I. Szkolenia stacjonarne i Distance Learning

§ 1. Zgłoszenie

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Akademię S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Akademia) rozumie się przez:
  1. wypełnienie przez Klienta (tj. osobę zamawiającą w Akademii usługę szkoleniową) zgłoszenia online na witrynie internetowej Akademii lub
  1. przesłanie przez Klienta zgłoszenia pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego Akademii lub do wybranego Ośrodka Akademii.
 2. W przypadku zgłoszenia online lub przesłania wiadomości pocztą elektroniczną, w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia, przedstawiciel handlowy Akademii skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem Osoby Zgłaszającej po stronie Klienta (tj. osobą wymienioną w Karcie zgłoszenia na szkolenie jako Osoba Zgłaszająca w imieniu Klienta, dedykowaną do kontaktów z Akademią) w celu uzgodnienia szczegółów uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Po uzgodnieniu zakresu i terminu zajęć z przedstawicielem handlowym Akademii należy wypełnić Kartę Zgłoszenia na szkolenie dostępną w witrynie internetowej Akademii lub skorzystać z Karty Zgłoszenia otrzymanej pocztą elektroniczną od przedstawiciela handlowego.
  1. W przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę, która zamierza wziąć udział w szkoleniu (bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich).
  1. W przypadku pozostałych podmiotów Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Klienta.
  1. Podpis na Karcie Zgłoszenia potwierdza akceptację „Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach Akademii S.A.”, w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia Akademię do wystawienia faktury.
 4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia w formie skanu pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego lub Ośrodka Akademii, wraz z akceptacją „Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach Akademii S.A.” na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym ma się rozpocząć szkolenie. Brak przesłania prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia bądź jej przesłanie w terminie krótszym niż określony powyżej, nie powoduje obowiązku realizacji Szkolenia po stronie Akademii. Akademia dopuszcza przyjmowanie Karty Zgłoszenia po podanym terminie wyłącznie w przypadku, potwierdzonej przez Akademię, dostępności wolnych miejsc na liście uczestników zajęć, których dotyczy zgłoszenie.
 5. Przed rozpoczęciem szkolenia Klient za pośrednictwem Osoby Zgłaszającej otrzyma telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w umówionym terminie.
 6. Jeżeli pomiędzy Akademią a Klientem zawarta została ramowa umowa o współpracy, postanowienia niniejszych „Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach Akademii S.A.” mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami ramowej umowy o współpracy. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami „Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach Akademii S.A.” a umowy ramowej o współpracy pierwszeństwo mają postanowienia umowy ramowej o współpracy.

§ 2. Warunki płatności

 1. Należność za uczestnictwo w szkoleniu powinna być uregulowana na podstawie niniejszych „Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniu Akademii S.A.”.
  1. Ogólne warunki płatności za szkolenia stacjonarne, zdalne lub Distance Learning są następujące:
   1. osoby fizyczne zobowiązane są do wpłacenia przelewem 100% ceny zajęć + VAT, na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia;
    1. w przypadku płatności, o której mowa powyżej, osoby fizyczne zobowiązane są do niezwłocznego dostarczenia do przedstawiciela handlowego lub Ośrodka Akademii, za pośrednictwem poczty elektronicznej, dowodu dokonania przelewu;
    1. pozostałe podmioty zobowiązane są do wniesienia opłaty 100% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej przez Akademię S.A. po zakończeniu zajęć; opłaty należy dokonać w terminie zgodnym z umową.
  1. W przypadku zajęć, których ceny podane są w euro, faktura zostanie wystawiona w PLN na sumę stanowiącą równowartość ceny liczonej według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.
  1. W przypadku zajęć prowadzonych przez Akademia jako placówkę kształcenia ustawicznego, zajęcia podlegają zwolnieniu z VAT.
  1. W przypadku, gdy zajęcia organizowane przez Akademię nie odbędą się w zaplanowanym terminie lub w przypadku braku miejsc w danym terminie, kwoty wpłacone na poczet zajęć, określone w powyższym punkcie 2a lub ramowej umowie o współpracy, Akademia zaliczy na poczet udziału w innych zajęciach organizowanych przez Akademię, ustalonych z Klientem lub na wniosek Klienta Akademia zwróci wpłaconą kwotę na wskazany przez Klienta rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta dyspozycji zwrotu pieniędzy, przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3. Rezygnacja

 1. Po przesłaniu Karty Zgłoszenia Osoba Zgłaszająca może zrezygnować z uczestnictwa w wybranych zajęciach bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, o ile zgłosi rezygnację na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
  1. W przypadku rezygnacji z zajęć na 9 lub mniej dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia lub w dniu rozpoczęcia zajęć (Nieobecność), Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 100% ceny zajęć + VAT na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu zajęć; opłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.
  1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia, Uczestnik, który otrzymał podręcznik przed rozpoczęciem zajęć, zobowiązany jest do jego zwrotu w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
  1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 10 dni roboczych przed pierwszym dniem tygodnia, w którym mają się rozpocząć zajęcia, Akademia może obciążyć Klienta kosztami zakupu podręcznika w przypadku braku jego dobrowolnego zwrotu, jak również innymi kosztami związanymi z organizacją szkolenia.
  1. Informacja o rezygnacji z zajęć musi być w formie pisemnej pod rygorem nieważności i może być przesłana faksem lub w formie skanu pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego lub do Ośrodka Akademii, w którym mają odbyć się zajęcia

§ 4. Uwagi organizacyjne

 1. W ramach opłaty za szkolenia organizowane przez Akademię każdy uczestnik ma zagwarantowane:
 Szkolenie stacjonarne w Ośrodkach AkademiiSzkolenie Distance Learning
dedykowane stanowisko szkoleniowe*+
zdalne środowisko szkoleniowe*+
odpowiednie materiały szkoleniowe udostępniane w formie i na zasadach określonych w ust. 8 poniżej *++
lunch w ciągu dnia (dotyczy zajęć całodniowych), kawę, herbatę i wodę w trakcie przerw+
nieodpłatny, bezterminowy dostęp do portalu edukacyjnego Moja Akademia (dalej jako Portal)** na warunkach wskazanych w ust. 9-14 poniżej++

* O ile wymagania i szczegółowe warunki zajęć nie stanowią inaczej.

** Zasady korzystania z Portalu przez uczestników zajęć określa regulamin Portalu znajdujący się na stronie www.akademia.pl/regulamin-portalu.

