Regulamin portalu

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustalone zostają następujące definicje:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego Altkom Akademii. Przedmiotowy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem internetowym www.altkomakademia.pl/regulamin-portalu.
 2. Usługodawca – Altkom Akademia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000120139, NIP 5272674324, REGON 146032998, kapitał zakładowy 1.000.000 PLN (opłacony w wysokości 550 000 zł).
 3. Serwis Altkom Akademii – edukacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.altkomakademia.pl, stanowiący system informatyczny wraz z całą zawartością i funkcjonalnością obsługiwanej przez niego strony internetowej, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług wskazanych w Regulaminie.
 4. Szkolenia – zajęcia edukacyjne (stacjonarne lub zdalne) prowadzone przez Usługodawcę, w określonym miejscu i czasie, zgodnie z przyjętym programem szkolenia. Zasady uczestnictwa w szkoleniach określają Warunki Ogólne …………..
 5. Wirtualna Klasa – element Serwisu dostępny dla Użytkowników, będący integralnym elementem każdego Szkolenia
 6. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu po zalogowaniu się na Konto Użytkowania .
 7. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto utworzone przez Usługodawcę w ramach Serwisu dla osoby, która jest zapisana na Szkolenie, była uczestnikiem Szkolenia lub korzystała z innych usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (lub podmioty współpracujące z Usługodawcą)

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Od Usługobiorcy oczekuje się uczciwości i respektowania postanowień Regulaminu.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz obowiązującym prawem. W szczególności zabronione jest:
  1. korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
  2. dostarczanie przez Użytkowników Treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste;
  3. zamieszczanie w Serwisie przez Użytkowników Treści nieprawdziwych, niezwiązanych z tematyką poruszaną w Serwisie lub mających na celu wprowadzenie w błąd innych Użytkowników;
  4. zamieszczenie w Serwisie przez Użytkowników Treści mających na celu promowanie produktów lub usług z poza oferty Usługodawcy;
  5. pobieranie zawartości baz danych, udostępnionych w Serwisie i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w części.
 5. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie wymagają dodatkowej opłaty. Połączenie ze stroną internetową Serwisu nie wymaga ponoszenia przez Usługobiorcę jakichkolwiek opłat na rzecz Usługodawcy.
 6. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług następuje:
  1. w przypadku Użytkownika – w chwili rejestracji Użytkownika w Serwisie w sposób przewidziany w § 3 Regulaminu
  2. w przypadku Gościa – w chwili wpisania adresu url Serwisu w oknie przeglądarki internetowej.

