Altkom Akademia S.A. jest Beneficjentem projektu

AKADEMIA ROZWOJU KADR WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

 

Wartość projektu: 1 669 484,68

Łączna wartość dofinansowania (100%):
ze środków UE w kwocie 1 407 041,69 zł

ze środków dotacji celowej w kwocie 262 442,99

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania i komunikacji wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości.Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 495 osób.

Uczestnikami projektu są pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym osoby delegowane z sądów i prokuratur oraz pracownicy Prokuratury Krajowej.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia w następujących 4 grupach:

 

Grupa A – szkolenie: Podstawowe umiejętności komputerowe objęte certyfikatem ECDL BASE

Szkolenie ma na celu rozwój kompetencji związanych z korzystaniem z komputera oraz narzędzi niezbędnych w pracy urzędnika administracji publicznej w zakresie: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne oraz umiejętności posługiwania się serwisami zawierającymi bazy danych informacji niezbędnych w pracy urzędnika.

Liczba uczestników: 340

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-ecdl/

 

Grupa B – szkolenie: Kompetencje informatyczne objęte certyfikatem EUCIP

Szkolenie pozwoli poznać podstawowe zagadnienia i nabyć umiejętności w zakresie specjalizacji informatycznych: stosowania i zarządzania systemami informatycznymi, pozyskiwania, rozwoju i implementacji systemów informatycznych oraz eksploatacji i utrzymania systemów informatycznych.

Liczba uczestników: 70

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-eucip/

 

Grupa C – szkolenia z zakresu zarządzania projektami

W ramach tej grupy zostaną zrealizowane następujące szkolenia: PRINCE2® Foundation; PRINCE2® Practitioner; PRINCE2 Agile® Foundation; ITIL® Foundation; AgilePM® Foundation; AgileBA® Foundation; Change Management Foundation; M_o_R® Foundation; MSP® Foundation; MoP® Foundation; Project Management Professional (PMP)®; Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów; Scrum Master; Scrum Product Owner; Scrum dla członków zespołów projektowych; Analiza biznesowa BABOK®; Modelowanie procesów w BPMN; Projektowanie zorientowane na użytkownika: User Experience design; Podstawy MS Project.

Minimalna liczba uczestników: 35

Liczba miejsc: 219

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/ms-zp/

 

Grupa D – szkolenie: Budowanie efektywnie funkcjonującego zespołu

Szkolenie pozwoli poznać zagadnienia i nabyć umiejętności w zakresie dobrej współpracy w zespole, przezwyciężania przeszkód w sprawnym funkcjonowaniu zespołu, skutecznej komunikacji wewnętrznej, rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktami oraz metod motywowania pracowników.

Liczba uczestników: 50

Rekrutacja na szkolenie: www.altkomakademia.pl/pk-zespol/

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat.

 

Projekt obejmuje również prace analityczno-konsultingowe w zakresie opracowania standardów kompetencji, ścieżek rozwoju, katalogów rekomendowanych szkoleń i wzorów testów kompetencyjnych dla ról pełnionych przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze IT oraz w projektach.

 

Harmonogram realizacji szkoleń:

 • ECDL: ECDL Base
  07.09.2020-11.09.2020
 • ECDL: ECDL Base
  14.09.2020-18.09.2020
 • Prince2 Agile Foundation
  21.09.2020-23.09.2020
 • SCRUM dla członków zespołów
  23.09.2020-24.09.2020
 • Planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie postępów
  28.09.2020-30.09.2020
 • Product Owner
  01.10.2020-02.10.2020
 • MSP Foundation
  14.10.2020-16.10.2020
 • ECDL: ECDL Base
  21.09.2020-25.09.2020
 • ECDL: ECDL Base
  28.09.2020-02.10.2020
 • ECDL: ECDL Base
  05.09.2020-09.10.2020
 • ECDL: ECDL Base
  12.10.2020-16.10.2020
 • ECDL: ECDL Base
  19.10.2020-23.10.2020
 • ECDL: ECDL Base
  26.10.2020-30.10.2020
 • ECDL: ECDL Base
  02.11.2020-06.11.2020
 • ECDL: ECDL Base
  16.11.2020-20.11.2020
 • ECDL: ECDL Base
  23.11.2020-27.11.2020

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu pod adresem arkws@altkom.pl

Altkom Akademia od 25 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2020 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź