Kategorie szkoleń | Egzaminy | Kontakt

Odpowiedź (1)

  • 3

Diagram związków encji ERD (ang. Entity Relationship Diagram) wywodzi się z podejścia strukturalnego, diagram klas (ang. class diagram) jest diagramem języka UML (ang. Unified Modeling Language), który wspiera podejście obiektowe.

 

Diagram związków encji jest statyczną, konceptualną reprezentacją modelu danych systemu. ERD przedstawia encje oraz związki między nimi. Encja jest jednoznacznie identyfikowalnym składnikiem analizowanej dziedziny przedmiotu, o której informacja jest lub może być zbierana i przechowywana. Diagram związków encji stanowi podstawę dla utworzenia schematu bazy danych. Diagram klas  jest statyczną reprezentacją systemu. Diagram przedstawia klasy systemu, ich zawartość oraz związki między klasami. Klasa jest uogólnieniem zbiorów obiektów, które mają takie same właściwości, tj. atrybuty, operacje, związki i znaczenie.

 

Odpowiednikiem ERD w języku UML jest stereotypowany diagram klas – stereotyp klasy <<table>>, który zawiera wyłącznie klasy analityczne (takie, których obiekty będą lub mogą być utrwalane i przechowywane w bazie danych systemu).

  • Odpowiedział
  • @ | 26.08.2014
  • TRENER MODERATOR ALTKOM AKADEMII