Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt
 • 1
 • 0
 • 1

Czy jest funkcja, która wybierze wskazaną skrzynkę, nie główna w outlooku, przy wysyłaniu maili przy wykorzystaniu makra. 

próbowałam poniższą funkcję, ale niestety w dalszym ciągu maile wysyłane są z mojej głównej skrzynki.

Sub mail()

 


Dim OutApp As Object
Dim outmail As Object
Dim mail_list As Range
Dim cell As Range

Application.ScreenUpdating = False

Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")

On Error GoTo error_exit

Set mail_list = Range(Range("D5"), Range("D5").End(xlDown))

For Each cell In mail_list
Set outmail = OutApp.createitem(0)
On Error Resume Next


outmail.from = "??????"


outmail.to = cell.Value
outmail.Subject = "SOA Request - " & Cells(cell.Row, "c").Value & " " & Cells(cell.Row, "b").Value
outmail.body = "Dear Team," & vbNewLine & vbNewLine & _
"Could you please send us your statement including all open positions (Invoices & Credit notes) " 
outmail.display 'jak dasz .send to wysle bez edytowania wiadomosci

On Error GoTo 0

Set outmail = Nothing

Next cell

error_exit:
Set OutApp = Nothing
Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Aneta_Pinkowska
 • Zapytał
 • @ Aneta_Pinkowska | 25.11.2020
  • 0
  • 0
  • 0

Odpowiedź (1)

 • 0

utwórz zmienną

Dim oAccount As OutApp.Account


Dopisz nazwę konta, z którego chcesz wysyłać
oAccount = "mymail@server.com"

Przed outmail.display dopisz linię 
Set outmail.SendUsingAccount
 
Dariusz__Tomczak
 • Odpowiedział
 • @ Dariusz__Tomczak | 17.12.2020
  • 0
  • 0
  • 0