Blog: Finanse i rachunkowosc | Ksiegowosc | Zarzadzanie finansami

Istota i rola sprawozdania finansowego w globalnej gospodarce

Istota i rola sprawozdania finansowego w globalnej gospodarce
  • 943 views

Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach musi się opierać na danych i analizie.

Udostępnij!

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest procesem podejmowania i realizacji różnych decyzji. Istnieje wiele źródeł pozyskiwania informacji o przedsiębiorstwach, jednak najważniejszym źródłem wiedzy o kondycji firmy nadal pozostają jego sprawozdania finansowe oraz przeprowadzane na ich podstawie analizy.

Sprawozdanie finansowe to: 

  • zbiór informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym jednostki gospodarczej,
  • jest sporządzone za dany okres,
  • z zastosowaniem sprecyzowanych formuł ich opisu i prezentacji.

Dzięki danym zawartym w sprawozdaniach finansowych możliwe jest dokonanie m.in. oceny stanu finansowego firmy – jej poziomu zadłużenia, płynności, rentowności. Użytkownikami takich informacji mogą być zarówno odbiorcy zewnętrzni (np. instytucje finansujące działalność), jak i odbiorcy wewnętrzni (zarząd, pracownicy).

Przedsiębiorcy podejmując decyzje nie mogą opierać się jedynie na intuicji lub dotychczasowym doświadczeniu. Powinni posługiwać się danymi finansowymi opartymi na analizie. Źródłem informacji do analizy finansowej jest sprawozdanie finansowe, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informacja dodatkowa.

Współczesna gospodarka rozwija się w niespotykanie dotąd szybkim tempie i jeszcze przyspiesza. Możliwości komunikacyjne umożliwiają tworzenie firm funkcjonujących na kilku kontynentach. Postępująca globalizacja rynków finansowych i gospodarek wymusza na przedsiębiorstwach ciągły rozwój. Aby informacje finansowe mogły być przydatne odbiorcom z całego świata, nie wystarczą już tylko regulacje regionalne, czy krajowe. Dane muszą być ujednolicone globalnie, bo w przeciwnym razie firmy w różnych krajach mogłyby odmiennie kształtować informacje dane finansowe.

Na podstawie kilkudziesięcioletnich procesów harmonizacji i standaryzacji rachunkowości stworzono regulacje międzynarodowe ułatwiające pracę i komunikację Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Najważniejsze cechy MSR i MSSF:

  • MSR i MSSF stosują obowiązkowo przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenci papierów wartościowych oraz banki.
  • Zgodnie z MSR/MSSF mogą być sporządzane dobrowolnie skonsolidowane sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych, którzy mają w planach dopuszczenie ich do obrotu na rynkach regulowanych, a także jednostkowe sprawozdania finansowe takich emitentów papierów wartościowych oraz sprawozdania jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej raportującej wg. MSR/MSSF.
  • Określają m.in. sposób prezentacji danych finansowych i metody wyceny składników aktywów i pasywów (np. możliwość wyceny nieruchomości według aktualnej wartości rynkowej przy jednoczesnym odniesieniu zmian jej wartości na wynik finansowy za dany okres)
  • Wskazują zakres informacji, który ma być ujawniony w sprawozdaniu finansowym.
  • MSSF są używane m.in. w krajach Unii Europejskiej, Australii, Kanadzie, Japonii, Indiach, Meksyku, Rosji czy Norwegii. Spółki amerykańskie zarejestrowane w SEC (amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd) sporządzają sprawozdania finansowe według US GAAP.

Globalizacja to duże wyzwanie dla ciągle rozwijających się systemów rachunkowości. Podjęte próby ujednolicenia zasad na świecie doprowadziły do uznania rachunkowości za nowy język działalności gospodarczej. Można pokusić się nawet o stwierdzenie, że jest to nowy, międzynarodowy język biznesu. Jest on rozumiany przez coraz liczniejsze grono odbiorców. Faktem jednak jest, że rachunkowość jest całościowym i zamkniętym układem wypracowanych reguł i zasad, które wynikają z charakterystycznych sposobów postrzegania zdarzeń gospodarczych. Umiejętność właściwej analizy i odczytywania sprawozdań finansowych, stała się jedną z podstawowych umiejętności każdego menedżera.