Udostępnij!

Komunikacja z akcjonariuszami

Grupy Altkom S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000120139

NIP

118-00-08-391

Kapitał zakładowy:

1.000.000 PLN.

Adres rejestrowy Firmy

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa