Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
  • 1
  • 2
  • 3.4K

Odpowiedź (1)

  • 2

Tak, technika grupy nominalnej może być traktowana jako jedna z metod kreatywnej pracy z zespołem. Można ją stosować do tworzenia listy możliwych rozwiązań danego problemu, zagadnienia, wygenerowania nowych pomysłów, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji w grupie.

W jaki sposób to przebiega?

 

Kiedy technikę grupy nominalnej wykorzystujemy jako metoda generowania pomysłów, zespół przechodzi przez dwa etapy:

1. Każda osoba indywidualnie generuje swoje pomysły w ciszy. Każdy zapisuje swoje pomysły i rozwiązania bez konsultacji i dyskusji z pozostałymi.

2. Wszystkie pomysły są utrwalane w widocznym dla wszystkich miejscu wg procedury: kierownik zbiera po jednym pomyśle od każdego tak długo, aż zostaną spisane wszystkie, włączając te, które powstały, gdy inni mówili. 

 

Kiedy technikę grupy nominalnej wykorzystujemy jako metoda podejmowania decyzji, zespół przechodzi przez dodatkowe dwa etapy:

3. Omawianie pomysłów. Na tym etapie pomysły nie są jeszcze oceniane, jedynie autorzy pomysłów mogą uściślić, co mieli na myśli, gdy nie jest to do końca zrozumiałe. Dozwolone są sugestie łączenia bądź przeformułowania pomysłów.

4. Każdy z zespołu wybiera np. pięć najbardziej odpowiednich wg niego i przypisuje im kolejność od najważniejszego do najmniej ważnego. Następnie głosy wszystkich osób są podliczane i zebrane w całość.

 

Kiedy technikę tę wykorzystujemy do rozwiązywania problemów dwa ostatnie etapy mogą powtarzać się aż do dotarcia do ostatecznego rozwiązania - czyli jeden z pomysłów uzyska najwyższy wynik.

 

Zaletą tej techniki jest to, że wszyscy członkowie zespołu mają równe szanse, aby się wypowiedzieć. Zachęca także do swobodnego udziału osoby nieśmiałe, które mają problem z wypowiadaniem swoich pomysłów przez grupą oraz nie pozwala na dominację osobom bardzo rozgadanym lub nastawionym negatywnie. Jest to na pewno przewaga, którą ma ta technika nad burzą mózgów. Jednak żeby zrównoważyć oba podeścia, można także zastosować metodę łączoną, czyli zastosować do rozwiązania jednego problemu zarówno burzę mózgów, jak i technikę grupy nominalnej.

  • Odpowiedział
  • @ | 10.09.2013
  • TRENER ALTKOM AKADEMII