Udostępnij!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

z dnia 1 stycznia 2021 roku

 

§ 1 Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Altkom Akademia – Altkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 51, kod pocztowy 00-867, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000859378, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł (wpłaconym w całości), NIP 527-267-43-24, REGON 146032998.

b) Certyfikat – dokument potwierdzający ukończenie przez Klienta Szkolenia, który Klient otrzymuje po zakończeniu określonego Szkolenia.

c) Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy.

d) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym Konsument i Przedsiębiorca-Konsument, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Altkom Akademią.

e) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

f) Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g) Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

h) Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

i) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

j) Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Altkom Akademię pod adresem: www.altkomakademia.pl.

k) Szkolenie - dostępne w Sklepie usługi szkoleniowe stanowiące zorganizowany proces edukacyjny mający na celu nabywanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności uczestników Szkolenia oraz podnoszenie ich kwalifikacji, będące przedmiotem Umowy o świadczenie usług szkoleniowych między Klientem a Altkom Akademią, zawieranej jako umowa na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

l) Portal Słuchacza - portal internetowy „Moja Akademia” administrowany przez Altkom Akademię, na którym zamieszczane są materiały szkoleniowe. Regulamin Portalu Słuchacza dostępny jest na stronie: www.altkomakademia.pl/regulaminportalu/.

m) Potwierdzenie Szkolenia - potwierdzenie złożenia i opłacenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy o świadczenie usług szkoleniowych, wysyłane na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.

n) Treści cyfrowe niezapisane na trwałym nośniku – materiały szkoleniowe dostarczane elektronicznie przez Altkom Akademię w ramach Umowy o świadczenie usług szkoleniowych, udostępnione Klientowi poprzez Portal Słuchacza.

o) Umowa – Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

p) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

q) Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa zawarta z Klientem:

  • przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Altkom Akademii; lub
  • w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Klienta przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jestlokalem przedsiębiorstwa Altkom Akademii; lub
  • w lokalu przedsiębiorstwa Altkom Akademii albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Klientem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa Altkom Akademii, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron; a także (iv) podczas wycieczki zorganizowanej przez Altkom Akademię, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Klientami.

r) Umowa o świadczenie usług szkoleniowych - umowa o świadczenie usług oraz dostarczanie Treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku, zawierana albo zawarta między Klientem a Altkom Akademią, której przedmiotem jest przeprowadzenie Szkolenia oraz dostarczanie materiałów szkoleniowych poprzez Portal Słuchacza przez Altkom Akademię. Warunki Umowy o świadczenie usług szkoleniowych wyrażone są w Regulaminie, Zamówieniu, Potwierdzeniu Szkolenia, jak również mogą być wyrażone w innych dokumentach np. w korespondencji elektronicznej.

s) Usługa - świadczona drogą elektroniczną usługa umożliwiająca zawarcie Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w trybie bezpośredniego połączenia z siecią teleinformatyczną (on-line).

t) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

u) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.).

v) Zamówienie - oświadczenie Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Altkom Akademią.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa: a) warunki zawierania i rozwiązywania Umów, w tym Umów o świadczenie usług szkoleniowych,

b) rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,

c) warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną,

d) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Altkom Akademia,

e) zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym,

f) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż Szkoleń odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

4. Nabywając Szkolenie, Klient potwierdza, że zapoznał się z jego opisem, warunkamioraz Regulaminem, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

5. Wszystkie informacje zawarte na stronie Sklepu, odnoszące się do Szkoleń (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 3 Procedura zawarcia Umowy

1. Zawarcie Umowy między Klientem a Altkom Akademią następuje z chwilą otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Szkolenia od Altkom Akademii.

2. Złożenie Zamówienia następuje na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy składaniu Zamówienia - w przeciwnym razie Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji a Umowa nie zostanie zawarta.

4. Potwierdzenie Szkolenia następuje poprzez przesłanie przez Altkom Akademię Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej informację o otrzymaniu Zamówienia, potwierdzenie jego opłacenia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.

 

§ 4 Zasady wykonywania umowy

1. Umowa zawarta z Klientem wykonywana jest przez Altkom Akademię, jej pracowników oraz współpracowników, za działania i zaniechania których Altkom Akademia odpowiada jak za własne.

