TERMIN
20-05 – 20-05-2021
Zobacz pozostałe terminy

TRYB SZKOLENIA
Distance Learning
Sprawdź szkolenia stacjonarne

Lokalizacja Termin Cena Wybierz
{{place.city}}
{{ event_pack_item.event_details.education_center.name }} ???
Nowość {{place.price}} netto
{{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
Skontaktuj się z nami
Dostępne terminy:
DISTANCE LEARNING2021-05-20 - 2021-05-20
Lokalizacja i termin do uzgodnienia
Nowość {{place.price}} netto {{ place.price | zlotyPriceWithTax }} brutto
 
 • Liczba miejsc (dostępnych: {{ basketAddItem.free_seats}})
  {{ basketAddItem.city }}
  {{ basketAddItem.date }}
  Dodaj do koszyka LUB Zarezerwuj szkolenie
  Dodano do koszyka
  Liczba miejsc xxxxxxxxxx

Żeby dowiedzieć się, czy dane szkolenie będzie realizowane stacjonarnie skontaktuj się ze swoim Opiekunem lub zadaj pytanie przez Formularz kontaktowy

Szkolenie / Zarządzanie Zespołem Handlow...

Umowy handlowe - jak zabezpieczyć interesy swojej firmy - szkolenie online

Rozumienie umów przez osoby, które nie reprezentują strony prawniczej, a zobowiązane są znać jej treść i podejmować decyzje na podstawie analizy zapisów, to istotna umiejętność w zachowaniu bezpieczeństwa interesów Firmy.

Szkolenie „Umowy handlowe” w jasny sposób omawia najważniejsze zagadnienia związane z rozumieniem złożoności umów, aby Uczestnicy mieli łatwość reagowania na zapisy umowy i podejmowali decyzje co do ewentualnych propozycji zmian w umowach.

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za kontakty handlowe i zawieranie umów z kontrahentami.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Widza z zakresu szeroko pojmowanej tematyki umów handlowych - m.in. rodzaje, konstruowanie, zapisy, warunki, terminy.

Uczestnicy nabędą wiedzę z:

 • Kluczowych punktów w umowie
 • Praw i obowiązków stron prowadzących negocjacje w przedmiocie zawarcia umowy
 • Rodzajów umów
 • Zawierania i rozwiązywania umów
 • Podmiotów, z którymi zawierane są umowy – reprezentacja, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo.
 • Czego nie przeoczyć w umowie?
 • Dokonywania zmian w treści umowy po jej zawarciu
 • Kar i odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie jest wymagane

