Blog: Zarzadzanie projektami | Prince2

Niepewność projektu a zarządzanie ryzykiem

Niepewność projektu a zarządzanie ryzykiem
  • 321 views

Podejmowanie ryzyka w projektach jest nieuniknione, ponieważ każde takie przedsięwzięcie prowadzi do zmiany w przyszłości.

Udostępnij!

Podejmowanie ryzyka w projektach prowadzi do zmiany w przyszłości, a takiej zmianie towarzyszy ryzyko wynikające właśnie z niepewności przyszłych zdarzeń. Niestety w wielu organizacjach często marginalizuje się zarządzanie ryzykiem w nadziei, że będą w stanie poradzić sobie z problemami, gdy się one pojawią, jednak rozwiązywanie zaistniałych problemów to nie to samo, co zarządzanie ryzykiem.

Ryzyko wynikające z realizacji projektów jest na ogół większe, niż to związane z podstawową działalnością operacyjną, ponieważ zgodnie z definicją są czymś unikalnym, a tym samym „bardziej ryzykownym”, i tym bardziej należy położyć nacisk na zarządzanie ryzykiem. Niestety wiąże się to również z dodatkowym kosztem (koszt samego zarządzania ryzykiem, jak i wprowadzenia działań przeciw ryzyku), jednakże brak zarządzania ryzykiem w przypadku jego wystąpienia potrafi kosztować o wiele więcej. Organizacja bez ciągłej, efektywnej procedury zarządzania ryzykiem nie można zapewnić, że projekt, który właśnie jest realizowany, będzie w stanie spełnić swoje cele, i że w związku z tym warto go kontynuować.

Podejście PRINCE2® do zarządzania ryzykiem w projektach jest zgodne ze standardem OGC, jakim jest Management of Risk (MoR). Zawarta w PRINCE2® procedura zarządzania ryzykiem oparta jest na szeregu najlepszych zasad mających zastosowanie w kontekście danego projektu i składa się z następujących kroków:

  • Identyfikuj
  • Oceniaj
  • Planuj
  • Wdrażaj
  • Komunikuj

Taka procedura zarządzania ryzykiem powinna mieć charakter powtarzalny, systematyczny, a nie przypadkowy w sytuacji, gdy osobom odpowiedzialnym coś się przypomni lub nastąpią nieoczekiwane okoliczności. Jej celem jest wspomaganie podejmowania lepszych decyzji poprzez dobre zrozumienie ryzyk – ich przyczyn, prawdopodobieństwa wystąpienia, wpływu, przewidywanego czasu wystąpienia oraz wyboru reakcji na nie.

Żeby zarządzanie ryzykiem było skuteczne, ryzyko musi być:

  1. Co najmniej „zidentyfikowane” – rozważenie ryzyk, które mogą wpływać na osiąganie celów projektu.
  2. Następnie „ocenione” – sklasyfikowanie każdego ryzyka według oszacowanego prawdopodobieństwa jego wystąpienia, stopnia jego wpływu i bliskości jego materializacji.
  3. Na końcu „sterowane” – wybranie odpowiednich reakcji na ryzyko, a następnie ich wykonanie, monitorowanie i kontrolowanie.

Cała procedura zarządzania ryzykiem powinna być działaniem o charakterze ciągłym, wykonywanym przez cały okres życia projektu.