Blog: Zarzadzanie projektami | Projekty w organizacji

Z ludźmi i planetą, dla ludzi i planety – czym jest zrównoważone zarządzanie projektami?

Z ludźmi i planetą, dla ludzi i planety – czym jest zrównoważone zarządzanie projektami?
  • 196 views

Zrównoważone zarządzanie projektami to koncepcja ciesząca się coraz większym zainteresowaniem firm i organizacji na całym świecie. Ekologiczne i społeczne problemy naszych czasów rodzą konieczność nowego podejścia do biznesu, ludzi i środowiska naturalnego – jak pogodzić wysoką wydajność i efektywność rynkową z szacunkiem dla planety, troską o relacje międzyludzkie i dobrostan całych wspólnot? Zaprezentowana przez międzynarodową organizację Green Project Management metodyka PRISM™ , którą Altkom Akademia włącza do swojej oferty szkoleniowej, dostarcza satysfakcjonujących odpowiedzi na te palące pytania.

Udostępnij!

Z ludźmi i planetą, dla ludzi i planety – czym jest zrównoważone zarządzanie projektami?

 

Nie tylko zysk. Na czym polega zrównoważony rozwój?

Coraz wyraźniejsze widmo spowodowanej emisją gazów cieplarnianych katastrofy klimatycznej, rosnące zanieczyszczenie środowiska i kryzys ekosystemów uwydatniają problem, który już w latach siedemdziesiątych XX w. określono mianem „granic wzrostu”, a więc barier, których przekroczenie może poważnie zagrozić nawet samemu przetrwaniu naszego gatunku. Wzrastająca polaryzacja oraz poczucie wykluczenia u osób, które z różnych przyczyn nie korzystają z owoców postępu cywilizacyjnego i technologicznego, naruszają niezbędną dla harmonijnego funkcjonowania spójność społeczną. W odpowiedzi na te niebezpieczeństwa sformułowano ideę zrównoważonego rozwoju.  Zgodnie z jej założeniami, w obliczu globalnego ryzyka należy dostosować poziom aktywności gospodarczej do możliwości środowiskowych, zabezpieczając nie tylko obecne, ale również przyszłe potrzeby ludzkości. Podejmując swoje działania, instytucje publiczne, prywatne firmy, a także konsumenci muszą brać pod uwagę ich wpływ na planetę oraz relacje społeczne – ekonomiczna rentowność nie jest już jedynym uwzględnianym wskaźnikiem.

Popularne trendy takie jak ruchy Zero Waste i Less Waste, czysta i zielona energia, recykling czy handel Fair Trade mają swoje źródła właśnie w zasadzie zrównoważonego rozwoju. Powaga spowodowanej procesami ostatnich dekad sytuacji sprawia, że organizacje coraz częściej opracowują kompleksowe polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które kładą nacisk na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, stabilność lokalnych społeczności oraz zapobieganie negatywnym skutkom wzrostu. Początkowo traktowana jako przejściowa nowinka, CSR ugruntowała się w długofalowych strategiach firm jako jeden z ich najistotniejszych elementów.

 

Metodyka PRiSM™. Na czym polega idea zrównoważonego rozwoju w praktyce?

Akredytowana przez obecną w ponad 145 państwach GPM metodyka PRiSM™  (Projects Integrating Sustanaible Methods) stanowi przeniesienie celów zrównoważonego rozwoju na grunt zarządzania projektami, a więc jednorazowymi, niepowtarzalnymi i złożonymi przedsięwzięciami generującymi unikatową wartość biznesową. Uniwersalne modele pracy  projektowej są wykorzystywane w różnorodnych kontekstach branżowych i organizacyjnych, z każdym rokiem zyskując coraz większą popularność – podejście PRiSM™ można więc uznać za kolejny krok naprzód i udoskonalenie już prowadzonych działań. Fundamentalnym założeniem metodyki jest ekologiczna oraz społeczna wrażliwość; wskaźniki zrównoważonego rozwoju są rozważane jako istotne kryterium na każdym etapie projektu. Jeżeli kluczowe wymogi nie zostały spełnione, dany etap należy powtórzyć, tak aby końcowy rezultat pozostawał bezpieczny lub korzystny dla ludzi i środowiska.

 

Dlaczego warto postawić na zrównoważone zarządzanie projektami?