Język szkolenia

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

AGENDA SZKOLENIA

 1. Zawarcie umowy – omówienie regulacji prawnych na przykładach. Praktyczne konsekwencje poszczególnych przepisów dotyczących przedsiębiorców. Ocena prawna zachowań osób uczestniczących w zawieraniu umów. "Pułapki" w stosunkach między przedsiębiorcami
  • Sposoby zawierania umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje).
  • Szczególne regulacje dotyczące zawierania umów z przedsiębiorcami (np. przyjmowanie oferty z zastrzeżeniami).
  • Prawa i obowiązki stron prowadzących negocjacje w przedmiocie zawarcia umowy.
  • Forma umowy (forma ustna, elektroniczna, pisemna – konsekwencje prawne). Umówienie się co do formy. Umowa o komunikowanie się drogą elektroniczna (możliwość wprowadzenia odpowiedzialności kontrahenta za użycie domeny mailowej przez osoby nieuprawnione.
  • Odpowiedzialności z tytułu niewykonania obowiązków związanych z prowadzeniem negocjacji. Zastrzeżenie poufności i konsekwencje prawne tego zastrzeżenia.
 2. Sposób reprezentacji przedsiębiorców
  • Osoby uprawnione do reprezentacji spółek i innych przedsiębiorców (w jaki sposób szybko i tanio ustalić kto jest uprawniony do reprezentacji przedsiębiorcy?).
  • Reprezentacja spółki cywilnej, czyli z kim zawierać umowy?
  • Zawieranie umów z przedsiębiorcami pozostającymi w związku małżeńskim (zabezpieczenie umowy odpowiedzialnością małżonków majątkiem wspólnym).
  • Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo (kto jest dorozumianym pełnomocnikiem przedsiębiorcy, przekroczenie zakresu umocowania), prokura - sposób ustalenia, kto jest prokurentem, zakres umocowania prokurenta.
 3. Pojęcie i rodzaje umów. Wybór najwłaściwszej umowy w odniesieniu do profilu prowadzonej działalności. Możliwe modyfikacje mocą umowy treści obowiązujących przepisów prawa (nadanie umowie treści korzystnej dla przedsiębiorcy - dopuszczalność i skutki)
  • Ogólne rodzaje umów.
  • Umowa ramowa.
  • Umowa przedwstępna.
  • Poszczególne rodzaje umów (umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, najem, leasing, przewozu, ubezpieczenia, umowa o korzystanie z licencji, umowa zbycia majątkowych praw autorskich).
  • Wzorce kontraktowe (ogólne warunki, wzory i regulaminy). Sposób czytania wzorców kontraktowych.
  • Umowy odnoszące się do osób trzecich
   • umowy o świadczenie przez osobę trzecią
   • umowa  o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia,
   • umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej.
 4. Jednostronne rozwiązanie umowy. Dopuszczalność, możliwość wprowadzenia do treści umowy w chwili jej zawarcia prawa do jednostronnego rozwiązania umowy
  • Wypowiedzenie umowy.
  • Odstąpienie od umowy.
 5. Zmiany treści umowy po jej zawarciu. Dopuszczalność wynikająca z przepisów prawa, możliwość wprowadzenia do treści umowy - w chwili jej zawarcia, prawa do jednostronnej zmiany umowy
 6. Wykonanie zobowiązania pieniężnego i niepieniężnego
  • Sposób zarachowania zapłaty na rachunek długu (kto decyduje, za którą z faktur następuje zapłata. Zastrzeżenie w umowie prawa do wskazywania faktury płatności. Konsekwencje dowolnego zarachowywania faktur).
  • Prawo do częściowej zapłaty.
  • Wykonanie umowy przez podwykonawców (przepisy, możliwość modyfikacji umownej)
  • Miejsce i termin wykonania zobowiązania.
  • Terminy płatności w transakcjach handlowych.
 7. Zabezpieczenie niewykonania umowy po jej zawarciu
  • Zagadnienia materialnoprawne (prawo zatrzymania, prawo powstrzymania, prawo żądania udzielenia zabezpieczenia).
  • Zagadnienia proceduralne (wniosek o zabezpieczenie powództwa).
 8. Prawa i obowiązki stron w zakresie wykonania wybranych umów: umowy sprzedaży, o dzieło, roboty budowlane, najmu, zlecenia, itd.
  • Niezbędne elementy umów sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane itd.
  • Rękojmia i gwarancja – regulacje ustawowe, możliwości ich modyfikacji.
  • Dozwolone przez prawo ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy.
  • Tryb odbioru wykonania umowy oraz konsekwencje prawne zachowań stron podczas odbioru wykonania umowy.
 9. Różnice w umowach dotyczących obrotu konsumenckiego i obrotu pomiędzy przedsiębiorcami
 10. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umów. Regulacja ustawowa. Możliwa modyfikacja
  w umowie odpowiedzialności odszkodowawczej. Zwiększenie lub zmniejszenie odpowiedzialności kontrahenta
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza.
  • Okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności (wina, siła wyższa).
  • Modyfikacje umowne zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej (szkoda rzeczywista, utracone korzyści, związek przyczynowy – możliwości umownej modyfikacji).
  • Kary umowne.
  • Rękojmia i gwarancja.
 11. Przedawnienie roszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności przerywających bieg terminu przedawnienia