   §3 Konto Użytkownika

   1. Użytkownikami Serwisu mogą zostać wyłącznie osoby, które są zapisane na Szkolenia Usługodawcy, były uczestnikami takich Szkoleń lub korzystały z innych usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
   2. Zasady dostępu do Serwisu Użytkowników korzystających z innych usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ustalane będą w drodze odrębnych uzgodnień.
   3. Usługodawca zakłada Użytkownikowi Konto Użytkownika pod warunkiem otrzymania danych niezbędnych do założenia Konta Użytkownika (imię, nazwisko, unikalny aktualny adres e-mail).
   4. Dostęp do indywidualnego Konta Użytkownika możliwy jest wyłącznie po aktywacji konta i zalogowaniu.
   5. Brak przekazania danych umożliwiających założenie Konto Użytkownika, jak również brak aktywacji konta przez samego Użytkownika lub zaniechanie skorzystania przez Użytkownika z przyznanych mu uprawnień będą równoważne z rezygnacją przez Użytkownika z dostępu do Serwisu stanowiącego element Szkolenia, a w konsekwencji z dostępu do udostępnianych w ramach Serwisu informacji, dodatkowych materiałów szkoleniowych, forum wymiany i wiedzy i możliwości konsultacji z trenerami prowadzącymi Szkolenia. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
   6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Szkoleń w przypadku nie przekazania danych  uczestników Szkolenia, które umożliwiają  założenie konta w Serwisie.
   7. Warunkiem uzyskania przez Użytkownika dostępu do Serwisu jeszcze przed rozpoczęciem Szkolenia jest przekazanie danych Użytkownika, o których mowa powyżej na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia. Uzyskanie wcześniejszego dostępu pozwala na korzystanie z interaktywnej biblioteki materiałów szkoleniowych oraz umożliwia kontakt z trenerem prowadzącym Szkolenie.
   8. W przypadku zaniechania przekazania danych niezbędnych do założenia Konta Użytkownika na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia, Usługodawca może założyć Konto Użytkownika po zakończeniu Szkolenia, w którym Użytkownik wziął udział, pod warunkiem przekazania przez uczestnika Szkolenia wymaganych danych osobie prowadzącej zajęcia, np. poprzez dopisanie adresu e-mail na liście obecności.
   9. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika linku aktywującego Konto Użytkownika oraz ustalenie hasła dostępu do Konta i jego aktywacji. Przed utworzeniem hasła dostępu Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
   10. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik oświadcza, iż:
    1. podane dla celów rejestracji dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
    2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
    3. zapoznał się z Regulaminem oraz zobowiązuje się go przestrzegać.
   11. Po dokonaniu rejestracji w Serwsie do każdego Użytkownika przypisany zostaje profil Użytkownika. Dane zawarte w profilu Użytkownika podlegają edycji, z zastrzeżeniem, że dane będą zgodne z prawdą, w szczególności wybrany przez Użytkownika nick nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, powszechnie uznanych za obraźliwe. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta Użytkownika posługującego się takim nickiem.
   12. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie.
   13. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika fałszywych danych, Usługodawcy przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub – w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe po dokonaniu rejestracji – prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu.
   14. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej danych dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ewentualnego ujawnienia.
   15. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu konto Użytkownika może zostać zablokowane i/lub Użytkownik może zostać wyrejestrowany z Serwisu. W takich przypadkach dostęp do Treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, (w szczególności na forum Q&A) może zostać zablokowany lub Treści te mogą zostać na stałe usunięte z Serwisu.
   16. Wyrejestrowanie z Serwisu skutkuje utratą wszystkich uprawnień, w szczególności tych, które wynikają z udziału w grach lub konkursach.
   17. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Usługodawcy możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków ani nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń.
   18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że część lub całość materiałów dydaktycznych związanych z realizacją Szkoleń (np. podręczniki, prezentacje, ćwiczenia, testy) oraz informacji dotyczących organizacji Szkolenia jest udostępniania uczestnikom szkolenia wyłącznie w ramach Konta Użytkownika Serwisu (w formie elektronicznej).

   §4 Prawa autorskie

   1. Usługodawca, oferując Usługobiorcom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu, zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
   2. Usługodawca informuje, że Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim, a także znaki towarowe, logotypy i inne oryginalne materiały, oraz że przyjęty układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw własności intelektualnej.
   3. Korzystanie z utworów, informacji, danych, Treści, Materiałów Dydaktycznych umieszczonych w Serwisie  odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
   4. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów, Treści i Materiałów Dydaktycznych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku, chyba że postanowienia innych umów zawartych z Użytkownikiem lub z podmiotami delegującymi go na Szkolenia stanowią inaczej.
   5. Kwestie praw autorskich do Treści umieszczanych przez Użytkownika reguluje § 5 Regulaminu.

   §5 Zamieszczanie treści w serwisie

   1. Użytkownik jest uprawniony do umieszczania Treści w Serwisie, w szczególności w ramach forum Q&A, w tym pytań, odpowiedzi, komentarzy lub plików.
   2. W/w Treści muszą mieć charakter merytoryczny, związany tematami usług edukacyjnych świadczonych przez Usługodawcę.
   3. Umieszczenie w Serwisie Treści w rozumieniu niniejszego Regulaminu następuje z chwilą przesłania jej przez Użytkownika drogą elektroniczną przy użyciu opcji dostępnych na stronie internetowej Serwisu.
   4. Umieszczenie w Serwisie Treści następuje na czas nieoznaczony – z uwzględnieniem postanowień Regulaminu dotyczących skutków rozwiązania umowy o świadczenie usług.
   5. W Serwisie zakazane jest umieszczanie i przechowywanie przez Użytkownika Treści:
    1. mających bezprawny charakter, naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz dobra osobiste,
    2. mających charakter komercyjny, w tym w szczególności reklam usług lub towarów z poza oferty Usługodawcy,
    3. zawierających numery komunikatorów, adresy e-mail, adresy do stron www, w szczególności należące do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Usługodawcy,
    4. mających charakter obraźliwy, naruszający dobre obyczaje, w tym wulgaryzmów,
    5. naruszających zasad netykiety,
    6. naruszających dobry wizerunek Serwisu lub Usługodawcy oraz jego klientów, pracowników i współpracowników,
    7. nieprawdziwych, celowo wprowadzających w błąd innych Usługobiorców,
    8. niemerytorycznych (spam).
   6. W przypadku kiedy Treści lub ich część zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie stanowić będą utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik oświadcza, że:
    1. Treści te są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich,
    2. Użytkownikowi przysługują majątkowe i osobiste prawa autorskie do Treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa dokorzystania z tych Treści (licencja), obejmujące w szczególności prawo do rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, za pośrednictwem sieci Internet,
    3. Użytkownik posiada wszelkie wymagane prawem zgody osób trzecich na zamieszczenie Treści w Serwisie, w  szczególności posiada zgodę osób, których wizerunki widnieją w materiałach będących elementem Treści i upoważnia niniejszym Usługodawcę do ich wykorzystywania w zakresie prowadzonej przez niego działalności, w szczególności w zakresie związanym z funkcjonowaniem Serwisu i jego promocją.
    4. w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub roszczeń osób trzecich w stosunku do Treści Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia Usługodawcy odpowiednich dokumentów wykazujących posiadanie odpowiedniego zakresu praw do Treści, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Usługodawcy wezwania w tym zakresie.
   7. Umieszczając Treści w Serwisie Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, zgody na utrzymanie umieszczonych przez niego Treści na stronie internetowej Serwisu, ich utrwalenie, modyfikację oraz rozpowszechnianie dla celów działalności Spółki, w szczególności poprzez ich publikowanie w Serwisie lub innych serwisach internetowych administrowanych przez Usługodawcę, w tym dla celów reklamowych i promocyjnych. Użytkownik wyraża ponadto zgodę na promowanie zamieszczonych przez niego Treści poprzez prezentowanie ich fragmentów w innych niż docelowe lokalizacjach w ramach struktury Serwisu, jak również w innych serwisach internetowych administrowanych przez Usługodawcę. Powyższe uprawnienie pozostaje bez uszczerbku dla  uprawnień prawno-autorskich Użytkowników.
   8. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Treści wprowadzone w Serwisie przez Użytkownika, jak i wszelkie szkody powstałe w wyniku wprowadzenia Treści, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa autorskie oraz dobra osobiste. Wyłączną i całkowitą odpowiedzialność w powyższym zakresie ponosi Użytkownik. Użytkownik ponosi także odpowiedzialność za merytoryczną poprawność wprowadzanych Treści.
   9. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami przeciwko Usługodawcy  z tytułu naruszenia ich praw w wyniku zamieszczenia w Serwisie Treści wprowadzonych przez Użytkownika, Użytkownik ten zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń oraz pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Usługodawca  poniesie na skutek zgłoszenia takich roszczeń, a w szczególności zobowiązuję się wstąpić jako pozwany w miejsce Usługodawcy lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Usługodawcy do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Usługodawcy, w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, licencji, patentu, zastrzeżonego wzoru lub praw ze znaku towarowego, dóbr osobistych i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi.
   10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wprowadzone przez niego Treści mogą być oceniane i komentowane przez pozostałych zarejestrowanych Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść tych ocen i komentarzy.

   §6 Kontrola treści (moderacja)

   1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że moderatorzy Serwisu mogą edytować jego Treści w zakresie niezbędnym do usunięcia oczywistych omyłek powodujących wprowadzenie w błąd innych Użytkowników lub w zakresie właściwego opisu kategorii lub tagów.
   2. Ponadto na podstawie oraz w granicach obowiązujących przepisów prawa Usługodawca za pośrednictwem moderatorów Serwisu ma prawo kontrolować – w miarę swoich możliwości – umieszczane przez Użytkowników Treści w celu wyeliminowania z Serwisu tych, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
   3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ma prawo do odmowy zamieszczenia wprowadzonych przez Użytkownika Treści w przypadkach, gdy naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub netykiety.
   4. Treści umieszczone przez Użytkownika mogą zostać usunięte z Serwisu przez Usługodawcę w przypadkach naruszenia Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub zasad netykiety. W szczególności Usługodawca działając w  trybie i na warunkach Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną dokona niezwłocznego zablokowania dostępu do Treści w przypadku wprowadzenia przez Użytkownika Treści o bezprawnym charakterze, jak również w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści wprowadzonych przez Użytkownika.
   5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo sporządzenia i zachowania kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu.
   6. W ramach Serwisu istnieje możliwość moderacji społecznej zamieszczonych w nim Treści: każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia Usługodawcy faktu umieszczenia w Serwisie Treści mających charakter niezgodny z Regulaminem przy użyciu udostępnionych w tym celu w Serwisie instrumentów komunikacyjnych.