2. Wszystkie Szkolenia pozostające w ofercie wykonywane są przez Altkom Akademię według odpowiednich programów szkoleń, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Warunkach ogólnych uczestnictwa w zajęciach, umieszczonych na stronie internetowej Altkom Akademii pod adresem: www.altkomakademia.pl/warunki-ogolne-uczestnictwa-w-zajeciach/, a w przypadku szkoleń distance learning – także zgodnie z Zasadami organizacji szkolenia w formule distance learning znajdującymi się pod adresem: www.altkomakademia.pl/distancelearning/. W przypadku rozbieżności za wiążące uznaje się postanowienia Regulaminu.

3. Szkolenia stacjonarne przeprowadzane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Po zaksięgowaniu płatności, Klient otrzyma drogą elektroniczną, na adres podany w Formularzu Zamówienia, indywidualny identyfikator i hasło, w liczbie odpowiadającej ilości zgłoszonych uczestników, umożliwiające dostęp do Portalu Słuchacza.

5. Przesłanie informacji zwrotnej zawierającej indywidualny identyfikator i hasło dostępu do usługi możliwe jest jedynie wtedy, gdy dane przekazane przez Klienta są poprawne.

6. W przypadku, gdy warunki przeprowadzenia Szkolenia, zawarte w jego programie lub opisie, przewidują udostępnienie Klientowi materiałów szkoleniowych, Klient otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej na Portalu Słuchacza wraz z indywidualnym identyfikatorem i hasłem umożliwiającym dostęp do tego portalu. Materiały podlegają ochronie prawnej zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu.

7. Materiały szkoleniowe, o których mowa w ust. 6 powyżej, dostarczane Klientowi na Portalu Słuchacza, udostępnione zostaną w formacie Portable Document Format (PDF) Aby móc korzystać z materiałów szkoleniowych należy dysponować programem umożliwiającym odczyt formatu PDF.

8. Altkom Akademia zastrzega sobie prawo do: 1) zmiany miejsca Szkolenia, jego harmonogramu, terminu, trenera oraz modyfikacji godziny rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia z zastrzeżeniem stałej liczby jego godzin w przypadku niezależnych zdarzeń losowych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej, oraz w innych sytuacjach uniemożliwiających przeprowadzenie Szkolenia. Informacje dot. nowego miejsca, harmonogramu, terminu, trenera oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia zostaną ustalone przez Altkom Akademię i podane do wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni od momentu dokonania zmiany, 2) przesunięcia terminu Szkolenia w przypadku, gdy liczba uczestników Szkolenia jest mniejsza niż 4. O zmianie terminu Szkolenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient zostanie powiadomiony najpóźniej w terminie 5 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia Szkolenia.

9. Altkom Akademia zachowuje prawo do odwołania Szkolenia do końca 10. dnia przed terminem danego Szkolenia. Szkolenie może być odwołane w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie Szkolenia jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Altkom Akademię (umowne prawo odstąpienia). Jeżeli Szkolenie zostanie odwołane, Klient otrzyma pełny zwrot uiszczonej ceny za Szkolenie. Umowne prawo odstąpienia przysługujące Altkom Akademii nie dotyczy umów zawartych z Klientami będącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami.

10. Altkom Akademia nie odpowiada za nieobecność Klienta, w tym jego pracowników i współpracowników, na Szkoleniu. Trener Altkom Akademii przeprowadzi Szkolenie według programu niezależnie od obecności w/w osób. Nieobecność na szkoleniu wszystkich lub części zgłoszonych osób zgodnie z Zamówieniem nie stanowi w szczególności podstawy do obniżenia wynagrodzenia Altkom Akademii lub przeprowadzenia dodatkowego, nieodpłatnego szkolenia dla osób nieobecnych jeżeli trener był gotów przeprowadzić szkolenie w umówionym terminie.

11. W przypadku ukończenia danego Szkolenia Klient otrzymuje stosowny Certyfikat. Jeżeli Klient zamówił Szkolenie w pakiecie z egzaminem lub egzaminami, Certyfikat w formie elektronicznej otrzyma on w terminie 2 dni roboczych od daty doręczenia mu informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta wszystkich opłat zgodnie z Umową o świadczenie usług szkoleniowych oraz Regulaminem.

 

§ 5 Rezygnacja ze szkolenia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z uczestnictwa w wybranym Szkoleniu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 10 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. W takim przypadku Altkom Akademia zwróci Klientowi 100 % uiszczonej przez niego ceny Szkolenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowej rezygnacji ze Szkolenia.

2. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia na 9 lub mniej dni przed terminem jego rozpoczęcia lub w dniu rozpoczęcia Szkolenia, przy czym za rezygnację będzie rozumiana również nieobecność Klienta, w tym delegowanych przez niego pracowników i współpracowników, na Szkoleniu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za rezygnację stanowiącej 100% ceny Szkolenia brutto. Altkom Akademia uprawniona jest do potrącenia opłaty za rezygnację, o której mowa w zdaniu poprzednim, z ceny uiszczonej przez Klienta za Szkolenie, którego dotyczy rezygnacja. W takim przypadku uiszczona przez Klienta cena nie podlega zwrotowi.

3. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1-2 powyżej powinna zostać złożona w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 15 Regulaminu. Postanowienia § 5 ust. 1-3 nie dotyczą Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami.

4. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, który zawarł z Altkom Akademią Umowę zawartą na odległość lub Umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa może, z zastrzeżeniem § 5 ust. 10 Regulaminu, w terminie 14 dni odstąpić od wyżej wymienionych umów bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

5. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może odstąpić od Umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej, składając Altkom Akademii oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy rozpoczyna swój bieg od dnia zawarcia umowy.

7. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy złożenie przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu za pomocą tradycyjnej poczty, faxem, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej - dane kontaktowe zostały określone w § 15 Regulaminu.

8. W przypadku przesłania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem oświadczenia drogą elektroniczną, Altkom Akademia niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. W chwili odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Altkom Akademię lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Altkom Akademią.

10. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w odniesieniu do umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Altkom Akademia wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Altkom Akademię utraci prawo odstąpienia od Umowy,

b) o dostarczenie Treści cyfrowych niezapisanych na trwałym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Altkom Akademię o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§ 6 Skutki odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem

1. Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem będzie miało następujące skutki:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy umowę taką uważa się za niezawartą,

b) Altkom Akademia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 10 oraz § 6 ust. 2 Regulaminu, zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia usług, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia proponowany przez Altkom Akademię,

c) Altkom Akademia dokonuje zwrotu przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

2. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu na podstawie art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta żądania wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwotę do zapłaty Altkom Akademia oblicza proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

 

§ 7 Zasady korzystania ze Sklepu i Portalu Słuchacza

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu i składanie Zamówień nie wymaga zakładania konta użytkownika.

2. Składanie Zamówień przez Klienta możliwe jest po podaniu niezbędnych danych identyfikacyjnych Klienta, w przypadku Klienta będącego Konsumentem - danych osobowych, i danych adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Klient, składając Zamówienie, oświadcza, że:

a) podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym,

b) uprawniony jest do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Altkom Akademia może pozbawić Klienta, w tym jego pracowników i współpracowników, prawa do korzystania ze Sklepu i/lub Portalu Słuchacza, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz dobrych obyczajów, w szczególności, gdy Klient, w tym jego pracownicy oraz osoby z nim współpracujące:

a) podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu lub Portalu Słuchacza naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Altkom Akademię za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Altkom Akademii.

5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu i/lub Portalu Słuchacza nie może korzystać z ich funkcjonalności bez uprzedniej zgody Altkom Akademii.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Altkom Akademia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 7. Klient, w tym jego pracownicy oraz osoby z nim współpracujące, zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu i Portalu Słuchacza w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Altkom Akademii,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu i Portalu Słuchacza jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. Altkom Akademia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

9. Ceny podane w Sklepie co do zasady są podane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek od towarów i usług. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 10. W przypadku Szkoleń, których ceny podane są w euro, faktura zostanie wystawiona w PLN na sumę stanowiącą równowartość ceny liczonej według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

 

§ 8 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu

1. Do korzystania ze Sklepu, w szczególności przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne są: a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Internet Explorer, Google Chrome lub Apple Safari, b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), c) włączona obsługa plików cookies,

2. W celu skorzystania ze szkoleń distance learning Klient powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem spełniającym wymagania:

a) Komputer stacjonarny lub notebook wyposażony w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5.

b) Monitor o rozdzielczości FullHD.

c) Szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s.

d) W przypadku szkoleń z laboratoriami zalecamy: sprzęt wyposażony w dwa ekrany o rozdzielczości minimum HD (lub dwa komputery), kamerę internetową USB, zewnętrzne głośniki lub słuchawki.

 

§ 9 Procedura składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

a) wybrać termin szkolenia będącego przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

b) przejść do koszyka, zweryfikować zamówienie, a następnie kliknąć „Kupuję”,

c) wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane potrzebne do wystawienia przez Altkom Akademię faktury VAT, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić Zamówienie.

