Wakacyjny duet szkoleniowy Microsoft: zapłać za AZ-800, GRATIS AZ-1003 (pakiet)

Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage
Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage
Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure
Termin
W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
Pobierz kartę szkolenia

Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage

kod szkolenia: AZ-1003 / PL DL 1d

Pakiety e-learning

 

 

 

     

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów IT, którzy w codziennej pracy są odpowiedzialni za zadania związane z bezpiecznym składowaniem danych na platformie Azure. Szkolenie jest pomostem pomiędzy umiejętnościami na poziomie podstawowym a umiejętnościami stowarzyszonymi na poziomie podstawowym, co umożliwia uczestnikom osiągnąć określony zakres wiedzy niezbędny na wielu stanowiskach IT, w tym wykonywać zadania w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa i sieci. Kurs ma na celu przećwiczenie konfiguracji i zabezpieczania  pamięci masowej, w tym nabycie umiejętności w zakresie tworzenia i konfigurowania kont magazynu, kontenerów obiektów BLOB, udziałów plików, sieci magazynu i zabezpieczeń magazynu

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie konfiguracji i zarządzania pamięcią masową platformy Azure, w tym:

 • Tworzenie i konfigurowanie kont magazynu.
 • Tworzenie i konfigurowanie kontenerów obiektów BLOB.
 • Tworzenie i konfigurowanie udziałów plików.
 • Tworzenie i konfigurowanie sieci magazynu.
 • Tworzenie i konfigurowanie zabezpieczeń magazynu.
 • Doświadczenie w korzystaniu z Azure Portal do tworzenia zasobów.
 • Podstawowa wiedza na temat danych nieustrukturyzowanych, takich jak obiekty blob i pliki.
 • Podstawowa wiedza na temat pojęć związanych z bezpieczeństwem, takich jak tożsamości, uprawnienia i szyfrowanie.
 • Podstawowa wiedza na temat koncepcji sieciowych, takich jak sieci wirtualne i podsieci.
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Utworzenie konta usługi Azure Storage.
 • Analiza, ile kont magazynu będzie potrzebnych.
 • Konfiguracja ustawień konta.
 • Wybór narzędzi do tworzenia konta.
 1. Konfiguracja usługi Azure Blob Storage.

  • Implementacja usługi Azure Blob Storage.
  • Utworzenie obiektów typu kontenery obiektów BLOB.
  • Przypisanie uprawnień dostępu do obiektów BLOB.
  • Dodanie reguły zarządzania cyklem życia obiektu BLOB.
  • Replikacja obiektu BLOB.
  • Przesyłanie obiektów BLOB.
  • Ceny usługi Blob Storage.
 2. Konfiguracja zabezpieczeń Azure Storage.

  • Przegląd strategii zabezpieczeń usługi Azure Storage.
  • Utworzenie strategii sygnatury dostępu współdzielonego.
  • Identyfikowanie parametrów URI i SAS.
  • Szyfrowanie usługi Azure Storage.
  • Tworzenie kluczy zarządzanych przez klienta.
  • Zastosowanie najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń usługi Azure Storage.
 3. Zabezpieczanie i izolowanie dostępu do zasobów platformy Azure, korzystając z sieciowych grup zabezpieczeń i punktów końcowych usług.

  • Wykorzystanie sieciowych grup zabezpieczeń do kontrolowania dostępu do sieci.
  • Bezpieczny dostęp sieciowy do usług PaaS za pomocą punktów końcowych usług sieci wirtualnej.
 4. Projekt z przewodnikiem — pliki Azure i obiekty Blob platformy Azure.

  • Ćwiczenie – Udostępnianie pamięci masowej na potrzeby testów i szkoleń działu IT.
  • Ćwiczenie — Zapewnienie miejsca dla publicznej witryny internetowej.
  • Ćwiczenie — Zapewnienie prywatnego miejsca na wewnętrzne dokumenty firmowe.
  • Ćwiczenie – Zapewnienie współdzielonego miejsca dla plików firmowych.
  • Ćwiczenie — Zapewnienie miejsca na nową aplikację firmową.
Pobierz kartę szkolenia

Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

kod szkolenia: AZ-800 / PL DL 4d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure AZ-800 szkolenie w formule Distance Learning.

Promocja voucher

 

Docelowa grupa odbiorców:
 • administrator
 • architekt
 • inżynier 
 • specjalista
  Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure:

Ten kurs uczy informatyków, jak zarządzać podstawowymi obciążeniami i usługami systemu Windows Server przy użyciu technologii lokalnych, hybrydowych i chmurowych. Kurs uczy, jak wdrażać i zarządzać lokalnymi i hybrydowymi rozwiązaniami, takimi jak tożsamość, zarządzanie, obliczenia, sieci i pamięć masowa w hybrydowym środowisku Windows Server.