 • Zajęcia realizowane przez Akademię odbywają się stacjonarnie w wybranych Ośrodkach Akademii, poza ośrodkami Akademii, w formule zdalnej Distance Learning lub zdalnie w ośrodkach Akademii.
 • Zajęcia w formule stacjonarnej mogą odbywać się we wskazanym przez Akademię miejscu nie będącym stałym ośrodkiem Akademii na warunkach określonych poniżej:
  • Akademia ponosi odpowiedzialność za techniczne i organizacyjne przygotowanie wybranego miejsca do prowadzenia szkolenia.
  • Miejsce szkolenia będzie znajdować się w rejonie administracyjnym (mieście), w którym znajduje się ośrodek Akademii do którego Klient zgłosił chęć uczestnictwa w szkoleniu.
  • Dokładny adres miejsca, w którym będzie odbywać się szkolenie zostanie podany minimum 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Podanie adresu miejsca szkolenia nastąpi droga elektroniczną – mailem lub poprzez zaproszenie z Portalu.
  • W przypadku niemożności przeprowadzenia szkolenia z winy Akademii Klientowi przysługuje prawo powtórzenia szkolenia w innym terminie lub odstąpienie od umowy zgodnie z par. 2 p. 6 z wyłączeniem zapisu par. 8 p. 1.
 • Zajęcia w formule stacjonarnej mogą się także odbywać poza ośrodkami Akademii na warunkach określonych poniżej:
  • Szkolenia poza siedzibą Akademii określane jako „szkolenia u klienta” są to szkolenia, których miejsce wskazany jest przez Zamawiającego.
  • Zamawiający zobowiązany jest do określenia warunków technicznych i organizacyjnych wskazanego przez siebie miejsca takich jak: wyposażenie sali, określenie zasad dostępu do Internetu, warunki ewentualnej dostawy lub przesłania materiałów oraz sprzętu komputerowego, jeśli jest wymagany do prowadzenia zajęć, oraz jego odbioru po szkoleniu.
  • Określenie wymogów technicznych i organizacyjnych uzależnione jest od rodzaju i zakresu szkolenia. Działania podjęte przez Akademię w celu realizacji szkolenia będą adekwatne do wymagań szkolenia oraz możliwości technicznych i organizacyjnych Zamawiającego.
  • Zamawiający ponosi odpowiedzialność za spełnienie deklarowanych wymogów technicznych dotyczących realizacji szkolenia we wskazanym przez siebie czasie i miejscu. W przypadku ich nie spełnienia Akademii przysługuje prawo obciążenia klienta pełnymi kosztami szkolenia z wyłączeniem par. 8 p. 1.
 • Uczestnictwo w szkoleniu w formule zdalnej lub Distance Learning należy rozumieć jako udział w szkoleniu prowadzonych na żywo przez trenera i transmitowanych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanału internetowego do Uczestnika, który fizycznie przebywa w innym ośrodku Akademii niż ten, w którym odbywają się zajęcia lub w innym wybranym przez siebie miejscu.
  • Uczestnik zajęć w formule zdalnej za pośrednictwem wideokonferencji uczestniczy na bieżąco w szkoleniu prowadzonych przez trenera i ma możliwość komunikacji i interakcji z prowadzącym oraz grupą, wykonuje prace w rzeczywistym środowisku szkoleniowym z możliwością wykonywania ćwiczeń i laboratoriów pod nadzorem specjalisty.
  • Zajęcia w formule zdalnej mają charakter sformalizowany: odbywają się w określonym terminie i godzinach, ich przebieg jest całkowicie kontrolowany przez trenera.
  • Zajęcia w formule zdalnej odbywają się z zachowaniem zasad nienaruszających dobra osobiste innych uczestników szkolenia oraz trenera określone w art. 23 kodeksu cywilnego. Akademia zabrania utrwalania szkolenia w formie nagrania wideo oraz wykonywania zrzutów ekranu (zdjęć).
  • Podczas zajęć w formule zdalnej Uczestnik przebywający w ośrodku Akademii ma do dyspozycji komputer zaopatrzony w kamerę i mikrofon, które służą do dwustronnej komunikacji. W zależności od rodzaju zajęć Uczestnik ma dostęp do odpowiednich urządzeń, m.in. do drugiego komputera przeznaczonego do wykonywania laboratoriów. Przez cały czas trwania zajęć trener ma możliwość zdalnego dostępu do komputera Uczestnika. Sprzęt przygotowany jest zgodnie z wymogami zajęć. Uczestnikowi biorącemu udział w zajęciach w formule zdalnej w ośrodku Akademii, wsparcia dostarcza przedstawiciel Akademii.
  • Podczas zajęć w formule Distance Learning, Uczestnik przebywający w wybranym przez siebie miejscu, poza ośrodkiem Akademii, w celu prawidłowego korzystania z usługi, powinien dysponować:

– Komputerem stacjonarnym lub notebookiem wyposażonym w mikrofon, głośniki i kamerę internetową z przeglądarką internetową z obsługą HTML 5.

– Monitorem

– Stałym dostępem do Internetu.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu Distance Learning jest posiadanie włączonej kamery internetowej umożliwiającej bieżące interakcje prowadzącego z Uczestnikiem szkolenia, w tym kontakt wzrokowy. Akademia zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku niespełnienia tego wymogu.
  • Szczegółowe informacje o obowiązkowych i zalecanych wymaganiach technicznych dostępne są na stronie https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/ i zostaną przekazane przez przedstawiciela handlowego po przesłaniu zgłoszenia na szkolenie.
  • Przed rozpoczęciem zajęć w formule zdalnej Uczestnik i Osoba Zgłaszająca otrzymają telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie realizacji zajęć w formule zdalnej w umówionym terminie. Uczestnik zobowiązany jest pojawić się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 • Akademia może odwołać zajęcia lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie oraz przyczynach odwołania zajęć Akademia poinformuje Klienta poprzez Osobę Zgłaszającą w najkrótszym możliwym terminie.
 • Wszelkie koszty związane z dojazdem oraz zakwaterowaniem ponoszą uczestnicy zajęć.
 • Materiały szkoleniowe związane z zajęciami (np. podręczniki, prezentacje, ćwiczenia, testy) są udostępniane uczestnikom szkolenia wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wiążące Akademię warunki autoryzacji bądź inne uzasadnione potrzeby dydaktyczne wymagają udostępnienia materiałów szkoleniowych w innej niż wskazana powyżej formie.
 •  Akademia zakłada indywidualne konto użytkownika każdemu uczestnikowi szkolenia wymienionemu w Karcie Zgłoszenia.
 • Klient w Karcie Zgłoszenia przekaże Akademii indywidualny adres e-mail każdego z uczestników zajęć, który będzie aktywny przez cały czas trwania szkolenia.
 • Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do aktywacji konta na Portalu.
 • Brak przekazania przez Klienta danych umożliwiających założenie konta użytkownika dla uczestnika zajęć w Karcie Zgłoszenia, jak również brak aktywacji konta utworzonego przez Akademię przez samego uczestnika lub zaniechanie skorzystania przez uczestnika z przyznanych mu uprawnień będą równoważne z rezygnacją przez uczestnika z dostępu do Portalu stanowiącego element usługi Akademii. W takiej sytuacji ani uczestnikowi szkolenia, ani Osobie Zgłaszającej nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
 • Akademia zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług w przypadku nie przekazania danych uczestników szkolenia, które umożliwiają założenie konta na Portalu.
 •  Akademia zastrzega sobie prawo, do nagrania (w formie audio lub video) szkolenia realizowanego w formule otwartej, jednak z ograniczeniem nagrania video do osoby trenera i treści prezentacji.

