Szkolenia dofinansowane w ramach KFS2024

Głównym celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 roku to ponad 236 mln złotych z puli podstawowej rozłożonych na 16 województw oraz ponad 58 mln zł z rezerwy KFS.

Zaplanuj z nami rozwój swój i swoich pracowników w 2024 roku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

O środki z KFS 2024 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń ze środków UE (szkolenia Altkom Akademii w Bazie Usług Rozwojowych PARP).

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy – do wykorzystania kwota 236 095 000 zł:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Priorytety wydatkowania środków KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy, czyli do wykorzystania kwota 58 288 000 zł

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju