Udostępnij!

KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Głównym celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie pracy z powodu braku dopasowania kompetencji pracowników do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Zasady tworzenia i wydatkowania KFS regulują przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku to ponad 219 mln złotych z puli podstawowej rozłożonych na 16 województw oraz ponad 54 mln zł z rezerwy KFS.

Zaplanuj z nami rozwój swój i swoich pracowników w 2023 roku. Pomożemy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

 

 

 

KFS krok po kroku
- sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2023 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę, zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń ze środków UE (szkolenia Altkom Akademii w Bazie Usług Rozwojowych PARP).

 

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2023

Priorytety wydatkowania środków KFS ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy - do wykorzystania kwota 219 752 000 zł:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 3.  Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4.  Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 5.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 6.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

 

Priorytety wydatkowania środków KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy, czyli do wykorzystania kwota 54 938 000 zł

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.


 

• pobierz plik PDF

 

Zobacz także:

 • Jesteś zainteresowany KFS?

  Pomożemy w wypełnieniu wniosku.
  Wypełnij formularz abyśmy mogli się skontaktować.
  Imię

  *

  Nazwisko

  *

  Firma

  Email

  *

  Telefon

  *

  Woj.

Altkom Akademia od 30 lat jest partnerem w rozwoju organizacji poprzez dostarczanie swoim Klientom najwyższej jakości usług doradczych, szkoleniowych oraz rozwojowych. Oferta Altkom Akademii obejmuje ponad 1000 szkoleń dla użytkowników i profesjonalistów IT, a także szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania projektami i analizy procesów biznesowych.

Copyright © 1992-2022 Altkom Akademia S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone | Infolinia edukacyjna 801 25 85 66