   §7 Gry i konkursy

   1. Zarejestrowaniu Użytkownicy mogą brać udział w grach i konkursach organizowanych na łamach Serwisu.
   2. Zasady udziału w grze lub konkursie będą opisywane w osobnych regulaminach.

   §8 Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług

   1. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy i żądania usunięcia jego Konta Użytkownika w każdym czasie poprzez przesłanie Usługodawcy odpowiedniej wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: wsparcie@altkomakademia.pl. W/w oświadczenie musi zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko oraz adres email wykorzystany w Serwisie do rejestracji). Usługodawca niezwłocznie przesyła Użytkownikowi potwierdzenie usunięcia Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.
   2. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy zawartej z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w  przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa i usunięcia Konta Użytkownika. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostanie przesłane do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji Konta.
   3. Usługodawca może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku zawieszenia lub zaprzestania świadczenia przez Usługodawcę Usług dostępnych w ramach Serwisu lub zaistnienia innych okoliczności powodujących, że dalsze świadczenie Usług jest niemożliwe lub utrudnione, jak również w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną lub zaistnienia okoliczności siły wyższej. Oświadczenie o wypowiedzeniu zostanie przesłane do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji Konta.
   4. Rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą oznacza zgodę Użytkownika na utratę dostępu do Treści, materiałów szkoleniowych i innych dokumentów lub informacji, również tych związanych ze Szkoleniami, w których Użytkownik wziął lub miał wziąć udział, a także skutkuje likwidacją konta Użytkownika i jego wyrejestrowaniem z Serwisu.
   5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług nie powoduje usunięcia zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Treści. W takim przypadku następuje anonimizacja danych osobowych Użytkownika zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych.

   §9 Odpowiedzialność

   1. Usługobiorca jest w pełni odpowiedzialny za postępowanie niezgodne z prawem lub szkodę Serwisu, spowodowaną jego działaniem, w szczególności za ujawnienie informacji poufnej, zamieszczanie nieprawdziwych danych, naruszanie dóbr osobistych, praw własności intelektualnej, w szczególności praw do znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych.
   2. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona w przypadkach wskazanych w Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa. Usługodawca nie odpowiada w szczególności za:
    1. prawdziwość podanych przez Użytkowników danych osobowych,
    2. działania lub zaniechania Usługobiorców naruszające przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
    3. naruszenia przez Usługobiorców praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu – w szczególności, gdy udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania lub udostępniania przez Użytkowników Treści Usługodawca nie wie o bezprawnym charakterze tychże Treści lub związanej z nimi działalności,
    4.  prawdziwość, rzetelność lub aktualność Treści wprowadzonych do Serwisu przez Użytkowników
    5. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Usługobiorca korzysta z Usług,
    6. działania Usługobiorców lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z Usług.
   3. Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest zobowiązany do monitorowania Treści w celu weryfikacji ich legalności. Za skutki naruszeń w tym zakresie odpowiadają Użytkownicy, którzy naruszeń się dopuścili.
   4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stałą dostępność świadczonej usługi i zaistniałe przerwy w działaniu Serwisu lub jego niektórych funkcji. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wszelkich modyfikacji (zmiany, usunięcia, dodania lub zawieszenia jakiejkolwiek funkcji Serwisu i dokonywania ulepszeń), w dowolnym czasie, bez uprzedniego informowania o ewentualnych przerwach bądź utrudnieniach w działaniu Serwisu. Niezależnie od powyższego Usługodawca dołoży należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i świadczonych Usług.
   5. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub problemy w korzystania z Serwisu, które zostały spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę, w tym korzystaniem z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona również w sytuacji, gdy jakiekolwiek szkody lub problemy w korzystaniu z Serwisu powstały z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, przyczyn losowych, okoliczności siły wyższej lub wynikają ze zdarzeń, którym Usługodawca pomimo zachowania należytej staranności nie był w stanie zapobiec albo nie był w stanie ich przewidzieć.
   6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane wykorzystaniem informacji lub danych opublikowanych na łamach Serwisu. Niezależnie od powyższego Usługodawca dołoży należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowości tych informacji i danych oraz ich zgodności ze stanem faktycznym.
   7. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości korzystania z Serwisu lub części jego funkcjonalności przez Usługobiorcę, który wynika z nie posiadania przez urządzenie Usługobiorcy odpowiednich parametrów technicznych, nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu bądź innych przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

