanie może zostać udzielonych kilka odpowiedzi.
 4. Odpowiedź na pytanie nie może polegać na umieszczeniu na forum Q&A linku do innego serwisu internetowego ani stanowić kopii odpowiedzi umieszczonej wcześniej w Q&A przez innego Użytkownika.
 5. Odpowiedź nie może być ofertą lub reklamą produktu lub usługi spoza oferty Usługodawcy np. szkolenie, doradztwo, materiały szkoleniowe.
 6. Udzielenie odpowiedzi na pytanie powinno obejmować wytłumaczenie danego problemu, jaki przedstawił pytający tak aby mógł on zrozumieć jak należy taki problem rozwiązać.
 7. Odpowiedzi naruszające w/w postanowienia lub inne postanowienia Regulaminu mogą być usuwane przez moderatorów Serwisu.
 8. Umieszczona przez Użytkownika odpowiedź może zostać usunięta z forum Q&A w przypadku konieczności usunięcia pytania, którego ta odpowiedź dotyczy.
 9. Użytkownik ma prawo usunąć lub edytować swoje odpowiedzi, o ile odpowiedź ta nie została już wyróżniona przez Trenera.

Komentarze do Pytań

 1. Uprawnienie do komentowania pytań na forum Q&A mają wyłącznie Użytkownicy.
 2. Umieszczenie na forum Q&A komentarza do pytania innego Użytkownika ma na celu prośbę o doprecyzowanie treści pytania, tak aby umożliwić możliwie najlepszą odpowiedź.
 3. Komentarz do pytań w szczególności nie służy do:
  1. odpowiedzi na pytania,
  2. zadawania kolejnych pytań związanych z komentowanym pytaniem,
  3. wypowiedzi mających na celu ocenę autora pytania.
 4. Komentarze naruszające ww. postanowienia lub inne zasady opisane w Regulaminie będą usuwane lub przenoszone przez moderatorów Serwisu.

Komentarze do Odpowiedzi

 1. Uprawnienie do komentowania odpowiedzi na forum Q&A mają wyłącznie Użytkownicy.
 2. Umieszczenie na forum Q&A komentarza do odpowiedzi innego Użytkownika ma na celu merytoryczne odniesienie się do treści odpowiedzi np. uzupełnienie lub korekta części informacji zawartych w odpowiedzi.
 3. Komentarz do odpowiedzi w szczególności nie służy do:
  1. odpowiedzi na pytania (w przypadku gdy użytkownik nie zgadza się z istniejącą odpowiedzią, powinien udzielić własnej niezależnej odpowiedzi),
  2. wypowiedzi mających na celu ocenę autora odpowiedzi.
 4. Komentarze naruszające ww. postanowienia lub inne zasady opisane w Regulaminie będą usuwane lub przenoszone przez moderatorów Serwisu.

Ocena treści

 1. Treści zamieszczone na forum Q&A podlegają ocenie Użytkowników.
 2. Oceny polegają na przyznawaniu punktów lub wyróżnień wartościowym Treściom.
 3. Uprawnienie do oceny Treści zależą od statusu Użytkownika na forum Q&A.
 4. Oceny i wyróżnienie nie podlegają reklamacjom lub odwołaniom.

Ocena pytań

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do oceny pytania poprzez oddanie jednego głosu „doceń to” w przypadku, gdy uzna je za wartościowe.
 2. Użytkownicy o statusie Trener mogą nadać pytaniu wyróżnienie „ciekawe pytanie,” jeżeli uznają je za szczególnie wartościowe. Decyzja o wyróżnieniu wynika z subiektywnej oceny uprawnionego Użytkownika opartej na następujących kryteriach:
  1. pytanie jest dobrze sformułowane tj.:
   1. pytanie jest prośbą o odpowiedź (nie zaproszeniem do dyskusji),
   2. pytanie dotyczy szeroko rozumianej tematyki szkolenia,
   3. treść pytania zawiera opis (informacje, dane, przykłady, kontekst) umożliwiający zwięzłą, użyteczną odpowiedź,
   4. pytanie zawiera właściwe tagi pomagające innym przeszukiwanie i porządkowanie treści w Serwisie.
  2. pytanie jest wartościowe merytorycznie tj.:
   1. pytanie nie pojawiło się wcześniej,
   2. ma walor uniwersalny (zainteresuje szerszą grupę użytkowników),
   3. wymaga syntezy wiedzy z kilku dziedzin,
   4. autor pytania dzieli się wynikami własnych poszukiwań odpowiedzi.

Ocena odpowiedzi

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do oceny odpowiedzi innego Użytkownika (w przypadku gdy uzna ją za wartościową) oraz oddania jednego głosu „doceń to”.
 2. Szczególne uprawnienia przysługują Użytkownikowi (autorowi pytania) w stosunku do uzyskanej odpowiedzi od innego Użytkownika.
 3. Użytkownicy o statusie Trener mogą nadać odpowiedzi wyróżnienie (tzw. „ocena trenera”) jeżeli uznają ją za szczególnie wartościową. Decyzja o wyróżnieni wynika z subiektywnej oceny uprawnionego użytkownika opartej na następujących kryteriach:
  1. poprawna merytorycznie
  2. edukacyjnie wartościowa tj.:
   1. pokazuje szerszy kontekst przydatny innym użytkownikom,
   2. pokazuje sposób dojścia do prawidłowej odpowiedzi,
   3. pokazuje alternatywne rozwiązania,
   4. zawiera osobistą rekomendację opartą na doświadczeniu,
   5. podaje praktyczny przykład,
   6. zawiera informację o źródle pozwalającym na weryfikację,
   7. jest oryginalna tzn. zawiera unikalne treści.
  3. dobrze sformułowana
   1. przejrzysta (umożliwiająca efektywną analizę treści) np. punkty, tabele, wyróżnienia,
   2. zawierająca adekwatne przykłady graficzne np. zrzuty z ekranu (o ile to konieczne),
   3. multimedialna (o ile taka forma wspiera przekaz merytoryczny),
   4. poprawnie napisana (gramatyka, ortografia, składnia).