Pobierz kartę szkolenia

Analiza luk – gdzie jestem we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG

kod szkolenia: HR-ESG / AL_ZR

Pakiety e-learning

Dyrektywa CSRD i wymóg raportowania ESG wg standardów ESRS to nowe regulacje Unii Europejskiej, ale będące kontynuacją kwestii, które już wcześniej były elementem zarówno wymagań prawnych jak i praktyk CSR, stosowanych przez organizacje. Tym samym organizacje mogą już realizować część wymagań ujętych aktualnie w dyrektywie CSRD i posiadać dostęp do danych koniecznych do przygotowania raportu ESG. Przeprowadzenie analizy luk vs wymagania CSRD i ESRS pozwoli ustalić status gotowości organizacji na wdrożenie zrównoważonego rozwoju i raportowanie ESG.

Termin

poziom Podstawowy

czas trwania 2 dni |  12h|  12.09 13.09
1 800,00 PLN + 23% VAT (2 214,00 PLN brutto)
Poprzednia najniższa cena:
1 800,00 PLN
1 800,00 PLN 2 214,00 PLN brutto

Szkolenie skierowane jest do CEO, dyrektorów i menedżerów oraz specjalistów, którzy mają za zadanie wprowadzić i realizować strategie zrównoważonego rozwoju w organizacji oraz przygotować organizacje na raportowanie ESG, zgodne ze standardami ESRS. 

 

Szkolenie prezentuje podstawową wiedzę na temat dyrektywy CSRD i raportowania ESG, niezbędną do ustalenia stanu aktualnego organizacji w realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Szkolenie pozwoli poznać metodę ustalenia co organizacja już realizuje
a czego jej jeszcze brakuje, aby móc być zgodną z dyrektywą CSRD i opracować raport ESG.

Uczestnicy szkolenia będą potrafili po szkoleniu przeprowadzić:

 • Przegląd strategii oraz celów długo i krótkookresowych organizacji
 • Przegląd procesów i działań organizacji
 • Przegląd polityk, kodeksów, procedur związanych z obowiązkami raportowymi organizacji
 • Przegląd praktyk zarządczych na wszystkich poziomach organizacji
 • Przegląd polityk zarządzania ludźmi – pracownicy, współpracownicy, pracownicy agencji

pracy, itp.

 • Przegląd wizerunku organizacji jako pracodawcy
 • Przegląd polityk i praktyk compliance
 • Przygotować raport z analizy luk.

Raport z analizy luk:

•  pomoże dokonać oceny stopnia zgodności działalności organizacji z Taksonomią UE

•  pomoże zweryfikować, czy spółka prowadzi działalność zgodną z minimalnymi gwarancjami,

•  pomoże przygotować proces zaangażowania interesariuszy,

•  pomoże przygotować się organizacji do procesu raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszego przygotowania. 

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: polski

Dzień pierwszy

1. Dyrektywa CSRD

 • Rys historyczny – co poprzedziło dyrektywę CSRD
 • Główne cele wdrożenia dyrektywy CSRD
 • Podstawowe założenia i wymagania dyrektywy CSRD

2. ESRS – Europejskie Standardy Zrównoważonego Raportowania

 • Główne założenia standardów ESR
 • Standardy przekrojowe ESRS1 i ESRS2

3. Standardy tematyczne:

ESRS dotyczące środowiska

 • ESRS E1 – zmiany klimatyczne
 • ESRS E2 – zanieczyszczenia
 • ESRS E3 – woda i zasoby morskie
 • ESRS E4- różnorodność biologiczna i ekosystemy
 • ESRS E5 – wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym

ESRS dotyczące społecznej odpowiedzialności

 • ESRS S1 – właśni pracownicy
 • ESRS S2 – pracownicy w łańcuchu dostaw
 • ESRS S3 – dotknięte społeczności
 • ESRS S4 – konsumenci i użytkownicy końcowi

ESRS dotyczące zarządzania organizacją

ESRS G1 – prowadzenie działalności gospodarczej

4. Omówienie metody przeprowadzenia analizy luk

 • Zasady przeprowadzenia analizy
 • Elementy poddane analizie

Dzień drugi

5. Przeprowadzenie symulowanej analizy luk

Zestaw zagadnień i pytań dotyczących ujawnień zawartych w standardach środowiskowych

Grupa ujawnień dotyczących ESRS E1

 • Działania odnoszące się do łagodzenia zmiany klimatu i adaptacja do zmian klimatycznych
 • Zarządzanie energią

Grupa ujawnień dotyczących ESRS E2

 • Zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, organizmów żywych i zasobów żywnościowych
 • Substancje potencjalnie niebezpieczne i substancje wzbudzające szczególnie duże obawy
 • Mikrodrobiny plastiku

Grupa ujawnień dotyczących ESRS E3

 • Zużycie i pobór wody
 • Zrzuty wody
 • Wykorzystanie zasobów morskich

Grupa ujawnień dotyczących ESRS E4

 • Utrata bioróżnorodności
 • Oddziaływanie na stan gatunków i na ekosystemy

Grupa ujawnień dotyczących ESRS E5

 • Wykorzystanie zasobów
 • Odpady

Zestaw zagadnień i pytań dotyczących ujawnień zawartych w standardach społecznych

Grupa ujawnień dotyczących ESRS S1

 • Pracownicy właśni
 • Pracownicy kontraktowi, pracownicy agencyjni, itd.

Grupa ujawnień dotyczących ESRS S2

 • Wszystkie inne osoby niebędące pracownikami, a współpracujące z organizacją, nieuwzględnione w ESRS S1

Grupa ujawnień dotyczących ESRS S3

 • Lokalne społeczności
 • Ludność rdzenna

Grupa ujawnień dotyczących ESRS S4

 • Prywatność
 • Jakość i bezpieczeństwo produktów
 • Odpowiedzialne praktyki marketingowe i dostęp do produktów i usług

Zestaw zagadnień i pytań dotyczących ujawnień zawartych w standardach dotyczących zarządzania organizacją

Grupa ujawnień dotyczących ESRS G1

 • Kultura korporacyjna i odpowiedzialne prowadzenie działalności
 • Korupcja i przekupstwo
 • Wpływy polityczne i działalność lobbingowa
 • Stosunki z dostawcami
 • Praktyki płatnicze

6. Zawartość raportu z analizy luk.

7. Podsumowanie i zakończenie szkolenia