   §10 Postępowanie reklamacyjne

   1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczonych Usług.
   2. Reklamację należy zgłosić na adres e-mail: wsparcie@altkomakademia.pl.
   3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje, niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
   4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę, a w przypadku znacznej złożoności problemu w terminie 30 dni.
   5. Informacja zwrotna, dotycząca rozpoznania reklamacji zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, a w przypadku braku wskazania w zgłoszeniu adresu e-mail do kontaktu, na adres e-mail z którego wysłano wiadomość zawierającą zgłoszenie reklamacji.

   §11 Dane osobowe

   1. Dokonując aktywacji Konta Użytkownika Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych (w szczególności imienia, nazwiska oraz adresu e-mail) przez Usługodawcę.
   2. Dane osobowe, o których mowa powyżej podlegają ochronie w zakresie określonym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).
   3. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu RODO przetwarzanych w ramach Serwisu jest Usługodawca.
   4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem.
   5. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji będących elementem świadczonej przez Usługodawcę Usługi, Szkoleń i innych usług powiązanych z zainteresowaniami Użytkownika, takich jak w szczególności:
    1. powiadomienia o nowych Treściach udostępnionych w Serwisie,
    2. powiadomienia o udostępnieniu w Serwisie nowych Materiałów Dydaktycznych,
    3. powiadomienia o nowych postach w obserwowanych przez Użytkownika wątkach forum Q&A,
    4. powiadomienia o wolnych miejscach na Szkoleniu z obszarów zainteresowania Użytkownika,
    5. informacje o konkursach edukacyjnych,
    6. informacje o nowych funkcjonalnościach Usługi.
    7. powiadomienia o nadchodzącym terminie Szkolenia
    8. powiadomienia o ankietach poszkoleniowych
   6. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
   7. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone w Serwisie mogą być udostępnione innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, w szczególności odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
   8. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osób trzecich, przetwarzania z naruszeniem przepisów prawa, zapobieżenia ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
   9. W ramach profilu Użytkownika, otrzymanego przez każdego Użytkownika po zarejestrowaniu się w Serwisie, pozostałym Użytkownikom udostępnione są następujące dane: nick, aktywności Użytkownika w Serwisie, status Użytkownika (liczba otrzymanych punktów i wyróżnień). Użytkownik według uznania może sam udostępnić następujące informacje o sobie : O mnie, Moje blogi, Moje www, Moje publikacje, Wykształcenie, Doświadczenie, Hobby, Certyfikaty.
   10. Po zakończeniu świadczenia Usług Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile jest to dopuszczone na podstawie przepisów prawa i niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z Usług.
   11. 11.Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących oferty szkoleniowej Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
   12. Po zakończeniu świadczenia usług dane osobowe Użytkownika podlegają anonimizacji zgodnie z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych.

   §12 Wymogi techniczne

   1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet przy pomocy urządzenia komputerowego (stacjonarnego lub mobilnego) posiadającego jeden z następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, MAC, Android, iOS, Windows Phone lub podobny oraz internetową przeglądarkę z włączoną opcją akceptowania plików cookies oraz obsługą JavaScript i protokołów SSL i TLS. Specyfikacja przeglądarki Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer 11+.
   2. Indywidualne ustawienia urządzenia Usługobiorcy, przy pomocy którego korzysta z Serwisu mogą powodować rozbieżności w wizualizacji Serwisu oraz umieszczonych w nim produktów.
   3. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu Usługobiorcy instalowane są pliki „Cookies.” Polityka plików „Cookies” dostępna jest pod adresem: https://prod.altkomakademia.pl/polityka-cookies.

   §13 Postanowienia końcowe

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.altkomakademia.pl.
   2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiana treści Regulaminu wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na wskazanej w ust. 1 stronie internetowej.
   3. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu drogą e-mail lub poprzez informację zamieszczoną na „Tablicy” dostępnej po zalogowaniu się do Konta Użytkownika w Serwisie.
   4. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień Regulaminu nie zostaje naruszona.
   5. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
   6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, RODO, ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
   7. Wszelkie spory powstałe na gruncie stosowania i interpretowania Regulaminu w przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.