Komunikacja z akcjonariuszami

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:

0000120139

NIP

118-00-08-391

Kapitał zakładowy:

1.000.000 PLN.

Adres rejestrowy Firmy

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Szkolenia realizujemy wyłącznie w formule Distance Learning

Sprawdź