 

§ 10 Zasady Płatności

1. W Sklepie za złożone Zamówienie dokonuje się płatności w dniu składania Zamówienia w jednej z form wskazanych w ust. 4 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Altkom Akademia ma prawo do przedłużenia terminu zapłaty, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli Klient poinformuje ją o takiej potrzebie. Zgoda Altkom Akademii na przedłużenie terminu zapłaty dotyczy określonego Zamówienia lub określonego Klienta.

3. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie określonym w ust. 1 lub ust. 2 powyżej, to Umowę, której przedmiotem miało być zamawiane Szkolenie, uważa się za niezawartą, a Zamówienie zostaje usunięte z systemu i traktuje się je jako niezłożone.

4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatność przelewem na rachunek bankowy Altkom Akademii,

b) płatność kartą płatniczą,

c) płatności elektroniczne.

5. Szczegółowe informacje na temat akceptowanych metod płatności znajdują się pod adresem: https://tpay.com/dla-platnika

 

§ 11 Prawo autorskie

1. Program szkolenia, oprogramowanie, materiały szkoleniowe oraz wszelkie inne pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez Altkom Akademię podlegają ochronie na podstawie przepisów o własności intelektualnej. W związku z tym Klient, w tym jego pracownicy i współpracownicy, zobowiązuje się nie wykonywać w szczególności żadnych z niżej wymienionych działań:

a) modyfikacja, adaptacja, zmiana, łączenie lub tłumaczenie materiałów szkoleniowych oraz tworzenie prac pochodnych na ich podstawie,

b) wypożyczanie, sprzedaż lub innego rodzaju przekazywanie materiałów szkoleniowych jakiejkolwiek stronie trzeciej,

c) kopiowanie lub jakiekolwiek powielanie materiałów szkoleniowych.

2. Jakakolwiek zawierana poprzez Sklep umowa nie przenosi na Klienta żadnych praw autorskich ani nie ustanawia na jego rzecz licencji.

3. Na mocy zawieranej z Klientem Umowy Altkom Akademia przenosi na Klienta wyłącznie prawo własności przekazanych mu egzemplarzy utworów, o których mowa w ust. 1.

4. Klient upoważniony jest do używania egzemplarzy materiałów, o których mowa powyżej wyłącznie na własne wewnętrzne potrzeby związane z realizacją Szkolenia.

 

§ 12 Procedura reklamacji

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na podane w § 15 Regulaminu dane kontaktowe Altkom Akademii lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Altkom Akademię pod adresem: reklamacje@altkom.pl

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć w szczególności zwięzły opis wady, okoliczności, w tym datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. 4. Altkom Akademia ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznała za uzasadnione.

 

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.ph p http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Altkom Akademią,

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Altkom Akademią,

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Altkom Akademią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. W ramach pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Klient będący Konsumentem ma także prawo złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=P L

 

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Altkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, kod pocztowy 00-867, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000859378, NIP 527-267-43-24, REGON 146032998 („Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: iodo@altkom.pl lub drogą pocztową: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Altkom Akademia S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami Klientów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także, w razie wyrażenia zgody – w celach marketingowych.

4. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane osobowe Klientów, które pochodzą bezpośrednio od nich.

5. Dane osobowe nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowania).

6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub karty płatniczej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

7. Klientom przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku uprzedniego wyrażenia zgody na przetwarzanie do celów marketingowych), a także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie ich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 15 Kontakt ze Sklepem

1. Altkom Akademia poniżej wskazuje swoje dane kontaktowe: Altkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa KRS: 0000859378 NIP: 527-267-43-24 REGON: 146032998 E-mail: szkolenia@altkom.pl Telefon: 801 25 85 66 Fax: (+48 22) 460 99 90 Numer rachunku bankowego: Santander Bank Polska S. A. IV Odział Warszawa 45 1910 1048 2788 0730 4240 0001 2. Klient może skontaktować się z Altkom Akademią używając danych podanych w niniejszym paragrafie. 3. Kontakt telefoniczny w sprawach dotyczących Szkoleń oferowanych w Sklepie realizowany będzie w dniach roboczych w godzinach: 9:00 – 16:00

 

§ 16 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przy pomocy Sklepu zawierane są w języku polskim.

2. Altkom Akademia zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.

4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu lub z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Regulaminu.

5. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle wykonywania umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Altkom Akademii (postanowienia tego nie stosuje się do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami).