Udostępnij!
 1. Niniejszy załącznik reguluje zasady uzyskiwania przez Użytkowników forum Q&A, statusu Eksperta (dalej jako Akcja)
 2. Celem Akcji jest promowanie aktywności na forum Q&A w szczególności dotyczy to dzielenia się wiedzą pomiędzy Użytkownikami.
 3. Akcja trwa do odwołania przez Organizatora.
 4. Organizatorem Akcji jest Altkom Akademia Spółka Akcyjna

II Tytuł Eksperta

 1. Użytkownicy udzielający na forum Q&A wysokiej jakości odpowiedzi na pytania innych Użytkowników mogą uzyskać tytuł Eksperta.
 2. Tytuł Eksperta można uzyskać w ramach określonego obszaru wiedzy (np. Excel). Lista obszarów wiedzy znajduje się tutaj https://quorum.akademiq.pl/
 3. Tytuł Eksperta można uzyskać w więcej niż jednym obszarze wiedzy.
 4. Warunkiem uzyskania tytułu Eksperta jest uzyskanie w danym obszarze wiedzy:
  1. minimum 100 głosów („doceń to”) Użytkowników forum Q&A za udzielone odpowiedzi na pytania innych Użytkowników
  2. minimum 10 gwiazdek z tytułu wyróżnień uzyskanych od trenerów Organizatora za udzielone odpowiedzi na pytania innych Użytkowników
 5. Odpowiedzi muszą być zgodne z Regulaminem.
 6. Głosy oddane przez Użytkownika na swoje odpowiedzi nie zaliczają się do puli, o której mowa w ust 3.

III Uprawnienia Eksperta

 1. Uzyskanie tytułu Eksperta uprawnia do 80% rabatu na jednorazowy zakup jednego szkolenia z oferty Organizatora. (https://prod.altkomakademia.pl/szkolenia - nie dotyczy egzaminów)
 2. Uzyskanie kolejnego tytułu Eksperta w innym obszarze wiedzy nie uprawnia do uzyskania kolejnego rabatu.
 3. Prawo do rabatu wygasa :
  1. po roku od dnia uzyskania rabatu, o ile uprawniony nie złożył wniosku o zakup szkolenia,
  2. w wyniku złożenia wniosku o zakup szkolenia i odbycia szkolenia objętego rabatem,
  3. w wyniku utraty tytułu Eksperta,
  4. w przypadku trzykrotnego nie przyjęcia przez uprawnionego propozycji udziału w szkoleniu objętego wnioskiem.
 4. Odnowienie uprawnienia rabatu Użytkownik (Ekspert) uzyskuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
  1. wygaśnięcia wcześniejszego prawa do rabatu,
  2. złożenia deklaracji o chęci odnowienia uprawnienia do rabatu,
  3. uzyskania za odpowiedzi (w obszarach, w których Użytkownik jest Ekspertem):
   • minimum 50 głosów od Użytkowników (liczonych od daty złożenia deklaracji),
   • minimum 5 gwiazdek z tytułu wyróżnień trenerów Organizatora (liczonych od daty złożenia deklaracji).
 5. Głosy oddane przez Użytkownika na swoje odpowiedzi nie zaliczają się do puli, o której mowa w ust 4.

IV Utrata tytułu Eksperta

 1. Brak udzielenia co najmniej jednej odpowiedzi, która uzyska wyróżnienie trenera Organizatora w obszarze wiedzy, w którym przyznano tytuł Eksperta przez okres 12 m-cy od uzyskania tytułu powoduje utratę tytułu.
 2. Po utracie tytułu Eksperta, o której mowa w ust 1 jest możliwe jego automatycznie odnowienie po uzyskaniu:
  1. minimum 50 głosów od Użytkowników forum Q&A za udzielone odpowiedzi na pytania innych Użytkowników oraz,
  2. minimum 5 gwiazdek z tytułu wyróżnień uzyskanych od trenerów Organizatora za udzielone odpowiedzi na pytania innych Użytkowników.
 3. Głosy oddane przez Użytkownika na swoje odpowiedzi nie zaliczają się do puli, o której mowa w ust 2.
 4. Utrata tytułu Eksperta lub prawa do rabatu może wynikać z utraty punktów lub wyróżnień będących wynikiem usunięcia odpowiedzi naruszających Regulamin.

V Realizacja usługi szkoleniowej objętej 80% rabatem

 1. Rabat, o którym mowa w ust 3 liczony jest od cen podstawowych netto usług szkoleniowych Organizatora zawartych w ofercie. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub upustami.
 2. Z chwilą uzyskania tytułu Eksperta (lub chwilą odnowienia tytułu) zostaje przyznany Voucher z określonym terminem ważności
 3. Realizacja uprawnienia o którym mowa w ust 1 wymaga złożenia wniosku na formularzu kontaktowym (menu – kontakt) wraz z informacją o tytule szkolenia i preferowanym miejscu szkolenia zgodnie (listą ośrodków Organizatora (https://prod.altkomakademia.pl/osrodki) oraz nr vouchera.
 4. Wnioski określone w ust. 3 złożone po terminie ważności vouchera zostaną odrzucone.
 5. Voucher rabatowy jest imienny i może być zrealizowany wyłącznie przez właściciela.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji szkolenia objętego wnioskiem w przypadku szczególnych trudności organizacyjnych np. długotrwały okres oczekiwania na skompletowanie minimalnej grupy szkoleniowej lub wycofanie kursu z oferty Organizatora.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust 6 Użytkownik ma prawo ponownego wyboru innego szkolenia.

VI Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik będący Ekspertem, wyraża zgodę wykorzystywanie jego treści (odpowiedzi i pytań), jego nicku oraz zdjęcia profilowego w celu promowania jego osiągnięć na forum Q&A, stornach powiązanych z serwisem forum Q&A oraz na stronie www.altkomakademia.pl a także w materiałach edukacyjno-promocyjnych Organizatora.