§ 1. Zgłoszenie

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Altkom Akademię S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Altkom Akademia) rozumie się przez:
  1. wypełnienie zgłoszenia online na witrynie internetowej Altkom Akademii lub
  2. przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego Altkom Akademii lub do wybranego Ośrodka Altkom Akademii.
 2. W przypadku zgłoszenia online lub przesłania wiadomości pocztą elektroniczną, w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia, przedstawiciel handlowy Altkom Akademii skontaktuje się z Osobą Zgłaszającą (tj. osobą wymienioną w Karcie zgłoszenia na zajęcia jako Osoba Zgłaszająca) w celu uzgodnienia szczegółów uczestnictwa w zajęciach.
 3. Po uzgodnieniu zakresu i terminu zajęć z przedstawicielem handlowym Altkom Akademii należy wydrukować i wypełnić Kartę Zgłoszenia na zajęcia dostępną w witrynie internetowej Altkom Akademii lub skorzystać z Karty Zgłoszenia otrzymanej pocztą elektroniczną od przedstawiciela handlowego.
  1. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę, która zamierza wziąć udział w zajęciach (bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich).
  2. W przypadku pozostałych podmiotów Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu firmy zgłaszającej.
  3. Podpis na Karcie Zgłoszenia potwierdza akceptację "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A.", w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia Altkom Akademię do wystawienia faktury VAT.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia faksem lub w formie skanu pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego lub Ośrodka Altkom Akademii, wraz z akceptacją "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A." na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają rozpocząć się zajęcia. Brak przesłania prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia bądź jej przesłanie w terminie krótszym niż określony powyżej, nie powoduje obowiązku realizacji Szkolenia po stronie Altkom Akademii. Altkom Akademia dopuszcza przyjmowanie Karty Zgłoszenia po podanym terminie wyłącznie w przypadku, potwierdzonej przez Altkom Akademię, dostępności wolnych miejsc na liście uczestników zajęć, których dotyczy zgłoszenie
 5. W przypadku osób fizycznych dodatkowym warunkiem przyjęcia zgłoszenia na zajęcia jest wniesienie opłaty w wysokości 100% ceny zajęć + VAT z zastrzeżeniem poniższego §2. Warunki Płatności.
 6. Przed rozpoczęciem zajęć Osoba Zgłaszająca otrzyma telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w umówionym terminie.
 7. Jeżeli z pomiędzy Altkom Akademią a Osobą Zgłaszającą zawarta została ramowa umowa o współpracy, postanowienia niniejszych "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A." mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami ramowej umowy o współpracy. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A." a umowy ramowej o współpracy pierwszeństwo mają postanowienia umowy ramowej o współpracy.

§ 2. Warunki płatności

 1. Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana na podstawie niniejszych Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii.
 2. Ogólne warunki płatności są następujące:
  1. osoby fizyczne zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% ceny zajęć + VAT, na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia;
  2. pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty 100% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej przez Altkom Akademię po zakończeniu zajęć; opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT;
   Uwaga: w przypadku płatności dokonywanych przelewem przed rozpoczęciem zajęć, prosimy o niezwłoczne dostarczenie dowodu dokonania przelewu.
 3. W przypadku zajęć, których ceny podane są w euro, faktura zostanie wystawiona w PLN na sumę stanowiącą równowartość ceny liczonej według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.
 4. Ceny zajęć oferowanych przez Altkom Akademię podane są w kwotach netto. Zajęcia (szkolenia, warsztaty i konsultacje) podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie  art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).
 5. W przypadku zajęć prowadzonych przez Altkom Akademia jako placówkę kształcenia ustawicznego, zajęcia podlegają zwolnieniu z VAT.
 6. W przypadku, gdy zajęcia organizowane przez Altkom Akademię nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet zajęć, określone w powyższym punkcie 2a  lub ramowej umowie o współpracy, Altkom Akademia zaliczy na poczet udziału w innych zajęciach organizowanych przez Altkom Akademię, ustalonych z Osobą Zgłaszającą lub na wniosek Osoby Zgłaszającej Altkom Akademia zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Osobę Zgłaszającą rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu pieniędzy od Osoby Zgłaszającej.
 7. Należność za uczestnictwo w zajęciach może być również pokryta za pomocą Bonów Edukacyjnych Altkom Akademii, które mogą być wykorzystane przez posiadacza bonu lub osobę imiennie wskazaną w dokumencie bonu, do zapłaty lub częściowej zapłaty za wybrane szkolenie otwarte w zależności od wartości cennikowej szkolenia. Aktualny Regulamin realizacji Bonów Edukacyjnych jest dostępny na stronie https://prod.altkomakademia.pl/regulamin-bony-edukacyjne oraz w siedzibie firmy.

