Polityka Prywatności Altkom Akademia S.A.

W związku z tym, że zachowanie poufności przekazywanych przez Państwa informacji jest dla nas ważne, w niniejszej Polityce Prywatności określamy cel i sposób przetwarzania danych oraz określamy nasze zobowiązania w zakresie powierzonych nam danych. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i dostępu do informacji na stronie www.altkomakademia.pl na Państwa urządzeniach, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

§1

Definicje

1.   „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

2.  „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3.   „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.4.  „Odbiorca danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub

inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

5.  „Zgoda osoby”, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

6.  „Pliki Cookies” – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

7.   „Serwis” – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.altkomakademia.pl

8.  „Urządzenie” – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

9.  „Użytkownik” – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2

Administrator danych osobowych

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest: Altkom Akademia S.A. 00-867 Warszawa ul. Chłodna 51, KRS: 0000859378, NIP: 527-267-43-24, REGON: 146032998.

2.  Dane kontaktowe Administratora:

1.   adres do korespondencji: Chłodna 51, 00-867 Warszawa;

2.  adres e-mail: szkolenia@altkom.pl.3.   Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusz Zajkiewicza z którym można się skontaktować przy pomocy poczty elektronicznej pisząc na adres email: iodo@altkom.pl. lub bezpośrednio na adres email: Mariusz.Zajkiewicz@altkom.pl

§3

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1.   realizacji usługi wykonania szkolenia – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

2.  marketingu produktów i usług – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. a „zgoda” RODO,

3.   odpowiedzi na zapytanie kierowane przy użyciu formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

4.  rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków i w ramach tych działań udzielania odpowiedzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

5.  ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które są realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (jak np. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO,

6.  zapobiegania nadużyciom i oszustwom – w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie świadczonych Usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,7.   zapamiętania Państwa preferencji i ustawień takich jak: login, hasło, adres IP, data i godzina logowania – wówczas podstawą przetwarzania będzie art.6 ust 1 lit. f RODO w związku z art. 173, Prawa telekomunikacyjnego.

§ 4

Zakres zbieranych danych osobowych

1.   W procesie rejestracji i dalszego korzystania ze strony www.altkomakademia.pl prosimy o podanie Pani/Pana danych osobowych, w celu realizacji świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej usług.

2.  Do realizacji usług potrzebujemy Pani/Pana danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu email.

3.   Użytkownik serwisu przyjmuje do wiadomości, że podanie przez niego danych osobowych oznacza początek przetwarzania przez Administratora i jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie, może skutkować niemożnością świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej.

§5

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane

przez:

1.   czas świadczenia usług do momentu zakończenia ich świadczenia, a po zakończeniu świadczenia usług w związku z obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. podatkowych) przez okres 5 lat,

2.  niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością̨ lub obrony przed roszczeniami, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

3.   w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w danym celu – do czasu cofnięcia zgody,4.  w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez organy publiczne.

§6

Pliki Cookies

1.   Przy pierwszej wizycie na stronie www.altkomakademia.pl otrzymuje Pani/Pan informację o używaniu plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies to dane informatyczne w szczególności tekstowe, które są przesyłane przez serwis internetowy do Państwa przeglądarki. Przeglądarka natomiast przesyła je do serwisu, przy ponownych odwiedzinach, w celu utrzymania ciągłości danej sesji. Pozwalają także na zapamiętywanie konkretnych danych, których nie trzeba dzięki temu wpisywać ponownie po powrocie z innej witryny.

2.  Pozostając na stronie internetowej akceptuje Pani/Pan stosowanie plików cookies, a brak zmiany, po Państwa stronie ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na używanie „plików cookies”. Jednocześnie Instalacja „plików cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie.

3.   Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.4.  W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików “cookies” – “sesyjne” oraz “stałe”. Pliki “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki “stałe” pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki “cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

§7

Prawa i obowiązki Użytkownika

1.   Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:

2.  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

3.   sprostowania (poprawiania) swoich danych,

4.  usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

5.  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6.  przenoszenia swoich danych do innego administratora,

7.   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego,

8.  cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

9.  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.10. Skargę można wnosić do:

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

1.   W ramach realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o dokonanie określonych czynności. Wniosek należy skierować za pośrednictwem skrzynki e-mailowej: iodo@altkom.pl.2.  W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

§8

Odbiorcy danych

1.   W celu realizacji i obsługi procesu płatności Państwa dane osobowe będą udostępniane operatorom płatności tj.: Elavon Financial Services sp z o.o.

2.  W momencie dokonania płatności Administratorem Państwa danych staje się operator płatności tj. Elavon Financial Services sp z o.o. i obowiązuje wówczas Polityka Prywatności operatora.

3.   Odbiorcami przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora.

4.  W zakresie w jakim jest to uzasadnione celem przetwarzania będziemy również przekazywać dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, a w szczególności:

1.   dostawcom usług i rozwiązań informatycznych,

2.  podmiotom świadczącym usługi księgowe,

3.   podmiotom świadczącym usługi prawne, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne oraz

4.  audytorom.

5.  W przypadku niektórych szkoleń przeprowadzonych przez Administratora które podlegają zewnetrznym egzaminom i certyfikacji konieczne będzie przez osobę szkoloną/kursanta założenie indywidualnego konta i podania danych osobowych w zewnętrznej jednostce certyfikującej w celu zakończenia szkolenia i zdania egzaminu.

6.  W procesie egazminacyjny określony w pkt. 5 powyżej osoba szkolona/kursant powierza dane osobowe niezbędne do realizacji egazminu samodzielnie na podstawie prawnej określonej przez podmiot zewnętrzny.

§9

Postanowienia końcowe

W zakresie nieobjętym niniejszą polityką prywatności stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w polityce prywatności będących wynikiem zmiany regulacji prawnych.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności strony, która może wynikać z postępu technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały. Niniejsza Polityka Prywatności obwiązuje od dnia 06.03.2023.