Akademia HR – ogólnopolski projekt szkoleniowo – doradczy dla Przedsiębiorców

W obliczu rosnących wyzwań, takich jak zmiany demograficzne, cyfryzacja, praca zdalna, wielokulturowość czy starzejące się społeczeństwo, inwestycja w rozwój kompetencji kadry zarządzającej stała się kluczowym elementem strategii biznesowej.

Ogólnopolski projekt  Akademia HR, który jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną w dostosowaniu się do dynamicznie zmieniających się warunków na rynku pracy dzięki dofinansowaniu usług rozwojowych z tego zakresu.

Uczestnicy szkoleń i doradztwa będą rozwijać umiejętności niezbędne do tworzenia zasad zrównoważonego rozwoju dostosowanych do potrzeb ich firm oraz formułowania polityki personalnej w kontekście wyzwań rynku pracy. Będą przygotowani do identyfikacji potrzeb rozwojowych organizacji, opracowywania strategii HR wspierającej różnorodny rozwój oraz integrowania aspektów związanych z zieloną gospodarką i z polityką personalną. Dodatkowo zdobędą umiejętności analizy i dostosowania polityki HR do aktualnych trendów rynkowych, zaangażowania różnych grup interesariuszy w procesy HR oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju kapitału ludzkiego w firmie.

Możesz ubiegać się o dofinansowanie jeżeli jesteś mikro (z wykluczeniem osób samozatrudnionych), małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem spełniającym następujące warunki:

  1. prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
  2. spełniasz warunki uzyskania pomocy de minimis;
  3. nie podlegasz wykluczeniu z możliwości otrzymania środków Unii Europejskiej na podstawie prawodawstwa unijnego i krajowego wprowadzającego sankcję wobec podmiotów i osób, które w bezpośredni lub pośredni sposób wspierają działania wojenne Federacji Rosyjskiej, lub są za nie odpowiedzialne;
  4. wypełnisz autodiagnozę dostępną na stronie internetowej PARP w formie interaktywnego kwestionariusza, z której będzie wynikać, że potrzebujesz ponieść kompetencje w swoim przedsiębiorstwie z obszaru HR.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na usługi szkoleniowe i doradcze z Bazy Usług Rozwojowych*, które pozwolą przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym:

  • właścicieli,
  • kadrę HR,
  • kadrę menadżerską,
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

*Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa, ogólnodostępna, bezpłatna platforma zapewniająca dostęp do usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Za jej pośrednictwem można znaleźć potrzebną usługę oraz zapisać się na nią. Baza Usług Rozwojowych prowadzona jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Korzystanie z Bazy Usług Rozwojowych jest całkowicie bezpłatne.

Usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo), z których możesz skorzystać, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z przeprowadzonej autodiagnozy oraz mieszczą się w Opisie kompetencji kadr w obszarze HR.

Kwota, jaką możesz otrzymać na dofinansowanie wynosi do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% musisz wnieść jako wkład własny przedsiębiorstwa.

Dodatkowo większość Operatorów daje możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń wypłaconych uczestnikom szkoleń – wiąże się to z dodatkowymi formalnościami, ale pozwoli Ci to zminimalizować dodatkowe koszty nawet do zera!

 

*  Tabela zawiera kwoty dofinansowania na poziomie 80%.

Jeżeli firma będzie chciała wnieść wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników poziom dofinansowania może wzrosnąć nawet o kolejne 20%, co w efekcie będzie oznaczało 100% dofinansowania. Wiążę się to z dodatkowymi formalnościami dla firmy.

Aby otrzymać dofinansowanie, musisz złożyć wniosek u 1 z 9 Operatorów. Każdy z 9 Operatorów realizuje odrębny projekt w ramach Akademii HR. Ogólne założenia wszystkich 9 Projektów są podobne, ale w zależności od Operatora różnią się kwoty dofinansowania dla poszczególnych przedsiębiorstw, a także szczegółowe założenia Projektu dlatego ważne jest szczegółowe zapoznanie się z regulaminami Projektów.

UWAGA!!! Przedsiębiorca może wziąć udział w Akademii HR tylko u jednego z Operatorów oznacza to, że jeśli pozyska i zrealizuje dofinansowanie u jednego z Operatorów, to nie może starać się o dofinansowanie u pozostałych 8 Operatorów. Co do zasady jeden przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie u wybranego Operatora tylko raz (ewentualne wyjątki znajdują się w regulaminach poszczególnych projektów).

Nabory wniosków realizowane są w rundach średnio co 2-3 miesiące.