Blog: Finanse i rachunkowosc | Podatki

Innowacyjne rozwiązania w systemie podatkowym planowane w okresie od lipca 2018r. do stycznia 2019r.

Innowacyjne rozwiązania w systemie podatkowym planowane w okresie od lipca 2018r. do stycznia 2019r.
  • 452 views

Z dniem 01 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy prowadzący księgi za pośrednictwem systemów komputerowych, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej na żądanie organu podatkowego są zobligowani do przekazywania danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie ujednoliconego pliku elektronicznego.

Udostępnij!

Przekazywanie dokumentów odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu poprzez bramkę Ministerstwa Finansów, zaufanego profilu lub za pośrednictwem nośników zewnętrznych. Raportowanie dotyczy danych z okresów zamkniętych, czyli co najmniej  jednego miesiąca do dwunastu miesięcy roku obrachunkowego.

Sprostanie wymogowi organów podatkowych wymaga od podatnika zapoznania się ze strukturami Jednolitego Pliku Kontrolnego w następujących obszarach:

  • Księgi rachunkowe – JPK _KR,
  • Wyciągi bankowe – JPK_WB,
  • Magazyn JPK_MAG,
  • Faktury sprzedażowe w ujęciu podatku VAT – JPK_FA

oraz przygotowania merytorycznego do kontroli podatkowej z wyżej opisanego zakresu.

Główna zasada funkcjonowania struktur pliku kontrolnego polega na sprawdzalności poprawności danych zawartych w jednej strukturze poprzez drugą strukturę np. faktury sprzedażowe są ewidencjonowane w strukturze JPK_FA, JPK_KR, JPK_MAG a zapłata  JPK_WB, dlatego JPK jest optymalnym narzędziem do sprawdzania poprawności ewidencji zdarzeń gospodarczych i naliczenia zobowiązań podatkowych.

Kolejna rewolucyjna zmiana w obszarze podatków będzie obowiązywała od października 2018 r. a dotyczy sposobu składania sprawozdań finansowych. Jedyna obowiązującą metoda będzie polegała na przekazywaniu danych za pośrednictwem nowej struktury logicznej JPK sprawozdanie finansowe.

Podatnik będzie zobowiązany do przygotowania danych finansowych sprawozdania w zestandaryzowanym pliku elektronicznym oraz uwierzytelnienia przesłanego sprawozdania za pośrednictwem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Sprawozdanie finansowe przekazane do KRS zostanie zaewidencjonowane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.

Z uwagi na fakt, iż od 01 stycznia 2018 r. wszyscy czynni podatnicy VAT są zobligowani do comiesięcznego raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej danych zawartych w ewidencji zakupu i sprzedaży VAT poprzez strukturę JPK_VAT(3) organ skarbowy posiada wiedzę o wszystkich transakcjach podlegających opodatkowaniem podatku VAT.

Obecnie w KAS trwają pracę nad stworzeniem Centralnego Rejestru Faktur. Resort podatkowy pracuje także nad wyeliminowaniem z dniem 01 stycznia 2019 r. obowiązku składania deklaracji VAT poprzez zastąpienie deklaracji strukturą JPK_VDEK.

Co będzie oznaczała taka zmiana dla podatnika – brak obowiązku składania deklaracji VAT oraz informacji o ewidencji JPK_VAT. Przedsiębiorca złoży jedynie informację JPK_VDEK, którą będzie stanowiła podstawę rozliczenia podatkowego wraz z realizacją obowiązku informacyjnego wobec organu skarbowego w odniesieniu do rozliczenia podatku VAT.

Od stycznia 2019 r. w ramach nowelizacji VAT zostaną wprowadzone nowe zasady wystawiania faktur do paragonów, będzie to następowało jedynie w sytuacji, gdy paragon zawiera NIP nabywcy.
Zgodnie z interpelacją nr 22965 nowelizacja VAT jest konieczna celem wyeliminowania  nadużyć. Także do tej zmiany będą musieli przygotować się podatnicy mając na uwadze również wymianę kas fiskalnych na kasy on – line z możliwością automatycznego przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas, która ma nastąpić od  dnia 01 stycznia 2019 r. do  dnia 31.12.2022 r. z uwzględnieniem branży, w której podatnik prowadzi działalności gospodarczą.

Ostatnią  opisaną zmianą w zakresie podatku VAT jest wprowadzenie procedury split payment (podzielonej płatności) z dniem 01 lipca 2018r. Głównym założeniem mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie zapłaty należności przelewem na dwa strumienie:

  • kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze, która trafia na specjalny rachunek dostawcy, zwany rachunkiem VAT, oraz
  • kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest przelewana na rachunek rozliczeniowy/SKOK, powiązany z rachunkiem VAT.

Zasady wprowadzania zmian podatkowych wpływające na prowadzenie biznesu przez każdego przedsiębiorcę, zostaną przedstawione na przykładach podczas szkoleń oferowanych przez Altkom Akademię.

Autorka : Barbara Dąbrowska, ekonomistka, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i podatków w firmie Accounting & HR Services, Trener – Wykładowca w Altkom Akademii.