Akademia HR Business Partnera zapewnia kompleksową wiedzę oraz sprawdzone rozwiązania i narzędzia w obszarze nowoczesnego HR. Rzetelnie przygotowuje do pełnienia roli HR Business Partnera w organizacji. W sposób praktyczny wyposaża w kompetencje niezbędne do realizowania celów firmy, pełnienia funkcji strategicznego partnera w organizacji i skutecznej współpracy z menedżerami.

Program Akademii obejmuje osiem 2-dniowych sesji realizowanych w formule eksperckich warsztatów i pracy na case study. Zajęcia prowadzone są przez wyjątkowy zespół wykładowców, który tworzą doświadczeni praktycy HR oraz eksperci w dziedzinie analitycznego wsparcia zarządzania zasobami ludzkimi.

Program Akademii HR Business Partnera polecamy menedżerom i specjalistom działów HR odpowiedzialnym za: tworzenie i realizację kluczowych procesów oraz strategii HR, kreowanie polityki personalnej, employer branding, rekrutację i rozwój pracowników oraz wszystkim, którzy chcieliby profesjonalnie i skutecznie realizować projekty HR wspierające biznes wewnątrz swojej organizacji.

Uczestnicy Akademii HR Business Partnera dowiedzą się:

 • Jak HR powinien wspierać Zarząd i budować partnerstwo w obliczu niepewności, złożonych kontekstów biznesowych i dynamicznych zmian?
 • Jak skutecznie wdrażać i realizować strategie HR w powiązaniu z celami biznesowymi organizacji?
 • Jak optymalnie zarządzać kompetencjami w organizacji by projekty rekrutacyjne, rozwojowe czy oceny wspierały strategię biznesową?
 • Jak zarządzać sytuacjami kryzysowymi i konfliktem w organizacji?
 • Jakimi narzędziami wspierać się w codziennej pracy związanej z planowaniem i rozliczaniem projektów HR, by zoptymalizować podejmowane działania?

Ramowy program Akademii HR Business Partnera

Strategiczna i ekspercka rola HR w organizacji (2 dni)

Jak zbudować autorytet działu HR, jako partnera biznesowego dostarczającego rozwiązania spójne z celami biznesowymi organizacji? Jak budować porozumienie biznesu i HR wokół strategii biznesowej? Jakie nowe zadania stoją przed działami HR w zakresie Performance Management?

 • Zobaczysz jak pełniąc rolę HRBP możesz wspierać strategię biznesową i wpływać na poprawę wskaźników finansowych,
 • Poznasz zadania oraz procesy HR, których wdrożenie będzie wspierać zarządzanie efektywnością organizacji,
 • Dowiesz się, jak w rozmowach z zarządem i menedżerami argumentować konieczność zmian w podejściu do zarządzania ludźmi oraz ich kompetencjami,
 • Poznasz narzędzia wspierające optymalizacje zarządzania projektami HR w organizacji.

Zarządzanie zmianą w organizacji (2 dni)

Jaka jest rola HR w skutecznym wprowadzaniu strategicznych zmian w organizacji? Jak zapoczątkować zmiany? Jak przygotować menedżerów i pracowników do planowanych zmian? Jak radzić sobie z oporem pracowników w procesie wprowadzania zmiany?

 • Poznasz narzędzia i metody wspomagające wdrażanie zmian w organizacji,
 • Dowiesz się w jaki sposób efektywnie wykorzystać Situational Leadership do zarządzania zmianą,
 • Nauczysz się rozpoznawać i konstruktywnie reagować na negatywne postawy związane z wprowadzaniem zmian,
 • Nauczysz się efektywnego sposobu przekazywania i wprowadzania zmiany w organizacji.

Rozwiązywanie trudnych sytuacji (2 dni)

Jaka jest rola HR w rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu mediacji w organizacji? Jak efektywnie prowadzić trudne rozmowy? Jak przekształcić sytuację konfliktową w szansę na budowania dobrych relacji w organizacji?

 • Nauczysz się identyfikować źródła oraz stopnie konfliktu,
 • Rozwiniesz umiejętności rozwiązywania konfliktów, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz asertywności w pracy HRBP,
 • Poznasz narzędzia niezbędne do rozwiązywania konfliktów i przekształcania trudnych sytuacji w szansę na budowanie dobrych relacji w organizacji.

Zarządzanie kompetencjami w organizacji (2 dni)

Jak wybrać narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, by jak najlepiej wykorzystać potencjał kompetencyjny pracowników? Jakie korzyści daje wdrożenie modelu kompetencyjnego? Jak wdrażać model kompetencyjny?

