Pobierz kartę szkolenia

Umowy handlowe - jak zabezpieczyć interesy swojej firmy - szkolenie online

kod szkolenia: PFK UHF / 1d

Pakiety e-learning

Rozumienie umów przez osoby, które nie reprezentują strony prawniczej, a zobowiązane są znać jej treść i podejmować decyzje na podstawie analizy zapisów, to istotna umiejętność w zachowaniu bezpieczeństwa interesów Firmy.

Szkolenie „Umowy handlowe” w jasny sposób omawia najważniejsze zagadnienia związane z rozumieniem złożoności umów, aby Uczestnicy mieli łatwość reagowania na zapisy umowy i podejmowali decyzje co do ewentualnych propozycji zmian w umowach.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 100,00 PLN 1 353,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za sprzedaż lub zakupy w przedsiębiorstwie, za kontakty handlowe i zawieranie umów z kontrahentami.

Wiedza z zakresu szeroko pojmowanej tematyki umów handlowych – m.in. rodzaje, konstruowanie, zapisy, warunki, terminy.

Uczestnicy nabędą wiedzę z:

 • Kluczowych punktów w umowie
 • Praw i obowiązków stron prowadzących negocjacje w przedmiocie zawarcia umowy
 • Rodzajów umów
 • Zawierania i rozwiązywania umów
 • Podmiotów, z którymi zawierane są umowy – reprezentacja, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo.
 • Czego nie przeoczyć w umowie?
 • Dokonywania zmian w treści umowy po jej zawarciu
 • Kar i odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy

umowy, rozdzaje umów, umowy handlowe, zabezpieczenia, rozwiązanie umów handlowych, umowa sprzedaży, umowa ubezpieczenia, umowa o korzystanie z licencji, umowa zbycia praw autorskich, umowa przedwstępna

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania.

 • Szkolenie – język polski
 • Materiały – język polski

1. Zawarcie umowy – omówienie regulacji prawnych na przykładach. Praktyczne konsekwencje poszczególnych przepisów dotyczących przedsiębiorców. Ocena prawna zachowań osób uczestniczących w zawieraniu umów. "Pułapki" w stosunkach między przedsiębiorcami

 • Sposoby zawierania umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje).
 • Szczególne regulacje dotyczące zawierania umów z przedsiębiorcami (np. przyjmowanie oferty z zastrzeżeniami).
 • Prawa i obowiązki stron prowadzących negocjacje w przedmiocie zawarcia umowy.
 • Forma umowy (forma ustna, elektroniczna, pisemna – konsekwencje prawne). Umówienie się co do formy. Umowa o komunikowanie się drogą elektroniczna (możliwość wprowadzenia odpowiedzialności kontrahenta za użycie domeny mailowej przez osoby nieuprawnione.
 • Odpowiedzialności z tytułu niewykonania obowiązków związanych z prowadzeniem negocjacji. Zastrzeżenie poufności i konsekwencje prawne tego zastrzeżenia.

2. Sposób reprezentacji przedsiębiorców

 • Osoby uprawnione do reprezentacji spółek i innych przedsiębiorców (w jaki sposób szybko i tanio ustalić kto jest uprawniony do reprezentacji przedsiębiorcy?).
 • Reprezentacja spółki cywilnej, czyli z kim zawierać umowy?
 • Zawieranie umów z przedsiębiorcami pozostającymi w związku małżeńskim (zabezpieczenie umowy odpowiedzialnością małżonków majątkiem wspólnym).
 • Przedstawicielstwo, pełnomocnictwo (kto jest dorozumianym pełnomocnikiem przedsiębiorcy, przekroczenie zakresu umocowania), prokura – sposób ustalenia, kto jest prokurentem, zakres umocowania prokurenta.

3. Pojęcie i rodzaje umów. Wybór najwłaściwszej umowy w odniesieniu do profilu prowadzonej działalności. Możliwe modyfikacje mocą umowy treści obowiązujących przepisów prawa (nadanie umowie treści korzystnej dla przedsiębiorcy – dopuszczalność i skutki)

 • Ogólne rodzaje umów.
 • Umowa ramowa.
 • Umowa przedwstępna.
 • Poszczególne rodzaje umów (umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, najem, leasing, przewozu, ubezpieczenia, umowa o korzystanie z licencji, umowa zbycia majątkowych praw autorskich).
 • Wzorce kontraktowe (ogólne warunki, wzory i regulaminy). Sposób czytania wzorców kontraktowych.
 • Umowy odnoszące się do osób trzecich
  • umowy o świadczenie przez osobę trzecią
  • umowa  o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia,
  • umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej.

4. Jednostronne rozwiązanie umowy. Dopuszczalność, możliwość wprowadzenia do treści umowy w chwili jej zawarcia prawa do jednostronnego rozwiązania umowy

 • Wypowiedzenie umowy.
 • Odstąpienie od umowy.

5. Zmiany treści umowy po jej zawarciu. Dopuszczalność wynikająca z przepisów prawa, możliwość wprowadzenia do treści umowy – w chwili jej zawarcia, prawa do jednostronnej zmiany umowy

6. Wykonanie zobowiązania pieniężnego i niepieniężnego

 • Sposób zarachowania zapłaty na rachunek długu (kto decyduje, za którą z faktur następuje zapłata. Zastrzeżenie w umowie prawa do wskazywania faktury płatności. Konsekwencje dowolnego zarachowywania faktur).
 • Prawo do częściowej zapłaty.
 • Wykonanie umowy przez podwykonawców (przepisy, możliwość modyfikacji umownej)
 • Miejsce i termin wykonania zobowiązania.
 • Terminy płatności w transakcjach handlowych.

7. Zabezpieczenie niewykonania umowy po jej zawarciu

 • Zagadnienia materialnoprawne (prawo zatrzymania, prawo powstrzymania, prawo żądania udzielenia zabezpieczenia).
 • Zagadnienia proceduralne (wniosek o zabezpieczenie powództwa).

8. Prawa i obowiązki stron w zakresie wykonania wybranych umów: umowy sprzedaży, o dzieło, roboty budowlane, najmu, zlecenia, itd.

 • Niezbędne elementy umów sprzedaży, o dzieło, o roboty budowlane itd.
 • Rękojmia i gwarancja – regulacje ustawowe, możliwości ich modyfikacji.
 • Dozwolone przez prawo ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy.
 • Tryb odbioru wykonania umowy oraz konsekwencje prawne zachowań stron podczas odbioru wykonania umowy.

9. Różnice w umowach dotyczących obrotu konsumenckiego i obrotu pomiędzy przedsiębiorcami

10.Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umów. Regulacja ustawowa. Możliwa modyfikacja
w umowie odpowiedzialności odszkodowawczej. Zwiększenie lub zmniejszenie odpowiedzialności kontrahenta

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza.
 • Okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności (wina, siła wyższa).
 • Modyfikacje umowne zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej (szkoda rzeczywista, utracone korzyści, związek przyczynowy – możliwości umownej modyfikacji).
 • Kary umowne.
 • Rękojmia i gwarancja.

11. Przedawnienie roszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności przerywających bieg terminu przedawnienia