Pobierz kartę szkolenia

Identity with Windows Server 2016

kod szkolenia: AA_20742 / PL DL 5d

Pakiety e-learning

Szkolenie autorskie. Odpowiednik autoryzowanego kursu MS 20742

Szkolenia o podobnej tematyce:
*AA_20742 Identity with Windows Server 2016
*AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
*AZ-801:Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

 

Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki rozwiązania serwerowe:

poziom Średnio zaawansowany

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
3 600,00 PLN 4 428,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie infrastrukturą Active Directory Windows Server 2016. Kurs przeznaczony jest szczególnie dla specjalistów IT odpowiedzialnych za wdrażanie i konfigurowanie usług katalogowych w usłudze Active Directory (AD DS), w tym też osób odpowiedzialnych za wdrażanie zasad grupy, odpowiedzialnych za wykonywanie kopi zapasowych i przywracanie usługi katalogowej Active Directory, osób odpowiedzialnych za monitorowanie i rozwiązywanie problemów z usługą Active Directory. Kurs przeznaczony jest również dla osób odpowiedzialnych bądź też zainteresowanych innymi rolami serwera powiązanymi z usługą katalogową Active Directory takimi jak: usługi certyfikatów Active Directory (AD CS), usługi federacyjne Active Directory (AD FS) i usługi zarządzania prawami w usłudze Active Directory (AD RMS). Głównymi odbiorcami kursu są specjaliści IT, mający już pewne doświadczenie w pracy z usługą katalogową Active Directory i którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności oraz usystematyzować informacje w zakresie technologii identyfikacji i dostępu realizowanej za pomocą usługi katalogowej Active Directory oraz usług pokrewnych. Kolejnymi odbiorcami kursu będą administratorzy systemów lub infrastruktury z ogólnym doświadczeniem i wiedzą w zakresie AD DS, którzy chcą trenować podstawowe i zaawansowane technologie identyfikacji i dostępu w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016. Dodatkowa grupa odbiorców tego kursu obejmuje specjalistów IT, którzy chcą skonsolidować swoją wiedzę na temat usług AD DS i powiązanych technologii, a także specjalistów IT, którzy chcą przygotować się do egzaminu 70-742 – „Identity with Windows Server 2016”. Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Funkcje usług AD DS oraz sposoby instalowania kontrolerów domeny (DC)
 • Wykorzystanie różnych technik zarządzania obiektami w usługach AD DS, w tym tworzenie i konfigurowanie obiektów użytkowników, grup i komputerów
 • Planowanie i wdrażanie usług AD DS w środowisku obejmującym wiele domen i lasów
 • Planowanie i wdrażanie usług AD DS. w środowisku obejmującym wiele lokacji oraz zasady działania replikacji w AD
 • Implementacja infrastruktury GPO, w tym przegląd komponentów i technologii, które składają się na zasady grupy
 • Konfigurowania ustawień i preferencji zasad grupy, w tym wdrażanie szablonów administracyjnych, konfiguracja przekierowywania folderów i  konfiguracja skryptów oraz konfiguracja preferencji zasad grupy
 • Konfiguracja zabezpieczeń kontrolera domeny, zabezpieczenia konta, zabezpieczenia hasłem i kont usług zarządzanych przez grupę (gMSA)
 • Wdrożenie usługi AD CS, w tym wdrażanie, administrowanie i rozwiązywanie problemów z urzędami certyfikacji
 • Sposoby wdrażania i zarządzania certyfikatami w środowisku usług AD DS, w tym wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów, zarządzanie odwoływaniem i odzyskiwaniem certyfikatów, używanie certyfikatów w środowisku biznesowym oraz wdrażanie kart inteligentnych
 • Usługi AD FS i sposoby konfigurowania usług AD FS w scenariuszu z jedną organizacją i scenariuszu z organizacją partnera
 • Implementacja usługi AD RMS, w tym przegląd AD RMS, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS oraz konfigurowanie ochrony zawartości AD RMS
 • Planowanie i konfiguracja synchronizacji katalogu pomiędzy Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) a lokalnymi AD DS.
 • Monitorowanie, zarządzanie i utrzymywanie AD DS.

 

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania usługą katalogową Active Directory i usługami pokrewnymi w systemie Windows Server 2016.

W tym zapoznanie się z:

 • Instalacją i konfiguracją kontrolera domeny
 • Zarządzaniem obiektami w AD DS za pomocą narzędzi graficznych i Windows PowerShell
 • Wdrażaniem AD DS w środowiskach rozproszonych
 • Wdrażaniem i zarządzaniem usługami zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (AD RMS)
 • Wdrażaniem lokacji usług AD DS oraz konfigurowaniem i zarządzaniem replikacją
 • Wdrażaniem i zarządzaniem obiektów zasad grupy (GPO)
 • Zarządzaniem ustawieniami użytkowników za pomocą obiektów zasad grupy
 • Zabezpieczeniem AD DS i kont użytkowników
 • Implementacją i zarządzaniem hierarchią urzędu certyfikacji (AD) za pomocą AD CS
 • Wdrażaniem i zarządzaniem certyfikatami
 • Wdrażaniem i zarządzaniem usługami AD FS
 • Wdrożeniem synchronizacji między usługami AD DS i Azure AD
 • Monitorowaniem, rozwiązywaniem problemów i zapewnieniem ciągłości działania usług AD DS