 • Poznasz metodologię tworzenia i wdrażania modeli kompetencyjnych oraz możliwości ich zastosowania w praktyce zarządzania organizacją,
 • Nauczysz się określać jakie zdolności i umiejętności przekładają się na realizację celów biznesowych organizacji,
 • Poznasz metody prowadzenia oceny opartej na modelu kompetencyjnym i celach organizacji.

Rekrutacja i selekcja pracowników (2 dni)

W jaki sposób dobierać ludzi do organizacji, zespołu, zadań? Jak rekrutować i oceniać, by uniknąć błędów w podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia? Jak skutecznie przeprowadzić on-boarding?

 • Poznasz zasady skutecznego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i pozyskiwania najlepszych kandydatów,
 • Dowiesz się jakie są najczęstsze błędy rekrutacyjne i nauczysz się ich unikać,
 • Poznasz praktyczne metody prowadzenia sesji AC i DC oraz możliwości wykorzystania jej wyników w działaniach rekrutacyjnych i rozwojowych,
 • Poznasz narzędzia efektywnej adaptacji nowych pracowników.

Zarządzanie rozwojem pracowników i projektami corporate wellness

Jak wykorzystać wyniki oceny do zarządzania kompetencjami i planowania rozwoju pracowników? Jak budować programy rozwojowe wspierające realizację celów biznesowych? Jak rozwijać pracowników, aby osiągali coraz lepsze wyniki? Jak budować programy corporate wellness, by motywować i poprawiać efektywność pracowników?

 • Poznasz metody zarządzania kompetencjami i rozwojem pracowników,
 • Poznasz kluczowe narzędzia i zasady projektowania programów rozwojowych,
 • Poznasz kompleksową metodologię wdrażania projektów corporate wellness (projektowanie, wdrożenie, ocena,
  zapewnienie ciągłości).

Analizy danych w HR (2 dni)

Dlaczego warto dokładniej przyglądać się danym w organizacji? Jakimi narzędziami można wspierać się w codziennej pracy związanej z planowaniem i rozliczaniem działań HR? W jaki sposób dobrać narzędzia do konkretnego celu rozwojowego/biznesowego?

 • Dowiesz się jak może wyglądać proces rozwojowy wspierany narzędziami psychometrycznymi i analizą statystyczną bez angażowania dużych środków,
 • Rozwiniesz umiejętności pracy z danymi liczbowymi, nauczysz się klasyfikować dane oraz definiować zakresy danych niezbędnych do wnioskowania w wybranych obszarach analiz danych HR-owych,
 • Stworzysz własne, kompletne środowisko pracy analitycznej.

Budowanie wizerunku i przywództwo HRBP w organizacji (2 dni)

Jak skutecznie budować autorytet HR wśród kadry menedżerskiej? Jak projektować i prowadzić profesjonalne prezentacje, spotkania i dyskusje? Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpień i spotkań? Jakiego stylu przywództwa potrzebuje Twoja organizacja? Jak wdrożyć go w życie, by budować zaangażowanie w organizacji?

 • Poznasz narzędzia budowania wizerunku lidera HRBP jako partnera biznesowego kadry menedżerskiej,
 • Rozwiniesz umiejętności skutecznej argumentacji, komunikacji, projektowania i prowadzenia prezentacji oraz spotkań i dyskusji z zespołami,
 • Poznasz praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami,
 • Poznasz style kierowania i ich wpływ na organizację.

Proces certyfikacji HR Business Partnera

Na zakończenie Akademii uczestnicy prezentują projekty HR, które planują wdrożyć w swoich firmach. Po prezentacjach każdy uczestnik otrzyma informację zwrotną z oceną prezentacji oraz projektu, oraz wskazówki do usprawnienia/ rozwoju projektu. Prezentacja jest podstawą wydania Certyfikatu HR Business Partnera.

Przebieg zajęć

 1. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadzane są testy kompetencji kluczowych z perspektywy pracy menedżera HR. Uczestnicy otrzymują indywidualny, obszerny raport zawierający interpretację wyników z informacją o mocnych stronach i obszarach do rozwoju.
 2. Podczas poszczególnych sesji wykorzystujemy praktyczne, angażujące i innowacyjne metody pracy, m.in:
  • Warsztaty – prowadzone wg metodyki Learn&Entertain, łączącej naukę z doświadczeniem, praktyką i zabawą.
  • Symulacje biznesowe – ich intencją jest sprowokowanie uczestnika do samodzielnej analizy sytuacji, wysnuwania własnych wniosków oraz działania na podstawie własnych decyzji.
  • Gry szkoleniowe – zastosowanie gamifikacji pozwala na zdiagnozowanie kompetencji i predyspozycji uczestników związanych z zarządzaniem projektami i zespołami.
  • Facylitacja – prowadzona wg metodyki Iceberg Process z zastosowaniem praktycznych narzędzi takich jak Action Learning, Brain Dumping, Klastering, Quadrant Analysis, posłuży do wyzwolenia kreatywności grupy i generowaniu innowacyjnych pomysłów.
  • Design Thinking – wykorzystywany do rozwiązywania problemów poprzez dostarczanie innowacyjnych
   i kreatywnych rozwiązań.

  W trakcie projektu, pomiędzy zjazdami, udostępniamy zadania i materiały szkoleniowe oraz narzędzia do monitorowania procesu wdrażania zdobytej wiedzy i umiejętności.

 3. Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymują
  wsparcie poszkoleniowe online.

Organizacja zajęć

Akademia HR Business Partner realizowana jest w trybie:

 • otwartych sesji weekendowych – osiem dwudniowych zjazdów (16 dni), sobota-niedziela w godzinach 8:00 – 16:00. Aktualny terminarz dostępny jest na stronie internetowej.
 • sesji indywidualnych – spotkania konsultacyjne HRBP 1:1. Zakres programu spotkań jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 • programów zamkniętych dla firm – warsztaty z wybranych zagadnień HRBP, dostosowane zakresem do indywidualnych potrzeb organizacji. Rozpoczęcie w dowolnym terminie.

Cena programu Akademii HRBP – 7 900 zł netto za uczestnika obejmuje:

 • testy kompetencji z interpretacją wyników, dostęp do portalu słuchacza (materiały szkoleniowe, podręcznik HRBP, baza wiedzy, forum wymiany wiedzy), konsultacje indywidualne z trenerami podczas opracowywania projektu, dyplom ukończenia.
 • udział w ośmiu dwudniowych zjazdach.

Beata Piwnik

Menedżer zarządzający, konsultant, trener, coach, mentor. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy obszarze zarządzania HR w dużych organizacjach. Prowadzi zajęcia dla kadry menedżerskiej w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Zarządzania Zmianą. Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego w obszarze budowania marki. Współzałożycielka firmy specjalizującej się w audytach behawioralnych w firmach produkcyjnych.

dr Paweł Jurek

Psycholog, ekspert z zakresu metodologii badań psychologicznych i psychometrii. Specjalizuje się diagnozie i rozwoju pracowników. Autor i współautor oryginalnych metod diagnostycznych (np. Skala Satysfakcji z Pracy – SAT20) oraz publikacji z obszaru psychologii organizacji i zarządzania. Posiada bogate doświadczenie w pracy doradczej. Pełnił funkcję konsultanta w procesie tworzenia Narzędzia do Badania Kompetencji (NBK) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od lat współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Gdańskim – temat dysertacji: „Ewaluacja wybranych metod oraz narzędzi diagnozy i oceny kompetencji zawodowych”.

Jolanta Filipczyk-Sikora

Certyfikowany menedżer projektów HR i trener biznesu, psycholog biznesu. Coach ACC w standardzie ICF (International Coaching Federation). Dyrektor zarządzająca w firmie consultingowej, zajmującej się systemowymi rozwiązaniami HR-owymi dla biznesu. Posiada 16-letnie doświadczenie w rekrutacji i selekcji kandydatów, specjalizując się w ocenie kompetencyjnej a także potencjału rozwojowego i liderskiego. Autorka kilku publikacji z zakresu ZZL, głównie zaś coachingu.

dr Michał Olech

Matematyk, ekspert w dziedzinie analitycznego wsparcia zarządzania zasobami ludzkimi. Zainteresowania naukowe wykorzystuje w pracy analitycznej w obszarze psychometrii i Business Intelligence. Posiada doświadczenie w standaryzacji wielu testów diagnostycznych w nurcie klasycznej teorii testów oraz IRT, a także w raportowaniu wyników badań wspierających procesy zarządzania organizacją. Pełnił funkcję Głównego Analityka oraz Kierownika Projektu w przedsięwzięciach, których celem było m.in. stworzenie innowacyjnych narzędzi stosowanych w procesie rekrutacji i selekcji oraz zaprojektowanie algorytmów wsparcia decyzji o podjęciu działań rozwojowych. Uzyskał stopień doktora matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Universite Paris Sud - temat dysertacji: „Systems of nonlinear evolution equations and their applications”.

Sylwia Plona-Zduńczyk

Certyfikowany trener i coach, konsultant biznesu z kilkunastoletnim doświadczeniem menedżerskim w obszarze budowania strategii i rozwiązań personalnych. Obecnie zajmuje się doradztwem organizacyjnym na poziomie tworzenia struktur i procesów, a także wspieraniem kadry menedżerskiej w zakresie analizy, oceny i konstruktywnego feedbacku, procesów coachingowych oraz programów szkoleniowych, wdrożeniowych i naprawczych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Studiów Zawodowych Coachingu ACTSH ICF.

Aktualne promocje

Sprawdź