 • Korzystaj z technik i narzędzi administracyjnych w systemie Windows Server.
 • Zidentyfikuj narzędzia używane do wdrażania rozwiązań hybrydowych, w tym Windows Admin Center i PowerShell.
 • Implementuj usługi tożsamości w systemie Windows Server.
 • Implementuj tożsamość w scenariuszach hybrydowych, w tym Azure AD DS w Azure IaaS i zarządzanych AD DS.
 • Zintegruj usługę Azure AD DS z usługą Azure AD.
 • Zarządzaj usługami infrastruktury sieciowej.
 • Wdróż maszyny wirtualne platformy Azure z systemem Windows Server oraz skonfiguruj sieć i magazyn.
 • Zdalnie administruj maszyną wirtualną IaaS systemu Windows Server i zarządzaj nią.
 • Zarządzaj i utrzymuj maszyny wirtualne platformy Azure z systemem Windows Server.
 • Skonfiguruj serwery plików i pamięć masową.
 • Implementuj usługi plików w scenariuszach hybrydowych przy użyciu Azure Files i Azure File Sync.

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

 

 

Po kursie AZ-800 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-800

 

 

Przed przystąpieniem do tego kursu studenci muszą mieć:

 • Doświadczenie w zarządzaniu systemem operacyjnym Windows Server i obciążeniami Windows Server w scenariuszach lokalnych, w tym AD DS, DNS, DFS, Hyper-V oraz usługach plików i magazynowania
 • Doświadczenie z popularnymi narzędziami do zarządzania Windows Server
 • Podstawowa znajomość podstawowych technologii obliczeniowych, pamięci masowej, sieci i wirtualizacji firmy Microsoft
 • Doświadczenie i zrozumienie podstawowych technologii sieciowych, takich jak adresowanie IP, rozpoznawanie nazw i protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)
 • Doświadczenie w pracy i zrozumienie technologii Microsoft Hyper-V i podstawowych koncepcji wirtualizacji serwerów
 • Podstawowe doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu usługami IaaS w Microsoft Azure
 • Podstawowa znajomość Azure Active Directory
 • Praktyczna praca z klienckimi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Windows 10 lub Windows 11
 • Podstawowe doświadczenie z Windows PowerShell

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • dema
 • labolatoria indywidualne
 • 70% teoria
 • 30% praktyka

 1: Usługi tożsamości w systemie Windows Server

 • Wprowadzenie do AD DS
 • Zarządzaj kontrolerami domeny AD DS i rolami FSMO
 • Implementuj obiekty zasad grupy

 2: Implementacja tożsamości w scenariuszach hybrydowych

 • Implementuj tożsamość hybrydową w systemie Windows Server
 • Wdrażaj kontrolery domeny Azure IaaS Active Directory i zarządzaj nimi na platformie Azure

 3: Administracja Windows Server

 • Wykonaj bezpieczną administrację Windows Server
 • Opisz narzędzia administracyjne systemu Windows Server
 • Wykonaj poinstalacyjną konfigurację Windows Server
 • Just Enough Administration w Windows Server

 4: Ułatwienie zarządzania hybrydami

 • Zdalne administrowanie i zarządzanie wirtualnymi maszynami Windows Server IaaS
 • Zarządzaj obciążeniami hybrydowymi za pomocą usługi Azure Arc

 5: Wirtualizacja Hyper-V w Windows Server

 • Konfiguruj i zarządzaj Hyper-V
 • Konfiguruj i zarządzaj maszynami wirtualnymi Hyper-V
 • Bezpieczne obciążenia Hyper-V
 • Uruchom kontenery w systemie Windows Server
 • Orkiestrowanie kontenerów w systemie Windows Server za pomocą Kubernetes

 6: Wdrażanie i konfigurowanie maszyn wirtualnych platformy Azure

 • Planuj i wdrażaj maszyny wirtualne Windows Server IaaS
 • Dostosuj obrazy maszyn wirtualnych Windows Server IaaS
 • Zautomatyzuj konfigurację maszyn wirtualnych Windows Server IaaS

 7: Usługi infrastruktury sieciowej w Windows Server

 • Wdróż i zarządzaj DHCP
 • Zaimplementuj serwer DNS systemu Windows
 • Implementuj zarządzanie adresami IP
 • Wdróż zdalny dostęp

 8: Wdrażanie hybrydowej infrastruktury sieciowej

 • Wdrożenie hybrydowej infrastruktury sieciowej
 • Implementuj DNS dla maszyn wirtualnych IaaS z systemem Windows Server
 • Implementuj adresowanie i routing IP maszyny wirtualnej systemu Windows Server IaaS

 9: Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server

 • Zarządzaj serwerami plików Windows Server
 • Wdrażaj miejsca do przechowywania i miejsca do przechowywania bezpośrednio
 • Implementuj deduplikację danych serwera Windows
 • Implementuj Windows Server iSCSI
 • Implementuj replikę pamięci masowej systemu Windows Server

 10: Implementacja hybrydowej infrastruktury serwera plików

 • Przegląd usług plików Azure
 • Wdrażanie Azure File Sync