II. Szkolenia e-learning

§ 5. Zgłoszenie

 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach e-learning oferowanych przez Akademię S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Akademia) rozumie się przez:
  1. wypełnienie przez Klienta (tj. osobę zamawiającą w Akademii usługę szkoleniową) zgłoszenia online na witrynie internetowej Akademii lub
  1. przesłanie przez Klienta zgłoszenia pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego Akademii lub do wybranego Ośrodka Akademii.
 2. W przypadku zgłoszenia online lub przesłania wiadomości pocztą elektroniczną, w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia, przedstawiciel handlowy Akademii skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem Osoby Zgłaszającej po stronie Klienta (tj. osobą wymienioną w Karcie zgłoszenia na szkolenie jako Osoba Zgłaszająca w imieniu Klienta, dedykowaną do kontaktów z Akademią) w celu uzgodnienia szczegółów uzyskania dostępów do szkolenia e-learningu.
 3. Po uzgodnieniu terminu dostępu do szkolenia e-learning z przedstawicielem handlowym Akademii należy wydrukować i wypełnić Kartę Zgłoszenia na szkolenie dostępną w witrynie internetowej Akademii lub skorzystać z Karty Zgłoszenia otrzymanej pocztą elektroniczną od przedstawiciela handlowego.
  1. przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę, która zamierza wziąć udział w szkoleniu (bądź opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich).
   1. W przypadku pozostałych podmiotów Karta Zgłoszenia musi być podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Klienta.
    1. Podpis na Karcie Zgłoszenia potwierdza akceptację „Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach e-learning Akademii S.A.”, w tym przyjęcie warunków organizacyjnych i finansowych realizacji usługi oraz upoważnia Akademię do wystawienia faktury.
 4. Warunkiem uzyskania dostępów do szkolenia e-learning jest przesłanie prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia w formie skanu pocztą elektroniczną do przedstawiciela handlowego lub Ośrodka Akademii, wraz z akceptacją „Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach Akademii S.A.” na co najmniej 3 dni robocze przed pierwszym dniem dostępu do szklenia e-learning.
 5. Przed otrzymaniem dostępu do szkolenia e-learning Klient za pośrednictwem Osoby Zgłaszającej otrzyma telefonicznie lub pocztą elektroniczną potwierdzenie.

§ 6. Warunki płatności

 1. Należność za uczestnictwo w szkoleniu powinna być uregulowana na podstawie niniejszych „Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach Akademii S.A.”.
 2. Ogólne warunki płatności za szkolenia e-learning są następujące:
  1. Aby otrzymać dostępy do szkolenia Klient zobowiązany jest do wpłacenia przelewem 100% ceny szkolenia e-learning + VAT, na co najmniej 3 dni robocze przed pierwszym dniem dostępu do szkolenia e-learning;
   1. w przypadku płatności, o której mowa powyżej, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia do przedstawiciela handlowego lub Ośrodka Akademii, za pośrednictwem poczty elektronicznej, dowodu dokonania przelewu;
 3. W przypadku szkoleń, których ceny podane są w Euro, faktura zostanie wystawiona w PLN na sumę stanowiącą równowartość ceny liczonej według kursu średniego Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