Kod szkolenia PFK UHF / 1d
  array(6) {
 ["id"]=>
 string(36) "177239BF-B9FC-42DA-B699-B63DECFD98F3"
 ["name"]=>
 string(6) "Altkom"
 ["iscertificatevendor"]=>
 int(0)
 ["iscontentvendor"]=>
 int(1)
 ["imagehash"]=>
 string(3446) "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIMAAAAoCAMAAADqmLl5AAAAGXRFWHRTb2Z0d2FyZQBBZG9iZSBJbWFnZVJlYWR5ccllPAAAAMBQTFRF9ra59KSo/vP0/err8pSa5jI87nN6+tvc5So16URO6UpT+crN8IWL6lJb/OPk61pj5zlD732D6DpE5i44+dLU7GNr7Wty/vn68YyR9a2x5SIt852h5SYx+MbJ8IGH97zA+tfZ+97g/v79+MLF5zZA+c7Q98HD5Bsm/Ofo//z86DZB+MnL6D9J/e7v98bJ73d9/vb3/f//6D1G7nB3//3+////5y04/v/////+//7///7+/v7+/v/+/v7//vv7/fDwkSyF5gAACN1JREFUeNrkWGtzozgWBYyMwJZ5CDAPYeO0SIiNg4P7CvyI/f//1VzS3TPZmc3sl83uVq2qUkAsiaN7zzlXQoP/ftP+hzGcrqfPBw0wDH3/1Riu19PwMHw66nx9Ow3DV8fh4fz34y7DQ//FGM4P58nmb9p+6L+eD/0y6exPW2AizK/GMPRLP1P8k6ayOaL8N+diGM7DyDQk2hWub+f+BMs5l57nBe9/cuuNLQh+PvMEx7wN3y/D6dRf4W24XvvhrUeiwjgFamq4ni9Df3odhgvengac8np+PaOk8GUwYK8H7Ic/Dr8wXD4S8ecCE44vlpQSj9POozzAe4FPnqLiCeNwfht+KXVsr+Oo0wN8nA/n+lPG3j7S+k+5sOa+32pwCts2N4zEx8bI1iO2aUY81qpZ6ip7bpqmKz3fNJNv70irFY566WE9bdNLucKhoLW+n+wHw8Srn2x6KMa5/FX4cly18xpexqfFxG+TxWDk7Wqa/45BzzDJyXjN4kspBFKBkG1DfIA4NsYeE9fZ4MUk3QT6cfG4jLnglGow+E+ZeU6yLDnvI/xXs4BFR5WgnG1gNfYRpEieeNZZ4AtFg02VCfcOVUf5k/sLw6GlHpEp3HxCTNC2TbCVXcMinoLBNDB0/QAps7BnShqjH2OAGd273JPeGu4RlevaFnYJRUA86RgwU7JxG0nT5yOXnR0w66gC5dSGg6mNDV3xFhdMvS2Nf2HY2ERKqcHdJZ0GdfjNpoFehj63YOfMYCObGtasRPqtuXvo++F0QRasOyKJXYFlK6fUKUWS6FxKwsarijcRVdrEVV1ahuUGX06Z8a2RHl1dWi5NMKZKemqFGM49pjbl0iZBhSEk9gZDXTbCqeHcsjvkzQwsz5mAxqxltQx5/GwtkGzfT2DSriFOCS+KRyETXQVGTBqPRPB9RYl5iQUvqkaxGsO2o55H3WWCkVM5MNKtwWpI964w7fJ6heWR2i4JQlh7hN1whE5odIdlvLrBNMA4BD8xrPebzu9nFoqi7ycRdRhnC4wp93VO/QNi51FAWli6wnvcMyoXmqLxAd56nQYdbY0Y5dU97jtuLyDlXhRw/T0Or5gKGrORSqYkx1Frc6rmNzjEKUxY8wcG0Da1k4BWwdvrBWZbErvUNa4r7q1iIR8R+5bMOyTywhbNZtcpts/5mCJ4ntPApvOZ7WHkFmuPu8a5FXb7AwPaChKNmEzYezgSkmNqbnGGbIR7UsGL9weGErTQcPM+LeCElV1XnWnT6PvBJXYcUJTPQ8ydJMApHgPKJqmi7b1VJDcmh4NLbaZynTcOdy8mIf65dsSxJaRADNcBzn7mpCxzjSUj5AVRL5iQO4A63YMu7J8YkJOQ7m7HFPIKbRCMSDAtEDHUHmqIbBF06Qg/8RBDzlW7TKjIa0Y8Frn6viOuQ5IpcTs+hSklOmiS5lM6vkcb3mDDsqNmi/gWOgQTMkDR0VGIxqLvE/oRg7mG1bezWY35Cm3hpx71oUBJSe