Szkolenie

Mobbing - przeciwdziałanie, reagowanie, konsekwencje i odpowiedzialność

Wystąpienie mobbingu w zakładzie pracy niesie za sobą duże ryzyko utraty reputacji zakładu pracy, a także odpowiedzialność cywilną (finansową), a nawet karną pracodawcy.

Do niedawna mobbing nie był bezpośrednio sankcjonowany przepisami prawa pracy. Biorąc pod uwagę obecnie narastającą falę tego zjawiska, zwłaszcza nasilającą się w okresie osłabionej koniunktury i bezrobocia, Ustawodawca wychodząc naprzeciw potrzebom społeczno gospodarczym wprowadził prawną regulację mobbingu. Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 14.11.2003r. został wprowadzony do kodeksu pracy nowy przepis – art. 943kp, który nie tylko określa prawna definicję mobbingu i związane z tym uprawnienia odszkodowawcze, ale przede wszystkim określa obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi.

Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy. W to zjawisko wcale nie musi być zaangażowany osobiście sam pracodawca, dlatego kodeks pracy nakazuje mu przeciwdziałanie mobbingowi i wymienia uprawnienia osoby mobbowanej. Nie znaczy to jednak, że zawsze ponosi odpowiedzialność za jego zaistnienie. W wyroku z sierpnia 2011 roku (o sygn. IPK 35/11) Sąd Najwyższy stwierdził, że jeśli pracodawca wykaże, że podjął realne działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi i obiektywnie da się potwierdzić ich potencjalną pełną skuteczność, to może on się uwolnić od odpowiedzialności za wystąpienie zjawiska mobbingu w jego zakładzie pracy.

Niniejsze szkolenie z warsztatami ma na celu przekazanie odpowiednich narzędzi i technik zarządzania pracownikami służącymi utrzymaniu porządku i dyscypliny przy zachowaniu dobrej atmosfery w środowisku pracy. Szkolenie ma również przeciwdziałać mogącemu pojawić się mobbingowi oraz innym niekorzystnym zachowaniom w środowisku pracy, co powinno wpłynąć na poprawę relacji pomiędzy pracownikami fizycznymi a kadrą kierowniczą, poprawę atmosfery pracy i pozytywny wpływ na kulturę organizacji.

Cel projektu szkoleniowego

 • Pomoc pracodawcom w odróżnieniu mobbingu od innych patologicznych zjawisk i zachowań występujących w miejscu pracy.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności w podejmowaniu środków zapobiegawczych lub zaradczych przeciwko mobbingowi.
 • Poznanie metod polubownego rozwiązywania sporów bez potrzeby występowania na drogę sądową.
 • Pomoc pracodawcom w realizacji obowiązku przeciwdziałania mobbingowi, wynikającego z Kodeksu Pracy.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

 • Znajomość metod tworzenia i utrzymywania pozytywnych relacji z podwładnymi pracownikami i współpracownikami
 • Umiejętność skutecznego radzenia sobie w trudnych kontaktach z podwładnymi pracownikami i współpracownikami, rozwiązywania trudnych sytuacji w sposób umożliwiający utrzymanie porządku i dyscypliny w pracy
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych

Kod szkolenia

HR-Mobbing
Poziom Podstawowy
Training Assurance Gwarancja powtórzenia szkolenia
Kursy biznesowe - Altkom

Szkolenie obejmuje

 • 1 dzień pracy z trenerem (7h)
 • 20 wykładów wideo
 • 56 pytań i odpowiedzi
 • 30 pytań quizowych

Cena netto

617 PLN +23% VAT / 1 os.