Pobierz kartę szkolenia

Przygotowanie do certyfikatu Oracle Java SE 8 Programmer II (1Z0-809)

kod szkolenia: OCPJP8 / PL AA 4d

Pakiety e-learning

Termin

poziom Średnio zaawansowany

czas trwania 4 dni |  28h|  20.08 21.08 22.08 23.08
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  24.09 25.09 26.09 27.09
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  05.11 06.11 07.11 08.11
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
czas trwania 4 dni |  28h|  17.12 18.12 19.12 20.12
3 100,00 PLN + 23% VAT (3 813,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
2 500,00 PLN
3 100,00 PLN 3 813,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane do osób, którym zależy na przygotowaniu do certyfikatu Oracle Java SE 8 Programmer II (1Z0-809)

Posiadanie kompletnej wiedzy, pozwalającej na zdanie egzaminu Oracle 1Z0-809.

Znajomość języka Java 8.

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski
 1. Budowa klas w Javie
  • Enkapsulacja
  • Dziedziczenie z uwzględnieniem modyfikatorów widoczności oraz kompozycji
  • Polimorfizm
  • Nadpisywanie metod z klasy Object: toString, equals, hashCode
  • Tworzenie i użycie klas typu singleton oraz klas niezmiennych (immutable)
  • Użycie modyfikatora static do zmiennych, metod, klas oraz bloków inicjalizacyjnych
 2. Zaawansowane aspekty budowy klas w Javie
  • Użycie klas i metod abstrakcyjnych
  • Użycie słowa kluczowego final
  • Tworzenie wszystkich rodzajów klas wewnętrznych
  • Użycie typów enum
  • Deklaracja, implementacja, dziedziczenie interfejsów oraz użycie adnotacji @Override
  • Tworzenie i użycie wyrażeń lambda
 3. Kolekcje i typy generyczne
  • Tworzenie i użycie klas generycznych
  • Tworzenie i użycie typów ArrayList, TreeSet, TreeMap, ArrayDeque
  • Użycie interfejsów java.util.Comparator oraz java.lang.Comparable
  • Przetwarzanie kolekcji za pomocą strumieni i filtrów
  • Użycie metod forEach do iterowania po strumieniach i listach
  • Interfejs Stream oraz potoki strumieni
  • Filtrowanie kolekcji z użyciem wyrażeń lambda
  • Zastosowanie referencji do metod ze strumieniami
 4. Interfejsy funkcyjne wyrażeń lambda
  • Zastosowanie interfejsów z pakietu java.util.function : Predicate, Consumer, Function, Supplier
  • Zastosowanie interfejsów funkcyjnych w wersjach do typów prostych
  • Użycie dwuargumentowych wersji interfejsów funkcyjnych
  • Użycie interfejsu UnaryOperator
 5. Java Stream API
  • Tworzenie kodu pobierającego dane ze strumieni przy pomocy metod peek() oraz map()
  • Wyszukiwanie danych w strumieniach przy pomocy metod findFirst(), findAny(), anyMatch(), allMatch(), noneMatch() klas typu Stream
  • Wykorzystanie klasy Optional
  • Użycie metod wyliczających i wyszukujących dane z interfejsu Stream
  • Sortowanie kolekcji przy pomocy Stream API
  • Zapis wyników przetwarzania z użyciem metody collect() oraz podział / grupowanie danych przy pomocy klasy Collectors
  • Użycie metody flatMap()
 6. Wyjątki i asercje
  • Użycie konstrukcji try-catch oraz throw
  • Użycie catch, multi-catch oraz finally
  • Zastosowanie konstrukcji try-with-resources
  • Tworzenie własnych wyjątków oraz zasobów typu AutoCloseable
  • Sprawdzanie niezmienników z wykorzystaniem asercji
 7. API dot. daty / czasu w Javie SE 8
  • Zastosowanie klas LocalDate, LocalTime, LocalDateTime, Instant, Period, Duration
  • Obsługa stref czasowych
  • Tworzenie i praca z obiektami reprezentującymi odcinki czasu, z wykorzystaniem klas Period, Duration, TemporalUnit
 8. Podstawy Java IO
  • Oczyt i zapis danych z/do konsoli
  • Użycie klas z pakietu java.io: BufferedReader, BufferedWriter, File, FileReader, FileWriter, FileInputStream, FileOutputStream, ObjectOutputStream, ObjectInputStream, oraz PrintWriter
 9.  Plikowe I/O w Javie (NIO.2)
  • Użycie interfejsu Path do operacji na ścieżkach do plików i folderów
  • Użycie klasy Files do operacji takich jak odczyt, usunięcie, kopiowanie pliku bądź folderu
  • Użycie Stream API z NIO.2
 10. Wielowątkowość
  • Tworzenie wątków z użyciem Runnable, Callable oraz równoległe wykonywanie zadań z użyciem ExecutorService
  • Identyfikacja problemów z wątkami: deadlock, starvation, livelock, race conditions
  • Użycie konstrukcji synchronized oraz klas z pakietu java.util.concurrent.atomic do kontroli kolejności wykonywania wątków
  • Zastosowanie kolekcji i klas z pakietu java.util.concurrent, z uwzględnieniem CyclicBarrier oraz CopyOnWriteArrayList
  • Użycie frameworka Fork/Join
  • Zastosowanie strumieni równoległych (redukcja, dekompozycja, łączenie procesów, potoki, wydajność)
 11. Tworzenie aplikacji bazodanych z wykorzystaniem JDBC
  • Podstawowe interfejsy JDBC API: Driver, Connection, Statement, ResultSet
  • Użycie elementów JDBC API niezbędnych do nawiązania połączenia z bazą danych z użyciem klasy DriverManager z uwzględnieniem URL bazy danych
  • Wysyłanie zapytań do bazy oraz odczyt wyników, iteracja po wynikach oraz zamykanie obiektów JDBC API
 12. Lokalizacja
  • Odczyt i ustawienie lokalizacji z użyciem klasy Locale
  • Utworzenie i odczyt pliku Properties
  • Stworzenie zasobów lokalizacyjnych dla każdej lokalizacji i ich odczyt w aplikacji