7uRxpl6VwSbTSF/BYrtbZQ8iJ7Mkspp42XOLLtiI5BweXPM7uIsgBNR0MGapTma0n9UxpgnlAWKVWjMU3CB8h/xzDmwkzBfDyswtGFkbeaTpDXOZGBR6MDPPtZs4mJnB0iQbTaoU2JJLejKJql6gcA2w9IWDrKLvcsiy0mvHqMw3BJsmamK5qAyfn8GY08EfiAudAXsCb/gMEE/WU/DZHot1Y0lsnR0qY8YAGNDLCcLNq7hCw2+PoqJNTdY+ZXB+OA9mjnDnFJGxHPWEsV7QtKTcumODFyEqlPOtfZUv3kc4pZhXusSIpefE/QGpyPnDRXUGw2UQnfMfe8cW0p02eXBz4mD3sQYrudlPVsfInGs+MhIjhTD4coc3Pbs6mOQkItozOZdMtc1Md99Mn+hXsk4x5N0XtHgaGyuL3DlB+Qf8uo+4Ahj4fZonQsrH8p9XhGtvJx4XBb7zirn7HaKyGls08F92HOaWIwwsfEbZho9QDNJ2V0fltRnj8zIqnY8jHniGFFpTN6exFiaEpEXSn0NnzNMsbtkh98xOAuw0nRII+WKxowXHRgPQY8SlGLe/SkzmUBYZM55ckyokQrHWJPkHFFQE20cSRxI9I7Bm5djjFzkNLLEcMdnWG2cBUt12TMKtoFp/ES0D6naHH6Rz7k9n55SdHOYeFkbGM5vKtzxVfrsRYUgWgnOiKqMenpxEG+aONC+wHL8VbLKZYwk6vZAm1qk2MsJiulkudRFyhE/7nGNVj6D08b5oonZ+hfDy2WqsLZjfXivWZhKdrDYNqo2zURPtQ2bwz01HxGFLsnYx1PPTVd2MSpQ0+wQ6IohhK+ow6rhHK79IWzqAiPkCBYZeeC5u97mEQgbUKHOlbLSWya+SKio+G89QeflhimD/6gqxCGFW4kvq8EWUNlE7uO+XZdEeWWkcAfcKHzGSHsMSZitZwqHuemWce4XTgKFS+iLD7o6JJYFFvjYUqpPmLAXQdO/q2jrsWwqG2Ju8OYVGNFv/kCsYzEXD9eIMc36BQ3UBHeoLodFG6nItSHU+4wi6mdYXKRiaZOtkEjcTtRI8m3kriWg4UrQv8P7WwFLZG5LrB6HmIl1iOGgmbHJWgiix4DoRTNYo08YeiHgzFpqY8bO4SIbec44XNO0fzx5pbyp9USw5JFa5Gxeyky55gh4rc2y3JfUEq5W8AjeZ/RLzIx3ztPvEyzpxwcIdP4qdthSciyUYfa5NtuAae6KKxJNcO220x2O+sZbjlD+Teuy4jj5+bUJh2LHFSQuw1cN5nt6v682e1K7F2elrNdFb5U99Ng7YqJtcNpKtzyTYpxxmIx2c3qW1hUy7rYTU7VrrqHRbgcDuFudr/88Gr460mhR/EJIj1JCPEIbrI4Ge8l3qMn8HHriYfS3zvDX+7Gn4e/zvrxof+1K//07P/zfPFP23bc/Zy+/vvDeM5Sf3fOul6/HMNNj4+ftjiF/8CZ9199XBiGr//+8M6oT4/W18vp+vD1fDjhuffTleJvX/8t6P/uu9xvAgwARVQVIao6+Q4AAAAASUVORK5CYII="
 ["slug"]=>
 string(6) "altkom"
}
  
Pobierz PDF
FORMULARZ KONTAKTOWY
Imię

*

Nazwisko

*

Telefon

*

E-mail

*

Firma

 • {{ order.city }} {{ order.date }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}   {{ order.code }} {{ order.price_without_promo }} {{ order.price }} {{ order.price }}  
Umowy handlowe - jak zabezpieczyć interesy swojej firmy - szkolenie online (PFK UHF / 1d)
Cena netto
950.00 PLN
+ vat (1168.5 PLN brutto ) 1. os.
Tryb szkolenia: Distance Learning
Termin: 20-05-2021
Czas trwania: 1 dni (ilość godzin: 6)
Kup Teraz
Zadaj pytanie o szkolenie