Blog: Finanse i rachunkowosc | Ksiegowosc

Wskaźniki rentowności w analizie wskaźnikowej

Wskaźniki rentowności w analizie wskaźnikowej
  • 1 297 views

Wskaźniki rentowności wchodzą w skład analizy wskaźnikowej, będącej elementem analizy finansowej. To jedna z najczęściej stosowanych metod badań sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Udostępnij!

Dzięki jej zastosowaniu, na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym (bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych), można między innymi określić w jakiej kondycji  znajduje się dane przedsiębiorstwo, ocenić jego funkcjonowanie na rynku i zdobyć informacje na temat wykonywanych przez nie operacji gospodarczych. Uzyskane w ten sposób dane umożliwiają szybką ocenę porównawczą poprzez zestawienie odchyleń w czasie.

Zastosowanie analizy wskaźnikowej może mieć różne funkcje w zależności od potrzeb, dla jakich badania są dokonywane. Dla menedżerów firm, którymi zarządzają, najistotniejsze będzie zastosowanie wskaźników, które pozwolą na sprawną ocenę sytuacji i podejmowanie decyzji dotyczących dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Analitycy bankowi będą oceniali przede wszystkim kondycję oraz wypłacalność firmy przy ewentualnym dofinansowaniu a inwestorzy ukierunkują analizę swoje analizy w kierunku oceny rozwoju przedsiębiorstwa i potencjalnej stopy zwrotu z inwestycji w daną firmę. Istotną zaletą analizy wskaźnikowej jest szybkość uzyskiwania informacji o sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa. Informacje zdobyte na podstawie wskaźników dają znaczny pogląd na całą działalność finansową podmiotu, co szczególnie wpływa na decyzyjność w kwestiach dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Wskaźniki najczęściej dzielone są na cztery główne kategorie:

  • Wskaźniki rentowności
  • Wskaźniki zadłużenia
  • Wskaźniki aktywności
  • Wskaźniki płynności

Wskaźniki rentowności

Rentowność to cel funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Oznacza opłacalność wykonywanej działalności wyznaczaną poprzez różnicę między przychodem uzyskanym ze sprzedaży towarów lub usług a poniesionymi kosztami związanymi z dostarczeniem tego towaru lub wykonania usługi. Powstały w ten sposób wynik, może być dodatni lub ujemny. Wynik dodatni wskazuje na zysk i wówczas dane przedsiębiorstwo określane jest jako rentowne. Wynik ujemny wskazuje na stratę poniesioną przez przedsiębiorstwo – wówczas określane jako deficytowe. Celem zastosowania wskaźników rentowności jest ocena wysokości i szybkości uzyskania potencjalnej stopy zwrotu w stosunku do zainwestowanego kapitału. Na ich podstawie przedsiębiorstwo jest w stanie ocenić bieżącą sytuację i odpowiednio pokierować dalszą strategią rozwoju i budowy zysku z poniesionych nakładów finansowych. Rentowność analizowana jest w trzech aspektach:

  • Rentowność sprzedaży (rentowność handlowa)
  • Rentowność ekonomiczna (rentowność majątku)
  • Rentowność finansowa (rentowność zaangażowanych kapitałów własnych).

Poniżej omówienie najpopularniejszych wskaźników rentowności.

Wskaźniki rentowności sprzedaży ROS (Return on Sales)

Wskaźnik rentowności sprzedaży, zwany również wskaźnikiem sprzedaży netto, wskazuje na zysk netto jaki osiąga przedsiębiorstwo ze sprzedaży towarów lub usług po odjęciu podatków i poniesionych kosztów. RoS oblicza się w następujący sposób:

ROS = zysk netto/przychód ze sprzedaży x 100%

Otrzymany na podstawie powyższego równania wynik, stanowi marżę jaką uzyskuje przedsiębiorstwo z danej sprzedaży. Wysoki poziom uzyskiwanej marży stanowić może o dobrej kondycji przedsiębiorstwa. Niski natomiast sygnalizuje konieczność zwiększenia wartości sprzedaży aby zrealizować założone w strategii cele zysku przedsiębiorstwa.

Wskaźniki rentowności ekonomicznej

Rentowność Aktywów ROA (Return on Assets)

Wskaźnik ROA odzwierciedla relację pomiędzy zyskiem netto a sumą aktywów przedsiębiorstwa – czyli przekłada wypracowany zysk lub stratę ze sprzedaży na cały majątek wykorzystywany w przedsiębiorstwie.  Uzyskane na podstawie ROA informacje wyrażają efektywność zarządzania majątkiem przez dane przedsiębiorstwo. Wskaźnik ma istotne zastosowanie wśród analityków kredytowych oceniających potencjał rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie ewentualnego dofinansowania i przełożenie go na dalszą efektywność rozwoju i wypłacalność podmiotu w przyszłości.

ROA =zysk netto/suma aktywów x 100%

Wskaźniki rentowności finansowej

Rentowność kapitału własnego ROE (Return on Equity)

Wskaźnik ROE uważany jest za jeden z najważniejszych wskaźników stosowanych przez inwestorów – wyraża bowiem zysk (i jego ewentualną wysokość) z zainwestowanego przez nich kapitału w działalność danego przedsiębiorstwa. RoE wskazuje również na poziom efektywności w zarządzaniu kapitałem własnym i umiejętności w pomnażaniu go przez dane przedsiębiorstwo.

ROE =zysk netto/kapitał własny x 100%

Rentowność to nie tylko jeden wskaźnik

Dokonując analizy finansowej celem badania sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, zawsze należy mieć na uwadze liczbę czynników wpływających na ocenę działalności. Wykorzystanie pojedynczych wskaźników, bez wsparcia innych informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa może wpłynąć na mylną ocenę co danego przedsiębiorstwa. Stosując jednak nadmierną liczbę wskaźników w badaniach można doprowadzić do nadinterpretacji w analizie działalności danego podmiotu co również prowadzi do jego niewłaściwej oceny.