Blog: Finanse i rachunkowosc | Ksiegowosc | Podatki

Jednolity Plik Kontrolny – sprawdź czy dobrze wypełniłeś

Jednolity Plik Kontrolny – sprawdź czy dobrze wypełniłeś
  • 223 views

Stworzenie i wysłanie JPK wiąże się z listą czynności i zmian, które należy przeprowadzić w przedsiębiorstwie.

Udostępnij!

Stosowanie struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego jako narzędzia kontroli podatkowej, zwiększa skuteczność kontroli dokonywanej przez organ podatkowy. Umożliwia pełny wgląd w księgi podatnika oraz daje dostęp do danych w formacie pozwalającym na ich dogłębną i automatyczną analizę. Reprezentuje holistyczne podejście do kontroli podatkowej.

Standardy i terminy

Jednolity Plik Kontrolny jest tworzony w formacie XML, zgodnym ze standardem OECD Standard Audit File Tax 2.0. Podatnicy zobowiązani są: bez wezwania organu podatkowego, do przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji VAT. JPK przesyła się za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Do odpowiedniego organu należy przesłać plik w schemacie _JPK_VAT(1)_ V1-0.xsd.

Od 1 lipca 2016r. do przesyłania JPK w schemacie _JPK_VAT(1)_V1-0.xsd zobowiązani są tzw. duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.,
od 01 stycznia 2017r. średni i mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r.,
od 01 stycznia 2018r. mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r..
Schemat _JPK_VAT(1)_V1-0.xsd odpowiada pozycjom deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D.

Tworzenie JPK

Przygotowując JPK zacznij od zapoznania się ze strukturami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Finansów. Wspólnie z informatykami określ zakres prac niezbędnych do wdrożenia funkcjonalności JPK. Konieczne jest stworzenie listy programów informatycznych, z których będę eksportowane dane, przeprowadzenie mapowania danych.

Struktura JPK_MAG co do zasady zawiera cztery dokumenty PZ, WZ, MM, RW dane wprowadzane są zwyczajowo w cenie zakupu towaru, których ewidencja versus dane z faktury ma odpowiedzieć na pytanie z jakiej metody korzysta podatnik FIFO, LIFO, średnia ważona.

Struktura JPK_VAT wymaga sprawdzenia czy w księgach oraz rejestrze VAT faktur zakupowych w obrocie krajowym są przypisywane odpowiednie daty otrzymania faktur co warunkuje prawidłowe określenie momentu podatkowego oraz wnikliwej analizy operacji WNT, WDT, Eksport, Import, odwrotne obciążenie.

Struktura JPK_FA co do zasady wymaga wprowadzenia danych zarówno w odniesieniu do sprzedaży jak również zakupu w podziale na linie zapisu zawarte w dokumencie źródłowym.

Struktura JPK_KR zawiera wszelkie dane zarówno z księgi głównej jak również ksiąg pomocniczych w ujęciu analitycznym do poziomu zapisów na linie dziennika.

Stworzenie JPK wymaga także przeanalizowania polityki rachunkowości oraz jej integralnej części jaką jest plan kont funkcjonujących u podatnika. Stosowanie zasad polityki rachunkowości jest jednym z elementów elektronicznej kontroli podatkowej.

Sankcje

Zgodnie z art.4 ustęp 5 ustawy z dnia 29 września 1994r. Ustawa o Rachunkowości tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r (Dz.U. z 2013r. poz.330) „kierownik jednostki odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych w tym z tytułu nadzoru”. Kierownikiem jednostki zgodnie z definicją zawartą w cytowanej ustawie jest członek zarządu, a jeżeli organ jest wieloosobowy członkowie tego organu. Nie wywiązanie się z obowiązkowego raportowania do organu podatkowego obarczone jest ryzykiem karno-skarbowym:

– sankcja wynikająca z art. 262 paragraf 1 Ordynacji Podatkowej w postaci kar porządkowych, których maksymalna wysokość może wynosić 2.800 PLN. Zwyczajowo wysokość mandatu zależy od sytuacji materialnej sprawcy czynu i wynosi kilkaset złotych.
– uporczywe nie stosowanie się do żądań organu podatkowego może być uznane za utrudnianie czynności kontrolnych w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub skarbowej poprzez udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowych, co stanowi czyn z artykułu 83 ustawy Kodeksu karnego skarbowego. Kwalifikowane jest jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Maksymalna wartość kary to 720 stawek dziennych. Nominalna wartość kary grzywny wynosi od 616,7 PLN do 17.769.600 PLN.

Praktyka

Podczas szkoleń z zakresu praktycznych zasad wprowadzania Jednolitego Pliku Kontrolnego uczestnicy zadają wiele pytań:

1. Czy przy określeniu wielkości przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U. z 2015r. poz. 584 z późniejszymi zmianami należy rozpatrywać dane w zakresie zatrudnienia, sumy bilansowej i rocznego obrotu netto jedynie dla konkretnej jednostki gospodarczej czy też z uwzględnieniem jednostek powiązanych?
Odpowiedź: Z uwagi na uchylenie art. 108 cytowanej ustawy dane powinny dotyczyć jedynie konkretnego podmiotu gospodarczego, który będzie raportował dane za pośrednictwem JPK

2. Czy jeśli posiadamy konta bankowe w walucie musimy raportować dane oddzielnie dla każdej waluty w pliku JPK_WB?
Odpowiedź: Tak, konta bankowe walutowe muszą być raportowane oddzielnie dla każdej waluty.

3. Czy dane źródłowe mogą być przesyłane do JPK z wielu systemów informatycznych w tym z Hurtowni Danych?
Odpowiedź: Tak dane mogą być przesyłane z wielu systemów do struktury JPK ważne jest aby informacje liczbowe odzwierciedlały stan faktyczny oraz gwarantowały rzetelny obraz sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej.

Sądzę, że w ciągu kilku miesięcy podatnicy przyzwyczają się do raportowania danych za pośrednictwem Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz implementują narzędzie do wewnętrznej kontroli poprawności prowadzenia ksiąg. Dane z plików w strukturze JPK mogą posłużyć także do kontroli zewnętrznej przeprowadzanej corocznie przez audytorów. AltkomAkademia przygotowała specjalne szkolenia praktyczne dla osób wprowadzających JPK w ramach organizacji.

Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, Trener – Wykładowca między innymi w Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Rachunkowości Sp. z o.o., Wiedzy i Praktyce Sp. z o.o. oraz Altkom Akademii S.A.