Pobierz kartę szkolenia

Gospodarka magazynowa - zarządzanie zapasami

kod szkolenia: PFK FDF / GM_ZZ

Pakiety e-learning

Zapasy to towary lub materiały, które przedsiębiorstwo posiada i zamierza sprzedać klientom w celu osiągnięcia zysku. Zarządzanie zapasami to newralgiczny element łańcucha dostaw. Celem zarządzania zasobami jest dysponowanie właściwym produktem we właściwym miejscu w we właściwym czasie. Wymaga to widoczności zasobów, żeby wiedzieć, kiedy należy złożyć ponowne zamówienie, na jaką ilość i gdzie przechowywać zapasy, jednocześnie mając na uwadze związane z tym koszty, co determinuje rentowność działalności przedsiębiorstwa.

poziom Podstawowy

W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
1 400,00 PLN 1 722,00 PLN brutto

Szkolenie   skierowane   jest   do   pracowników   wszystkich   komórek   organizacyjnych   łańcucha   logistycznego (szczególnie   zakupów,   zaopatrzenia,   dystrybucji   i   planowania)   uczestniczących   w   zarządzaniu   zapasami (zarówno surowców, jak i wyrobów gotowych).

Realizacja   szkolenia   umożliwi   pracownikom   zajmującym   się   planowaniem   i  zarządzaniem  strumieniami przepływu zapasów nabycie umiejętności w zakresie m.in.:

 • podejmowania decyzji w zakresie sterowania zapasami i ich poziomem,
 • określenia parametrów i norm planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
 • określenie najbardziej adekwatnych metod zarządzania zapasami,
 • zastosowania standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie,
 • obliczenia wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa, ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • kontroli i koordynacji przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
 • określenia struktury i  poziomu utrzymania zapasów oraz kosztów z tym związanych,  
 • określenia wielkości kosztów zamrożonych kapitałów w zapasach,
 • podejmowania decyzji dotyczących zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • analizy   i   oceny   wariantów   rozwiązań   w   zakresie   działań   logistycznych   dotyczących zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie

Brak

Quiz - Podstawy finansów
 • szkolenie: język polski
 • materiały: język polski

Program zawiera zagadnienia związane ze sterowaniem strumieni zapasów. W ramach szkolenia przewidziane jest zaprezentowanie szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu i optymalizacji zapasów w przedsiębiorstwie.

1. Czynniki kształtowania poziomu zapasów:

 • czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
 • przyczyny gromadzenia zapasów,
 • podział zapasów,
 • metody sterowania zapasami.

2. Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę posiadanych zapasów:

 • rodzaje popytu,
 • cykl życia produktu,
 • standardy obsługi klienta,
 • poziom obsługi klienta,
 • podział zapasów według kryteriów ważności,
 • metody wyceny zapasów.

3. Kalkulacja czasu składania zamówień:

 • cykl realizacji dostaw,
 • problematyka nieterminowych dostaw,
 • uwarunkowania niepełnych dostaw

4. Planowanie potrzeb materiałowych:

 • miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa,
 • metody planowania potrzeb materiałowych.

5. Analiza poziomów (wielkości) zapasów:

 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
 • wielkość zapasów bieżących,
 • poziom zapasów bezpieczeństwa,
 • wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania,
 • ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.

6. Koszty zapasów

 • koszty gromadzenia zapasów,
 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty zdarzeń nadzwyczajnych,
 • utracone przychody

7. Ekonomika dostaw:

 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD) optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
 • optymalizacja dostaw grup towarowych,
 • inwestowanie w zapasy,
 • wielkość zapasów maksymalnych,
 • ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmianie cen zamawianych towarów

.8. Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych:

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.

9. Mierniki i wskaźniki zapasów:

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

10. Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami:

 • usprawnienie procesu przepływu zapasów,
 • wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami,
 • analiza i ocena usprawnień