§ 7. Uwagi organizacyjne

 1. Szkolenia e-learning realizowane przez Akademię odbywają się na platformie e-learningowej Akademii: lms.akademia.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu e-learning na platformie Akademii jest dostęp do Internetu.
 3.  Akademia zakłada indywidualne konto użytkownika każdemu uczestnikowi szkolenia wymienionemu w Karcie Zgłoszenia.
 4. Klient w Karcie Zgłoszenia przekaże Akademii indywidualny adres e-mail każdego z uczestników szkolenia, który będzie aktywny przez cały czas trwania szkolenia.
 5. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do aktywacji konta na platformie e-learning.
 6. Dostęp do platformy e-learning uczestnicy szkoleń mają bez ograniczeń czasowych (24/7) w okresie, na jaki szkolenie e-learning zostało wykupione. Okres dostępu do szkolenia e-learning liczony jest od pierwszego dnia dostępu do szkolenia.

III. Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Strony zastrzegają sobie prawo niewywiązania się z postanowień Umów w sytuacji zaistnienia siły wyższej niezależnej od Stron tj. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne lub awaria po stronie dostawców usług internetowych (ISP).
 2. Podpisując Kartę Zgłoszenia Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w Karcie Zgłoszenia danych osobowych przez firmę Akademia S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15.10.2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi.
 3. W przypadku wskazania na Karcie Zgłoszenia danych osobowych uczestników innych niż Osoba Zgłaszająca, Klient zobowiązuje się do uzyskania zgody tych osób na umieszczenie i administrowanie ich danymi osobowymi przez Akademię w zakresie wskazanym powyżej w pkt 2 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku niektórych szkoleń przeprowadzonych przez Akademię, które podlegają zewnętrznym egzaminom i certyfikacji, konieczne będzie udostepnienie przez uczestnika w formie założenia indywidualnego konta i podania danych osobowych w zewnętrznej jednostce certyfikującej w celu zakończenia szkolenia i podejścia do egzaminu. W procesie egzaminacyjnym określonym powyżej uczestnik udostępnia dane osobowe niezbędne do realizacji egzaminu samodzielnie na podstawie prawnej i zasadach określonej przez podmiot zewnętrzny.
 5.  Akademia nie odpowiada za okres ważności certyfikatów przekazanych uczestnikom po zdanych egzaminach organizowanych przez zewnętrznych dostawców (vendorów) tj. PeopleCert, APMG, GASQ, PearsonVue, Microsoft, VMware, AWS, EC-Council, Cisco, SAP, SAS, Project Management Institute, SCRUMstudy i.in.
 6. Wszelkie prawa autorskie do utworów prezentowanych w ramach szkoleń (w szczególności programu zajęć, sposobu jego przedstawienia oraz ćwiczeń prowadzonych w ramach Szkoleń), a także materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu szkolenia, przysługują Akademii S.A., a uczestnik ma prawo z nich korzystać wyłącznie w celu uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Zakazane jest utrwalanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub udostępnianie utworów prezentowanych w ramach szkoleń, wizerunków i wypowiedzi uczestników oraz osób prowadzących, a także materiałów edukacyjnych. W szczególności zakazuje się nagrywania przez Uczestników przebiegu Szkolenia (zarówno obrazu jak i dźwięku, w całości jak i w części) lub innego jego utrwalania, wykonywania zdjęć (screenshotów) ze Szkoleń lub dokonywania transkrypcji wypowiedzi prowadzących oraz innych uczestników.
 8. Ceny zajęć oferowanych przez Akademię podane są w kwotach netto. Zajęcia (szkolenia, warsztaty i konsultacje) podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 pkt. 26 i pkt. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).
 9. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień „Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach Altkom Akademii S.A.” za nieważne lub sprzeczne z przepisami prawa, ważność pozostałych postanowień nie zostaje naruszona.
 10.  Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszych „Ogólnych warunków uczestnictwa w szkoleniach Altkom Akademii S.A.”. Zmiany te są na bieżąco publikowane na witrynie internetowej Akademii. Wiążące są warunki aktualne w dniu przesłania Karty Zgłoszenia.
 11. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją szkoleń wskazanych w Karcie Zgłoszenia w przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa polskiego rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Akademii.
 12. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa obwiązują od dnia 07.05.2024 r.