Wakacyjny duet szkoleniowy Microsoft: zapłać za AZ-700, GRATIS AZ-1002 (pakiet)

Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions
Configure secure access to your workloads using networking with Azure Virtual Network
Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions
Termin
Configure secure access to your workloads using networking with Azure Virtual Network
W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym. W celu uzyskania informacji skontaktuj się z działem handlowym.
Pobierz kartę szkolenia

Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

kod szkolenia: AZ-700 / PL DL 3d

Pakiety e-learning

Autoryzowane szkolenie Microsoft Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions AZ-700 szkolenie w formule Distance Learning.

Promocja voucher

Docelowa grupa odbiorców:
 • administrator
 • architekt
 • inżynier 
 • specjalista
Wywiad: 15 minut z ekspertem z tematyki Microsoft Azure:

Ten kurs uczy inżynierów sieci, jak projektować, wdrażać i konserwować rozwiązania sieciowe platformy Azure. Ten kurs obejmuje proces projektowania, wdrażania i zarządzania podstawową infrastrukturą sieciową platformy Azure, hybrydowymi połączeniami sieciowymi, ruchem równoważenia obciążenia, routingiem sieci, prywatnym dostępem do usług platformy Azure, bezpieczeństwem sieci i monitorowaniem. Dowiedz się, jak zaprojektować i zaimplementować bezpieczną, niezawodną infrastrukturę sieciową na platformie Azure oraz jak ustanowić łączność hybrydową, routing, prywatny dostęp do usług platformy Azure i monitorowanie na platformie Azure.

Projektowanie, wdrażanie i zarządzanie hybrydowymi połączeniami sieciowymi

Projektowanie i implementowanie podstawowej infrastruktury sieciowej Azure

Projektowanie i implementowanie routingu i równoważenia obciążenia na platformie Azure

Zabezpieczanie i monitorowanie sieci

Projektowanie i implementowanie prywatnego dostępu do usług Azure

Ten kurs jest przeznaczony dla inżynierów sieci, którzy chcą specjalizować się w rozwiązaniach sieciowych platformy Azure. Inżynier sieci Azure projektuje i wdraża podstawową infrastrukturę sieciową platformy Azure, hybrydowe połączenia sieciowe, ruch równoważenia obciążenia, routing sieciowy, prywatny dostęp do usług platformy Azure, zabezpieczenia i monitorowanie sieci. Inżynier sieci Azure będzie zarządzać rozwiązaniami sieciowymi w celu uzyskania optymalnej wydajności, odporności, skalowania i bezpieczeństwa

Egzamin w formie on-line. Zapis na stronie https://home.pearsonvue.com/Clients/Microsoft.aspx

 

Po kursie AZ-700 można przystąpić do certyfikowanego egzaminu Microsoft.Szczegóły na: https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/exams/az-700

 

 

 • Zrozumienie lokalnych technologii wirtualizacji, w tym: maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych i wirtualnych dysków twardych.
 • Zrozumienie konfiguracji sieci, w tym TCP/IP, systemu nazw domen (DNS), wirtualnych sieci prywatnych (VPN), zapór i technologii szyfrowania.
 • Zrozumienie sieci definiowanych programowo.
 • Zrozumienie hybrydowych metod łączności sieciowej, takich jak VPN.

Zrozumienie odporności i odzyskiwania po awarii, w tym operacji wysokiej dostępności i przywracania

Dla zwiększenia komfortu pracy oraz efektywności szkolenia zalecamy skorzystanie z dodatkowego ekranu. Brak dodatkowego ekranu nie jest przeciwwskazaniem do udziału w szkoleniu, ale w znaczący sposób wpływa na komfort pracy podczas zajęć.

