Pobierz kartę szkolenia

Ustawa Prawa Zamówień Publicznych

kod szkolenia: PFK NPZP / 2D PL

Pakiety e-learning

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.

Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych aktualizacją w przepisach ustawy o PZP.

Nabycie przez Uczestników szkolenia praktycznych i aktualnych umiejętności z zakresu zamówień publicznych udzielanych w oparciu o ustawę PZP, aktywnego udziału  w postępowaniu oraz obrony swoich praw.

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu Prawa zamówień publicznych.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Ustawa Prawa Zamówień Publicznych – przegląd i struktura ustawy.
 2. Źródła prawa zamówień publicznych w Polsce. Ustawa Prawo zamówień publicznych, a dyrektywy unijne.
 3. Zasady udzielania zamówień publicznych wg.ustawy PZP.
 4. Zasady udzielania zamówienia publicznego:
  • zamówienia bagatelne,
  • tryb podstawowy (podprogowy) w trzech wariantach (tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy z możliwością negocjacji, tryb podstawowy z negocjacjami,
  • przetarg nieograniczony,
  • przetargu ograniczony,
  • sektorowe negocjacje z ogłoszeniem,
  • dialog konkurencyjny,
  • partnerstwo innowacyjne,
  • negocjacji bez ogłoszenia,
  • zamówienia z wolnej ręki.
 5. Analiza potrzeb i wymagań – nowy obowiązek Zamawiającego. Co z niego wynika dla Wykonawcy?
 6. Ogłoszenia w zamówieniach publicznych. Co można z nich wyczytać?
 7. Terminy w zamówieniach publicznych w nowej ustawie PZP.
 8. Komunikacja z Zamawiającym.
 9. Opis przedmiotu zamówienia. Równoważność. Wyjaśnianie treści SIWZ. Możliwość ingerowania Wykonawcy
  w OPZ.
 10. Zasady kwalifikacji wykonawców do udziału w postępowaniu w ustawie PZP:
  • formy prawne,
  • kryteria,
  • zasoby podmiotów trzecich,
  • Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia.
 11. Definicje w zamówieniach sektorowych: sektorowe negocjacje z ogłoszeniem:
  • podziału zamówienia na części w zamówieniach sektorowych,
  • konkurs w zamówieniach sektorowych,
  • zamawiający z branży elektroenergetycznej, gazowniczej i ciepłowniczej a obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy oraz inne wyłączenia.
 12. Kryteria oceny ofert. Rażąco niska cena.
 13. Zgodność oferty z SIWZ. Wyjaśnianie i uzupełnianie ofert. Poprawianie błędów i omyłek w treści ofert.
 14. Tajemnica przedsiębiorstwa, a jawność postępowania.
 15. Ustawa o dostępie do informacji publicznej w służbie Wykonawcom. Dokumentowanie postępowań.
 16. Umowy w zamówieniach publicznych w ustawie PZP. Elementy obligatoryjne. Możliwości aneksowania. Zmiany istotnych postanowień umownych. Zasady finansowania zamówienia. Raport z wykonania umowy.
 17. Zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i inne zabezpieczenia wykonania umowy.
 18. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające.
 19. Środki ochrony prawnej. Odwołanie do KIO i skarga do Sądu powszechnego