Udostępnij!

§ 1. Zgłoszenie

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Altkom Akademię S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Altkom Akademia) rozumie się przez:
  1. wypełnienie przez Klienta (tj. osobę zamawiającą w Altkom Akademii usługę szkoleniową) zgłoszenia online na witrynie internetowej Altkom Akademii lub
  2. przesłanie przez Klienta zgłoszenia pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego Altkom Akademii lub do wybranego Ośrodka Altkom Akademii.
 2. W przypadku zgłoszenia online lub przesłania wiadomości pocztą elektroniczną, w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia, przedstawiciel handlowy Altkom Akademii skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem Osoby Zgłaszającej po stronie Klienta (tj. osobą wymienioną w Karcie zgłoszenia na zajęcia jako Osoba Zgłaszająca w imieniu Klienta, dedykowaną do kontaktów z Altkom Akademią) w celu uzgodnienia szczegółów uczestnictwa w zajęciach.
 3. Po uzgodnieniu zakresu i terminu zajęć z przedstawicielem handlowym Altkom Akademii należy wydrukować i wypełnić Kartę Zgłoszenia na zajęcia dostępną w witrynie internetowej Altkom Akademii lub skorzystać z Karty Zgłoszenia otrzymanej pocztą elektroniczną od przedstawiciela handlowego.
  1. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę, która zamierza wziąć udział w zajęciach (bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich).
  2. W przypadku pozostałych podmiotów Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Klienta.
  3. Podpis na Karcie Zgłoszenia potwierdza akceptację "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A.", w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia Altkom Akademię do wystawienia faktury.
 4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przesłanie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia faksem lub w formie skanu pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego lub Ośrodka Altkom Akademii, wraz z akceptacją "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A." na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają rozpocząć się zajęcia. Brak przesłania prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia bądź jej przesłanie w terminie krótszym niż określony powyżej, nie powoduje obowiązku realizacji Szkolenia po stronie Altkom Akademii. Altkom Akademia dopuszcza przyjmowanie Karty Zgłoszenia po podanym terminie wyłącznie w przypadku, potwierdzonej przez Altkom Akademię, dostępności wolnych miejsc na liście uczestników zajęć, których dotyczy zgłoszenie.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć Klient za pośrednictwem Osoby Zgłaszającej otrzyma telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w umówionym terminie.
 6. Jeżeli pomiędzy Altkom Akademią a Klientem zawarta została ramowa umowa o współpracy, postanowienia niniejszych "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A." mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami ramowej umowy o współpracy. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A." a umowy ramowej o współpracy pierwszeństwo mają postanowienia umowy ramowej o współpracy.

§ 2. Warunki płatności

 1. Należność za uczestnictwo w zajęciach powinna być uregulowana na podstawie niniejszych "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademii S.A."
 2. Ogólne warunki płatności są następujące:
  1. osoby fizyczne zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% ceny zajęć + VAT, na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia;
  2. w przypadku płatności dokonywanych przelewem przed rozpoczęciem zajęć, prosimy o niezwłoczne dostarczenie dowodu dokonania przelewu;
  3. pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty 100% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej przez Altkom Akademię S.A. po zakończeniu zajęć; opłaty należy dokonać w terminie zgodnym z umową.
 3. W przypadku zajęć, których ceny podane są w euro, faktura zostanie wystawiona w PLN na sumę stanowiącą równowartość ceny liczonej według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.
 4. Ceny zajęć oferowanych przez Altkom Akademię podane są w kwotach netto. Zajęcia (szkolenia, warsztaty i konsultacje) podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie  art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).
 5. W przypadku zajęć prowadzonych przez Altkom Akademia jako placówkę kształcenia ustawicznego, zajęcia podlegają zwolnieniu z VAT.
 6. W przypadku, gdy zajęcia organizowane przez Altkom Akademię nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet zajęć, określone w powyższym punkcie 2a  lub ramowej umowie o współpracy, Altkom Akademia zaliczy na poczet udziału w innych zajęciach organizowanych przez Altkom Akademię, ustalonych z Klientem lub na wniosek Klienta Altkom Akademia zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji zwrotu pieniędzy od Klienta.
 7. Należność za uczestnictwo w zajęciach może być również pokryta za pomocą Bonów Edukacyjnych Altkom Akademii, które mogą być wykorzystane przez posiadacza bonu lub osobę imiennie wskazaną w dokumencie bonu, do zapłaty lub częściowej zapłaty za wybrane szkolenie otwarte w zależności od wartości cennikowej szkolenia. Aktualny Regulamin realizacji Bonów Edukacyjnych jest dostępny na stronie https://www.altkomakademia.pl/regulamin-bony-edukacyjne/ oraz w siedzibie firmy.