§ 3. Rezygnacja

 1. Po przesłaniu Karty Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych zajęciach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 15 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć na 14 lub 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia:
  1. Osoba Zgłaszająca, o której mowa w powyższym § 1. pkt. 3b, jest zobowiązana do uiszczenia opłaty manipulacyjnej tytułem kosztów przygotowania stanowiska pracy na zajęcia w wysokości 20% ceny katalogowej zajęć + VAT, na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć; opłaty należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
  2. Osobie Zgłaszającej będąca osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, o której mowa w powyższym § 1. pkt. 3a, Altkom Akademia zwróci 80% ceny katalogowej zajęć + VAT w terminie 9 dni od dnia otrzymania prawidłowej rezygnacji z zajęć, o ile Osoba Zgłaszająca uiściła opłatę za zajęcia zgodnie z postanowieniami "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A.".
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć na 9 lub mniej dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność) Osoba Zgłaszająca zobowiązana jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny katalogowej zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć; opłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć z katalogu IBM, których dotyczy wariant tzw. "dedykowanego laboratorium" na 15 lub mniej dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność) Altkom Akademia ma prawo domagać się od Osoby Zgłaszającej uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny katalogowej zajęć + VAT na podstawie faktury VAT (faktura VAT zostanie wystawiona po dacie planowanego terminu zajęć); opłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 5. W przypadku Nieobecności, Altkom Akademia zalicza kwotę wpłaconą przez Osobę Zgłaszającą tytułem opłaty manipulacyjnej, a Osobie Zgłaszającej nie przysługuje z tego tytułu prawo uczestniczenia w innych zajęciach prowadzonych przez Altkom Akademię, ani też prawo żądania zwrotu wpłaconej kwoty.
 6. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik, który otrzymał podręcznik przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany jest do jego zwrotu w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji. Nie dokonanie zwrotu podręcznika w wyznaczonym terminie będzie skutkowało obciążeniem Osoby Zgłaszającej kosztami zakupu podręcznika poniesionymi przez Altkom Akademię.
  Uwaga: Informacja o rezygnacji z zajęć musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana faksem lub w formie skanu pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego lub do Ośrodka Altkom Akademii, w którym mają odbyć się zajęcia.

§ 4. Uwagi organizacyjne

 1. W ramach opłaty za zajęcia odbywające się w Ośrodkach Altkom Akademii każdy uczestnik ma zagwarantowane:
  1. dedykowane stanowisko szkoleniowe,
  2. odpowiednie materiały szkoleniowe (o ile szczegółowe warunki zajęć nie stanowią inaczej),
  3. jeden gorący posiłek w ciągu dnia (dotyczy zajęć całodniowych),
  4. kawę, herbatę i wodę w trakcie przerw,
  5. świadectwo uczestnictwa w zajęciach bądź certyfikat producenta właściwy dla danych zajęć.
  6. nieodpłatny, bezterminowy dostęp do portalu edukacyjnego Moja Akademia (dalej jako "Portal") na warunkach wskazanych w pkt. 7-12 poniżej; zasady korzystania z Portalu przez uczestników zajęć określa regulamin Portalu znajdujący się na stronie www.altkomakademia.pl/regulamin-portalu
 2. Zajęcia realizowane przez Altkom Akademię odbywają wybranych Ośrodkach Altkom Akademii stacjonarnie lub w formule zdalnej. Uczestnictwo w zajęciach w formule zdalnej należy rozumieć jako udział zgłoszonego Uczestnika w zajęciach prowadzonych na żywo przez trenera i transmitowanych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanału internetowego do odległego punktu, w którym znajduje się Uczestnik.
  1. Uczestnik zajęć w formule zdalnej za pośrednictwem wideokonferencji uczestniczy na bieżąco w zajęciach stacjonarnych prowadzonym przez trenera, fizycznie przebywając w innym ośrodku Altkom Akademii niż ten, w którym odbywają się zajęcia.
  2. Uczestnik zajęć w formule zdalnej ma możliwość komunikacji i interakcji z prowadzącym oraz grupą, wykonuje prace w rzeczywistym środowisku szkoleniowym z możliwością wykonywania ćwiczeń i laboratoriów pod nadzorem specjalisty. W trakcie zajęć w formule zdalnej Uczestnik ma kontakt zarówno z trenerem prowadzącym szkolenie, jak i z grupą – może się z nimi komunikować, zadawać pytania i odpowiadać na pytania trenera.
  3. Zajęcia w formule zdalnej mają charakter sformalizowany: odbywają się w określonym terminie i godzinach, ich przebieg jest całkowicie kontrolowany przez trenera. Przed rozpoczęciem zajęć w formule zdalnej Uczestnik i Osoba Zgłaszająca otrzymają telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w formule zdalnej w umówionym terminie. Uczestnik zobowiązany jest pojawić się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
  4. Podczas zajęć w formule zdalnej Uczestnik ma do dyspozycji komputer zaopatrzony w kamerę i mikrofon, które służą do dwustronnej komunikacji wideo (w przypadku szkoleń SAP tylko komunikacja głosowa). W zależności od rodzaju zajęć Uczestnik ma dostęp do odpowiednich urządzeń, m.in. do drugiego komputera przeznaczonego do wykonywania laboratoriów. Przez cały czas trwania zajęć trener ma możliwość zdalnego dostępu do komputera Uczestnika. Sprzęt przygotowany jest zgodnie z wymogami zajęć. W ośrodku Altkom Akademii, w którym odbywają się zajęcia w formule zdalnej, gdzie przebywa Uczestnik, wsparcia dostarcza osoba techniczna.
 3. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.
 4. Altkom Akademia może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Altkom Akademia poinformuje Osoby Zgłaszające w najkrótszym możliwym terminie.
 5. Zajęcia w formule stacjonarnej mogą się także odbywać poza ośrodkami Altkom Akademii na warunkach określonych poniżej:
  1. Altkom Akademia nie odpowiada za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi szkoleniowej, jeśli niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie przez Altkom Akademia szkolenia było spowodowane brakiem dostępu do infrastruktury technicznej na poziomie niezbędnym dla wykonania usługi, w szczególności poprzez niewłaściwe skonfigurowanie sieci lub łącza internetowego. Przez "niewłaściwe skonfigurowanie sieci lub łącza internetowego" należy rozumieć brak możliwości uzyskania połączenia ze środowiskiem laboratoryjnym potrzebnym do poprowadzenia szkolenia m.in. w wyniku udostępnienia łącza internetowego o przepustowości na poziomie niższym niż 30kbps na jedno stanowisko.
  2. W przypadku, gdy Altkom Akademia nie będzie w stanie wykonać usługi szkoleniowej z powodu wystąpienia przeszkód technicznych, o których mowa w pkt. 5a powyżej, wówczas Osoba Zgłaszająca zobowiązana będzie do poniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 75% ceny katalogowej szkolenia + VAT tytułem zwrotu kosztów związanych z gotowością do świadczenia usługi, w tym kosztów przygotowania stanowiska pracy.
  3. Osoba Zgłaszająca zostanie zwolniona z obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej, o której mowa w pkt. 5b powyżej, jeżeli wykaże – w sposób nie budzący wątpliwości, że brak dostępu do infrastruktury technicznej na poziomie niezbędnym do wykonania usługi szkoleniowej był spowodowany wystąpieniem okoliczności o charakterze siły wyższej (klęski żywiołowe, katastrofy naturalne) lub awarią po stronie dostawców usług internetowych (ISP). Na Osobie Zgłaszającej spoczywa ciężar wiarygodnego wykazania faktu wystąpienia okoliczności o których mowa w zdaniu powyżej.
 6. Materiały szkoleniowe związane z zajęciami (np. podręczniki, prezentacje, ćwiczenia, testy) są udostępniane uczestnikom szkolenia wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wiążące Akademię warunki autoryzacji bądź inne uzasadnione potrzeby dydaktyczne wymagają udostępnienia materiałów szkoleniowych w innej niż wskazana powyżej formie.
 7. Każdemu uczestnikowi szkolenia przysługuje merytoryczne wsparcie w postaci dostępu do forum wymiany wiedzy, będącego integralnym elementem Portalu.
 8. Altkom Akademia zakłada indywidualne konto użytkownika każdemu uczestnikowi szkolenia wymienionemu w Karcie Zgłoszenia.
 9. Osoba Zgłaszająca w Karcie Zgłoszenia przekaże Altkom Akademii indywidualny adres e-mail każdego z uczestników zajęć.
 10. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do aktywacji konta na Portalu.
 11. Brak przekazania przez Osobę Zgłaszającą danych umożliwiających założenie konta użytkownika dla uczestnika zajęć w Karcie Zgłoszenia, jak również brak aktywacji konta utworzonego przez Altkom Akademię przez samego uczestnika lub zaniechanie skorzystania przez uczestnika z przyznanych mu uprawnień będą równoważne z rezygnacją przez uczestnika z dostępu do Portalu stanowiącego element usługi Altkom Akademii. W takiej sytuacji ani uczestnikowi szkolenia, ani Osobie zgłaszającej nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 12. Akademia zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku nie przekazania danych uczestników szkolenia, które umożliwiają założenie konta na Portalu
 13. Podpisując Kartę Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w Karcie Zgłoszenia danych osobowych przez firmę Altkom Akademia S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Karcie Zgłoszenia danych osobowych uczestników zajęć innych niż Osoba Zgłaszająca, Osoba Zgłaszająca zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi przez Altkom Akademia S.A. w zakresie wskazanym powyżej.
 14. Altkom Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A.". Zmiany te są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej Altkom Akademii. Wiążące są warunki aktualne w dniu przesłania Karty Zgłoszenia.
 15. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A." za nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona.
 16. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń wskazanych w Karcie Zgłoszenia w przypadku Osób Zgłaszających nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Altkom Akademii.

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź