Udostępnij!

Poniższy regulamin dotyczy rejestracji dokonywanej za pośrednictwem Altkom Akademia, po opłaceniu przelewem na konto lub voucherem Altkom Akademia. Nie dotyczy natomiast rejestracji dokonywanych bezpośrednio przez stronę Pearson Vue (w tym rejestracji opłacanych voucherem dostawcy egzaminu, chyba, że Altkom pośredniczył w jego zakupie) lub w formule zdalnej – onVUE. 

UWAGA! Informujemy, iż śledzimy aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i stosujemy się do obowiązujących środków bezpieczeństwa. Jednocześnie prosimy o zachowaniu dystansu, dezynfekcję rąk i noszenie maseczek zakrywających usta i nos.

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o kandydacie, należy przez to rozumieć osobę, która zapisała się na egzamin Pearson VUE/ Certiport .
 2. Procedurę zgłoszenia na egzamin należy rozpocząć od mailowego uzgodnienia terminu sesji z Administratorem egzaminów w wybranym Ośrodku Spółki, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu. Dane dotyczące Ośrodków Spółki oraz kontaktów do Administratorów egzaminów dostępne są na stronie altkomakademia.pl/egzaminy/zapisy/administratorzy. Osoby, które zamierzają dokonać rejestracji on-line bezpośrednio poprzez stronę VUE, nie muszą się kontaktować z Administratorem egzaminów.
 3. Każdy uczestnik podchodzący do egzaminu musi mieć założone konto przez stronę pearsonvue.com lub też bezpośrednio na stronie dostawcy egzaminu. Na karcie zgłoszenia na egzamin podaje następnie numer ID tego konta.
 4. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji mailowej należy wypełnić Kartę Zgłoszenia na egzamin, a następnie oznaczyć checkbox związany z brakiem możliwości sformalizowania karty zamówienia lub też podpisać i zeskanować dokument, a następnie wysłać pocztą elektroniczną do Administratora egzaminów w wybranym ośrodku. Na Karcie Zgłoszenia należy podać dane zdającego oraz płatnika wraz z numerem NIP i niezbędnymi danymi adresowymi, które będą stanowiły podstawę do wystawienia faktury. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Administratorem egzaminów w wybranym Ośrodku Spółki.
 5. Podpisując Kartę Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w Karcie Zgłoszenia danych osobowych przez firmę Altkom Akademia S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi. W przypadku wskazania na Karcie Zgłoszenia danych osobowych uczestników zajęć innych niż Osoba Zgłaszająca, Osoba Zgłaszająca zobowiązuje się do uzyskania zgody tych uczestników na umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi przez Altkom Akademia S.A. w zakresie wskazanym powyżej.
 6. Rezygnacja z udziału w egzaminie lub zmiana terminu przystąpienia do niego nie może mieć miejsca na mniej niż 5 dni robocze przed wyznaczoną datą, o ile dostawca egzaminu nie postanowi inaczej. Po tym terminie zmiana daty jest niemożliwa, a uiszczona opłata/voucher Altkom Akademii zostaje zaliczona na poczet zarejestrowanego egzaminu.
  Wyjątek stanowi nagła choroba kandydata. W takim przypadku kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze od ustalonej daty egzaminu. Po tym czasie uiszczona opłata/voucher Altkom Akademia zostaje zaliczona na poczet zarejestrowanego egzaminu.
 7. Egzaminy prowadzone są w formie testu komputerowego. Każda osoba zdająca egzamin ma przygotowane oddzielne stanowisko komputerowe.
 8. Przystępujący do egzaminu ma obowiązek przybyć przynajmniej 15 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu w celu dopełnienia formalności. Spóźnienie przekraczające 15 minut traktowane jest, jako nieusprawiedliwiona nieobecność. Zamawiający traci możliwość zdawania egzaminu w zarezerwowanym terminie i zostanie obciążony kosztami egzaminu.
UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy o nie stawienia się na egzamin z wyprzedzeniem większym niż 30 minut.
 1. Na egzamin należy zgłosić się z 2 dokumentami tożsamości w tym przynajmniej jeden zawierający odręczny podpis właściciela oraz przynajmniej w jednym z dokumentów powinno być aktualne zdjęcie egzaminowanego. Brak kompletu dokumentów uniemożliwia przystąpienie do egzaminu. Dokumenty muszą być w oryginalne (nie mogą być kserokopią ani cyfrowym identyfikatorem). W razie pytań proszę o kontakt z administratorem egzaminów.
 2. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić słowników, komputerów przenośnych, programowanych kalkulatorów, telefonów komórkowych oraz innych pomocy naukowych (chyba, że szczegółowe warunki producenta oprogramowania stanowią inaczej). Każda osoba przystępująca do egzaminu, otrzymuje od Administratora egzaminów specjalne tablice i pisaki do notatek w trakcie egzaminu (chyba, że szczegółowe warunki producenta oprogramowania stanowią inaczej), które należy zwrócić Administratorowi po zakończonym egzaminie - warunkuje to wydanie wyniku egzaminu.
 3. Podczas zdawania egzaminu obowiązuje cisza, nie wolno w jakikolwiek sposób porozumiewać się z innymi zdającymi.
 4. W razie nie stosowania się przez zdającego do ustalonych zasad zdawania egzaminów Administrator egzaminów ma prawo do interwencji. Niedostosowanie się do zaleceń Administratora, skutkować będzie przerwaniem egzaminu.
 5. Odpłatność za egzamin, wraz z opłatą administracyjną za sesję, należy uregulować przed egzaminem przelewem na konto Altkom Akademia na podstawie wystawionej faktury bądź za pomocą vouchera Altkom.
 6. Po skończonym egzaminie, każdy zdający otrzyma wydruk z wynikiem uzyskanym w czasie egzaminu, chyba że szczegółowe warunki zdawania egzaminu stanowią inaczej. Wydruk nie jest potwierdzeniem uzyskania certyfikacji.
 7. Wyniki egzaminów są automatycznie przesyłane do firmy zajmującej się ich certyfikacją.
 8. Każdy egzamin można zdawać wielokrotnie, na warunkach określonych przez producenta danego oprogramowania. Każdy kolejny egzamin wymaga odrębnej rejestracji oraz opłat.
 9. Potwierdzenie uzyskania certyfikatu jest przesyłane w terminie określonym przez firmę autoryzującą, po pozytywnym zakończeniu ścieżki egzaminacyjnej. W przypadku jego braku, należy zwrócić się bezpośrednio do firmy autoryzującej. Organizator egzaminu, tj. Altkom nie pośredniczy w jego wydawaniu.

Z dniem 1 maja 2017 r, anulowanie egzaminu Microsoft lub przesunięcie jego terminu, może nastąpić na co najmniej 6 dni roboczych przed ustalonym terminem egzaminu. W przypadku anulowania lub przesunięcia terminu egzaminu Microsoft w ciągu 5 dni roboczych od zarejestrowanego terminu egzaminacyjnego zostanie zastosowana opłata karna w wysokości 12,5$.