§ 3. Rezygnacja

 1. Po przesłaniu Karty Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych zajęciach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 15 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć na 9 lub mniej dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność) Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć; opłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć z katalogu IBM, których dotyczy wariant tzw. "dedykowanego laboratorium" na 15 lub mniej dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność), Altkom Akademia ma prawo domagać się od Klienta uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT (faktura VAT zostanie wystawiona po dacie planowanego terminu zajęć); opłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia, Uczestnik, który otrzymał podręcznik przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany jest do jego zwrotu w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia, Altkom Akademia może obciążyć Klienta kosztami zakupu podręcznika w przypadku braku jego dobrowolnego zwrotu, jak również innymi kosztami związanymi z organizacją szkolenia.
 6. Informacja o rezygnacji z zajęć musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana faksem lub w formie skanu pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego lub do Ośrodka Altkom Akademii, w którym mają odbyć się zajęcia.

§ 4. Uwagi organizacyjne

 1. W ramach opłaty za zajęcia odbywające się w Ośrodkach Altkom Akademii każdy uczestnik ma zagwarantowane:
  Szkolenie stacjonarne Distance Learning
  dedykowane stanowisko szkoleniowe* + -
  zdalne środowisko szkoleniowe* - +
  odpowiednie materiały szkoleniowe udostępniane w formie i na zasadach określonych w ust. 8 poniżej*

  +

  +
  jeden gorący posiłek w ciągu dnia (dotyczy zajęć całodniowych), kawę, herbatę i wodę w trakcie przerw

  +

  -
  nieodpłatny, bezterminowy dostęp do portalu edukacyjnego Moja Akademia (dalej jako „Portal”) ** na warunkach wskazanych w ust. 9-14 poniżej + +

  * O ile wymagania i szczegółowe warunki zajęć nie stanowią inaczej.

  ** Zasady korzystania z Portalu przez uczestników zajęć określa regulamin Portalu znajdujący się na stronie www.altkomakademia.pl/regulamin-portalu.