Zrównoważone zarządzanie projektami to nie tylko wyraz wysokich standardów etycznych oraz altruistycznej troski o losy planety i innych, ale także korzystna i opłacalna inwestycja. Dobrze obrazuje to kluczowy w PRiSM™  model wpływu P5™, który przedstawia złożoną sieć oddziaływań i współzależności każdego projektu. Obok poziomu społeczeństwa (People) i środowiska (Planet), P5™ wyróżnia ściślej związane z tradycyjnymi celami biznesowymi obszary produktów (Product), procesów (Process) oraz ekonomii (Prosperity) – rozważając model w całości, można łatwo się przekonać, że dbałość o wysoką jakość zasobów naturalnych i ograniczanie ich zużycia, czy poszanowanie praw pracowników i konsumentów przekładają się na trwałe przewagi konkurencyjne. Przestrzeganie zaprezentowanych w PRiSM™ zasad zrównoważonego rozwoju owocuje wzrostem zaangażowania i motywacji zespołów oraz wynikającą z tego wyższą innowacyjnością, poprawą reputacji marki, dostępem do stabilnych łańcuchów dostaw, a także zwiększoną efektywnością procesów. Decydując się na wdrożenie nowej filozofii zarządzania, firmy udowadniają swoje przygotowanie do najważniejszych wyzwań XXI wieku i wyprzedzają nadchodzące trendy  – kiedy reszta biznesu i tak będzie musiała się dostosować do wymogów zrównoważonego rozwoju, organizacje, które zrobiły to wcześniej, wysuną się na czoło cywilizacyjnych przemian.

 

Zrównoważone zarządzanie projektami – zapraszamy na szkolenia.

Green Project Management oferuje program profesjonalnej certyfikacji, która zapewnia formalne uprawnienia do zarządzania projektami, portfelami oraz programami projektów w zrównoważony oraz społecznie odpowiedzialny sposób. Ścieżka certyfikacyjna obejmuje trzy poziomy zaawansowania – GPM-b™ (Basic), GPM-s™ (Specialist) oraz GPM-m™ (Master). Zakończone egzaminem szkolenie na poziomie Basic jest skierowane do wszystkich osób posiadających już pewne doświadczenie i wiedzę w obszarze zarządzania projektami oraz zainteresowanych jej rozwojem w kierunku koncepcji uwzględniających aspekty etyczne i środowiskowe. Ze względu na szeroki zakres metodyki PRiSM™ oraz uniwersalne zastosowanie przedstawionych w niej praktyk, kurs może okazać się interesujący dla dużej grupy odbiorców; z pewnością znajdą się w niej przedstawiciele kadr menedżerskich wysokiego szczebla, specjalistów CSR i HR, ale także kierowników działów marketingu, komunikacji, promocji oraz wielu innych pionów biznesowych.

Współpraca Altkom Akademii i GPM otwiera przed firmami nowe, obiecujące perspektywy – jak mówi Ewa Bednarczyk, Business Development Manager w GPM:

Odpowiadając na potrzeby współczesnego świata oraz szybko postępujące regulacje w obszarze zrównoważonego rozwoju, poszukiwaliśmy partnera, który w efektywny sposób pozwoli na dotarcie z ideą Green Project Management do szerokiego grona klientów Decydująca była również synergia w obszarze podnoszenia kompetencji z zakresu zarządzania projektami; nie można mówić o zrównoważonych projektach bez zdolności organizacji do realizacji swojej strategii przez projekty. Jako główny gracz na rynku szkoleniowym w Polsce, Altkom Akademia ma więc niepowtarzalną biznesową i wizerunkową szansę na zostanie liderem w obszarze kształcenia  i doradztwa w zakresie zrównoważonych praktyk. W naszym modelu współpracy stawiamy na wartości przyświecające zrównoważonym praktykom: kreowanie korzyści dla wszystkich  interesariuszy, przejrzystość działań oraz odpowiedzialność środowiskową branży szkoleniowej.

Zrównoważone zarządzanie projektami zapewnia organizacji szereg korzyści, takich jak m.in. ograniczenie ryzyk, redukcję kosztów, optymalizację procesów, lepsze zarządzanie łańcuchem wartości, uwzględnienie zasad ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa w procesach operacyjnych, łatwiejsze pozyskiwanie finansowania inwestycji i działalności, dbałość o pracowników. Wszystko to buduje trwałą przewagę konkurencyjną firmy. Warto skorzystać z  okazji na jej osiągnięcie!