Informacje oraz wymagania dotyczące uczestniczenia w szkoleniach w formule zdalnej dostępne na: https://www.altkomakademia.pl/distance-learning/#FAQ

 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

 

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

Metoda szkolenia:

 • teoria
 • dema
 • labolatoria indywidualne
 • 70% teoria
 • 30% praktyka

1.Wprowadzenie do sieci wirtualnych Azure

 • Poznaj sieci wirtualne platformy Azure
 • Skonfiguruj publiczne usługi IP
 • Zaprojektuj rozpoznawanie nazw dla swojej sieci wirtualnej
 • Włącz łączność między sieciami wirtualnymi za pomocą komunikacji równorzędnej
 • Implementuj routing ruchu w sieci wirtualnej
 • Skonfiguruj dostęp do Internetu za pomocą usługi Azure Virtual NAT

 2: Zaprojektuj i zaimplementuj sieć hybrydową

 • Zaprojektuj i zaimplementuj Azure VPN Gateway
 • Połącz sieci z połączeniami Site-to-site VPN
 • Podłącz urządzenia do sieci za pomocą połączeń VPN typu punkt-lokacja
 • Połącz zasoby zdalne za pomocą wirtualnych sieci WAN platformy Azure
 • Utwórz sieciowe urządzenie wirtualne (NVA) w wirtualnym koncentratorze

 3: Zaprojektuj i zaimplementuj Azure ExpressRoute

 • Poznaj usługę Azure ExpressRoute
 • Zaprojektuj wdrożenie ExpressRoute
 • Skonfiguruj komunikację równorzędną dla wdrożenia usługi ExpressRoute
 • Podłącz obwód usługi ExpressRoute do sieci wirtualnej
 • Połącz rozproszone geograficznie sieci z globalnym zasięgiem usługi ExpressRoute
 • Popraw wydajność ścieżki danych między sieciami za pomocą usługi ExpressRoute FastPath
 • Rozwiązywanie problemów z połączeniem ExpressRoute

4: Równoważenie obciążenia ruchu innego niż HTTP(S) na platformie Azure

 • Poznaj równoważenie obciążenia
 • Zaprojektuj i zaimplementuj system równoważenia obciążenia platformy Azure za pomocą portalu Azure
 • Poznaj Menedżera ruchu Azure

 5: Równoważenie obciążenia ruchu HTTP(S) na platformie Azure

 • Zaprojektuj bramę aplikacji Azure
 • Skonfiguruj bramę aplikacji platformy Azure
 • Zaprojektuj i skonfiguruj drzwi wejściowe Azure

 6: Zaprojektuj i zaimplementuj zabezpieczenia sieci

 • Zabezpiecz swoje sieci wirtualne w portalu Azure
 • Wdróż usługę Azure DDoS Protection przy użyciu portalu Azure
 • Wdrażanie grup zabezpieczeń sieci przy użyciu portalu Azure
 • Zaprojektuj i zaimplementuj zaporę Azure Firewall
 • Praca z Menedżerem zapory Azure
 • Zaimplementuj zaporę aplikacji sieci Web na platformie Azure Front Door

 7: Zaprojektuj i zaimplementuj prywatny dostęp do usług Azure

 • Zdefiniuj usługę Private Link i prywatny punkt końcowy
 • Wyjaśnij punkty końcowe usługi sieci wirtualnej
 • Zintegruj Private Link z DNS
 • Zintegruj usługę App Service z sieciami wirtualnymi platformy Azure

 8: Zaprojektuj i zaimplementuj monitorowanie sieci

 • Monitoruj swoje sieci za pomocą Azure Monitor
 • Monitoruj swoje sieci za pomocą Azure Network Watcher

 

Pobierz kartę szkolenia

Configure secure access to your workloads using networking with Azure Virtual Network

kod szkolenia: AZ-1002 / PL DL 1d

Pakiety e-learning

 

 

 

     

Szkolenie przeznaczone dla specjalistów IT, którzy zajmują się zagadnieniami bezpiecznego dostępu do obciążeń przy użyciu sieci wirtualnej platformy Azure oraz  na co dzień wykonują zadania na platformie Azure. Szkolenie jest pomostem pomiędzy umiejętnościami na poziomie podstawowym a umiejętnościami stowarzyszonymi na poziomie podstawowym, co pomaga uczestnikom osiągnąć postęp na wielu stanowiskach IT, w tym zadania w zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa dla administratorów i architektów. Kurs ma na celu przećwiczenie konfiguracji i zabezpieczania zasobów sieciowych, w tym tworzenie i konfigurowanie sieci wirtualnych, routing sieciowy, strefy DNS, ustawienia DNS, sieciowe grupy zabezpieczeń i zapora platformy Azure.

Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie konfiguracji i zarządzania sieciami wirtualnymi platformy Azure, w tym:

 • Tworzenie i konfigurowanie sieci wirtualnych.
 • Routing sieciowy.
 • Strefy DNS.
 • Ustawienia DNS.
 • Sieciowe grupy zabezpieczeń.
 • Zapora platformy Azure.
 • Doświadczenie w korzystaniu z Azure Portal do tworzenia zasobów.
 • Podstawowa wiedza na temat sieci korporacyjnych i koncepcji sieci w chmurze.
 • Podstawowa wiedza na temat koncepcji bezpieczeństwa sieci, takich jak zapory ogniowe, routing i listy kontroli dostępu.
 • Szkolenie: polski
 • Materiały: angielski

* podręcznik w formie elektronicznej dostępny na platformie:

https://learn.microsoft.com/pl-pl/training/

* dostęp do portalu słuchacza Altkom Akademii

 1. Konfiguracja sieci wirtualnych.
 • Planowanie sieci wirtualnych.
 • Tworzenie sieci wirtualnych.
 • Tworzenie podsieci.
 • Planowanie adresacji IP.
 • Tworzenie publicznego adresu IP.
 • Powiązanie publicznego adresu IP.
 • Alokacja lub przydzielanie prywatnych adresów IP.
 1. Konfiguracja komunikacji równorzędnej sieci wirtualnej platformy Azure.

  • Wskazane przypadki wykorzystania komunikacji równorzędnej w sieci wirtualnej platformy Azure.
  • Wskazane przypadki wykorzystania tranzytu bramy i łączności.
  • Konfiguracja komunikacji równorzędnej sieci wirtualnej.
  • Rozszerzenie komunikacji równorzędnej za pomocą tras zdefiniowanych przez użytkownika i łączenia usług.
 2. Zarządzanie i kontrolowanie przepływu ruchu we wdrożeniu platformy Azure za pomocą tras.

  • Identyfikacja możliwości routingu sieci wirtualnej platformy Azure.
  • Sieciowe urządzenie wirtualne (NVA).
 3. Hostowanie domeny na platformie Azure DNS.

  • Azure DNS.
  • Konfiguracjaj Azure DNS do hostowania  domeny.
 4. Konfiguracja sieciowych grup zabezpieczeń.

  • Implementacja sieciowych grup zabezpieczeń.
  • Określenie reguły sieciowej grupy zabezpieczeń.
  • Określenie obowiązujących reguł sieciowej grupy zabezpieczeń.
  • Tworzenie reguły sieciowej grupy zabezpieczeń.
  • Implementacja grupy zabezpieczeń aplikacji.
 5. Wprowadzenie do zapory platformy Azure.

  • Zapora platformy Azure.
  • Jak działa zapora platformy Azure.
  • Kiedy używać zapory platformy Azure.
  • Kiedy używać zapory platformy Azure w wersji Premium.
 6. Projekt z przewodnikiem — konfiguracja bezpiecznego dostępu do obciążeń za pomocą usług sieci wirtualnej platformy Azure.

  • Ćwiczenie – Zapewnienie izolacji i segmentacji sieci dla aplikacji internetowej.
  • Ćwiczenie – Kontrolowanie ruchu sieciowego do i z aplikacji internetowej.
  • Ćwiczenie – Ochrona aplikacji internetowej przed złośliwym ruchem i blokowanie nieautoryzowanego dostępu.
  • Ćwiczenie – Operacjonalizacja i egzekwowanie zasad filtrowania ruchu.
  • Ćwiczenie – Rekordy i rozwiązywanie wewętrznych nazw domen