Poziom minimalny:

 • Podstawowa wiedza na temat koncepcji i technologii  związanych z AD DS w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016, doświadczenie w konfigurowaniu i zarządzaniu systemami Windows Server 2012 lub Windows Server 2016, doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), doświadczenie w konfiguracji i pracy z Microsoft Hyper-V oraz podstawy koncepcji wirtualizacji serwerów, znajomość podstawowych dobrych praktyk bezpieczeństwa, praktyczne doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi klienta Windows, takimi jak Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10, podstawowa obsługa interfejsu wiersza polecenia Windows PowerShell.

 

Poziom oczekiwany:

 • Uczestnicy powinni mieć co najmniej dwa lata lub więcej doświadczenia w dziedzinie IT oraz wskazane jest uczestnictwo w  kursach 20410, 20411 i 20412 lub równoważna wiedza. Solidne, praktyczne zrozumienie podstaw sieci, w tym TCP / IP, User Datagram Protocol (UDP) i Domain Name System (DNS),solidne, praktyczne zrozumienie zasad usług domenowych w usłudze Active Directory (AD DS), solidne, praktyczne zrozumienie podstaw wirtualizacji Microsoft Hyper-V, zrozumienie zasad bezpieczeństwa systemu Windows Server oraz umiejętność posługiwania się komendami PowerShell.

Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: http://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* materiały w formie elektronicznej dostępne na platformie:  https://www.altkomakademia.pl/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Instalowanie i konfigurowanie kontrolerów domeny

  • Omówienie usług AD DS
  • Omówienie kontrolerów domeny AD DS
  • Wdrażanie kontrolera domeny
 2. Zarządzanie obiektami w AD DS

  • Zarządzanie kontami użytkowników
  • Zarządzanie grupami w AD DS
  • Zarządzanie obiektami komputerów w AD DS
  • Wykorzystania Windows PowerShell do administrowania AD DS
  • Wdrażanie i zarządzanie jednostkami organizacyjnymi
 3. Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS

  • Przegląd zaawansowanych wdrożeń AD DS
  • Wdrażanie rozproszonego środowiska AD DS
  • Konfigurowanie relacji zaufania usług AD DS
 4. Wdrażanie i administrowanie lokacjami AD DS  oraz ich replikacja

  • Omówienie replikacji usług AD DS
  • Konfigurowanie lokacji AD DS
  • Konfigurowanie i monitorowanie replikacji usług AD DS
 5. Wdrażanie zasad grupy

  • Wprowadzenie do zasad grupy
  • Wdrażanie i administrowanie obiektami GPO
  • Zakres zasad grupy i przetwarzanie zasad grupy
  • Rozwiązywanie problemów ze stosowaniem obiektów zasad grupy
 6. Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy

  • Wdrażanie szablonów administracyjnych
  • Konfigurowanie przekierowania folderu, instalacji oprogramowania i skryptów
  • Konfigurowanie preferencji zasad grupy
 7. Zabezpieczanie usług domenowych w usłudze Active Directory

  • Zabezpieczanie kontrolerów domeny
  • Wdrażanie bezpieczeństwa kont
  • Wdrażanie inspekcji
  • Konfigurowanie kont serwisowych
 8. Wdrażanie i zarządzanie AD CS

  • Wdrażanie urzędów certyfikacji
  • Administrowanie urzędami certyfikacji
  • Rozwiązywanie problemów i utrzymanie urzędów certyfikacji
 9. Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami

  • Wdrażanie i zarządzanie szablonami certyfikatów
  • Zarządzanie wdrażaniem, odwoływaniem i odzyskiwaniem certyfikatów
  • Korzystanie z certyfikatów w środowisku biznesowym
  • Wdrażanie i zarządzanie kartami inteligentnymi
 10. Wdrażanie i zarządzanie usługami AD FS

  • Omówienie usług AD FS
  • Wymagania i planowanie usług AD FS
  • Wdrażanie i konfigurowanie usług AD FS
  • Omówienie serwera proxy aplikacji sieci Web
 11. Wdrażanie i zarządzanie AD RMS

  • Omówienie AD RMS
  • Wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą AD RMS
  • Konfigurowanie ochrony zawartości AD RMS
 12. Implementowanie synchronizacji AD DS z Microsoft Azure AD

  • Planowanie i przygotowanie do synchronizacji katalogów
  • Wdrażanie synchronizacji katalogów za pomocą usługi Azure AD Connect
  • Zarządzanie tożsamościami za pomocą synchronizacji katalogów
 13. Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS

  • Monitorowanie AD DS
  • Zarządzanie bazą danych Active Directory
  • Opcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Active Directory dla AD DS oraz innych rozwiązań w zakresie tożsamości i dostępu