 1. Zajęcia realizowane przez Altkom Akademię odbywają się stacjonarnie w wybranych Ośrodkach Altkom Akademii, poza ośrodkami Altkom Akademii lub w formule zdalnej.
 2. Zajęcia w formule stacjonarnej mogą odbywać się we wskazanym przez Altkom Akademię miejscu nie będącym stałym ośrodkiem Altkom Akademii na warunkach określonych poniżej:
  1. Altkom Akademia ponosi odpowiedzialność za techniczne i organizacyjne przygotowanie wybranego miejsca do prowadzenia szkolenia.
  2. Miejsce szkolenia będzie znajdować się w rejonie administracyjnym (mieście), w którym znajduje się ośrodek Altkom Akademii do którego Klient zgłosił chęć uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Dokładny adres miejsca, w którym będzie odbywać się szkolenie zostanie podany minimum 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Podanie adresu miejsca szkolenia nastąpi droga elektroniczną – mailem lub poprzez zaproszenie z Portalu.
  4. W przypadku niemożności przeprowadzenia szkolenia z winy Altkom Akademii Klientowi przysługuje prawo powtórzenia szkolenia w innym terminie lub odstąpienie od umowy zgodnie z par. 2 p. 6 z wyłączeniem zapisu par. 5 p. 1.
 3. Zajęcia w formule stacjonarnej mogą się także odbywać poza ośrodkami Altkom Akademii na warunkach określonych poniżej:
  1. Szkolenia poza siedzibą Altkom Akademii określane jako „szkolenia u klienta” są to szkolenia, których miejsce wskazany jest przez Zamawiającego.
  2. Zamawiający zobowiązany jest do określenia warunków technicznych i organizacyjnych wskazanego przez siebie miejsca takich jak: wyposażenie sali, określenie zasad dostępu do Internetu, warunki ewentualnej dostawy lub przesłania materiałów oraz sprzętu komputerowego jeśli jest wymagany do prowadzenia zajęć, oraz jego odbioru po szkoleniu.
  3. Określenie wymogów technicznych i organizacyjnych uzależnione jest od rodzaju i zakresu szkolenia. Działania podjęte przez Altkom Akademię w celu realizacji szkolenia będą adekwatne do wymagań szkolenia oraz możliwości technicznych i organizacyjnych Zamawiającego.
  4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za spełnienie deklarowanych wymogów technicznych dotyczących realizacji szkolenia we wskazanym przez siebie czasie i miejscu. W przypadku ich nie spełnienia Altkom Akademii przysługuje prawo obciążenia klienta pełnymi kosztami szkolenia z wyłączeniem par. 5 p. 1.
 4. Uczestnictwo w zajęciach w formule zdalnej należy rozumieć jako udział w zajęciach prowadzonych na żywo przez trenera i transmitowanych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanału internetowego do Uczestnika, który fizycznie przebywa w innym ośrodku Altkom Akademii niż ten, w którym odbywają się zajęcia lub w innym wybranym przez siebie miejscu.
  1. Uczestnik zajęć w formule zdalnej za pośrednictwem wideokonferencji uczestniczy na bieżąco w zajęciach prowadzonych przez trenera i ma możliwość komunikacji i interakcji z prowadzącym oraz grupą, wykonuje prace w rzeczywistym środowisku szkoleniowym z możliwością wykonywania ćwiczeń i laboratoriów pod nadzorem specjalisty.
  2. Zajęcia w formule zdalnej mają charakter sformalizowany: odbywają się w określonym terminie i godzinach, ich przebieg jest całkowicie kontrolowany przez trenera.
  3. Podczas zajęć w formule zdalnej Uczestnik przebywający w ośrodku Altkom Akademii ma do dyspozycji komputer zaopatrzony w kamerę i mikrofon, które służą do dwustronnej komunikacji. W zależności od rodzaju zajęć Uczestnik ma dostęp do odpowiednich urządzeń, m.in. do drugiego komputera przeznaczonego do wykonywania laboratoriów. Przez cały czas trwania zajęć trener ma możliwość zdalnego dostępu do komputera Uczestnika. Sprzęt przygotowany jest zgodnie z wymogami zajęć. W ośrodku Altkom Akademii, w którym odbywają się zajęcia w formule zdalnej, gdzie przebywa Uczestnik, wsparcia dostarcza osoba techniczna.
  4. Podczas zajęć w formule zdalnej, Uczestnik przebywający w wybranym przez siebie miejscu, poza ośrodkiem Altkom Akademii, w celu prawidłowego korzystania z usługi, powinien dysponować:
   • Komputerem stacjonarnym lub notebookiem wyposażonym w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5.
   • Monitorem
   • Stałym dostępem do Internetu.
  5. Warunkiem udziału w szkoleniu zdalnym jest posiadanie włączonej kamery internetowej umożliwiającej bieżące interakcje prowadzącego z Uczestnikiem szkolenia, w tym kontakt wzrokowy. Altkom Akademia zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku niespełnienia tego wymogu.
  6. Szczegółowe informacje na temat obowiązkowych i zalecanych wymagań technicznych znajdują się na stronie https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/ i zostaną przekazane przez opiekuna handlowego po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie.
  7. Przed rozpoczęciem zajęć w formule zdalnej Uczestnik i Osoba Zgłaszająca otrzymają telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w formule zdalnej w umówionym terminie. Uczestnik zobowiązany jest pojawić się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Altkom Akademia może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Altkom Akademia poinformuje Klienta poprzez Osobę Zgłaszającą w najkrótszym możliwym terminie.
 6. Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.
 7. Materiały szkoleniowe związane z zajęciami (np. podręczniki, prezentacje, ćwiczenia, testy) są udostępniane uczestnikom szkolenia wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wiążące Akademię warunki autoryzacji bądź inne uzasadnione potrzeby dydaktyczne wymagają udostępnienia materiałów szkoleniowych w innej niż wskazana powyżej formie.
 8. Każdemu uczestnikowi szkolenia przysługuje merytoryczne wsparcie w postaci dostępu do forum wymiany wiedzy, będącego integralnym elementem Portalu.
 9. Altkom Akademia zakłada indywidualne konto użytkownika każdemu uczestnikowi szkolenia wymienionemu w Karcie Zgłoszenia.
 10. Klient w Karcie Zgłoszenia przekaże Altkom Akademii indywidualny adres e-mail każdego z uczestników zajęć.
 11. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do aktywacji konta na Portalu.
 12. Brak przekazania przez Klienta danych umożliwiających założenie konta użytkownika dla uczestnika zajęć w Karcie Zgłoszenia, jak również brak aktywacji konta utworzonego przez Altkom Akademię przez samego uczestnika lub zaniechanie skorzystania przez uczestnika z przyznanych mu uprawnień będą równoważne z rezygnacją przez uczestnika z dostępu do Portalu stanowiącego element usługi Altkom Akademii. W takiej sytuacji ani uczestnikowi szkolenia, ani Osobie zgłaszającej nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 13. Akademia zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku nie przekazania danych uczestników szkolenia, które umożliwiają założenie konta na Portalu.
 14. Podpisując Kartę Zgłoszenia Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w Karcie Zgłoszenia danych osobowych przez firmę Altkom Akademia S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Karcie Zgłoszenia danych osobowych uczestników zajęć innych niż Osoba Zgłaszająca, Klient zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi przez Altkom Akademia S.A. w zakresie wskazanym powyżej.
 15. Altkom Akademia zastrzega sobie prawo, do nagrania (w formie audio lub video) szkolenia realizowanego w formule otwartej, jednak z ograniczeniem nagrania video do osoby trenera i treści prezentacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Strony zastrzega sobie prawo niewywiązania się z postanowień Umów w sytuacji zaistnienia siły wyższej niezależnej od Stron t.j. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne lub awaria po stronie dostawców usług internetowych (ISP).
 2. Altkom Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademia S.A.". Zmiany te są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej Altkom Akademii. Wiążące są warunki aktualne w dniu przesłania Karty Zgłoszenia.
 3. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień "Ogólnych warunków uczestnictwa w zajęciach Altkom Akademia S.A." za nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń wskazanych w Karcie Zgłoszenia w przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Altkom Akademii.