Blog: Zarzadzanie uslugami it | Cobit

COBIT 2019 – najnowsza wersja sprawdzonego standardu nadzoru i zarządzania IT

COBIT 2019 – najnowsza wersja sprawdzonego standardu nadzoru i zarządzania IT
  • 1 456 views

Standard COBIT odpowiada na biznesowe potrzeby związane z zarządzaniem informacją i technologiami informatycznymi oraz tworzeniem i utrzymywaniem ładu korporacyjnego w obszarze Informatyki – szczególnie z perspektywy audytorów, którzy w swojej pracy muszą posługiwać się jasno określonymi, wymiernymi kryteriami.

Udostępnij!

Przydaje się również menedżerom odpowiedzialnym za całość procesów zarządczych – przy pomocy COBIT i uwzględnieniu wyróżnianych w tej metodyce komponentów można bowiem budować, utrzymywać i rozwijać struktury organizacyjne, procedury i narzędzia, dbać o skuteczny przepływ informacji, dobre praktyki w firmie i umiejętności pracowników.

Również same zespoły mogą wyciągnąć z COBIT coś dla siebie i lepiej zorganizować swoje działania. Obecnie na rynek wkracza najnowsza wersja tego uznanego zbioru dobrych praktyk nadzoru i zarządzania Informatyką – COBIT 2019. Warto się z nią zapoznać i przekonać o istotnych korzyściach, które może wnieść do naszej organizacji wzmacniając tym samym jej produktywność i potencjał.

COBIT 2019 – moduły i komponenty, czyli co możemy w tym produkcie znaleźć.

Edycja COBIT 2019 została wydana w czterech publikacjach książkowych, w których omówiono wszystkie wchodzące w jej skład zagadnienia. Szkolenie na poziomie Foundation składa się z ośmiu modułów, spośród których za najważniejsze należy uznać Komponenty Systemu Nadzoru (Governance System Components) oraz Cele Nadzoru i Zarządzania (Governance and Management Objectives).

Wspomniane komponenty systemu nadzoru to ważna część COBIT 2019 oparta na koncepcji czynników umożliwiających z COBIT 5, na którą w najnowszym wydaniu kładzie się duży nacisk. Komponentów jest siedem i dotyczą zarówno „twardych” obszarów, które tworzą strukturalny szkielet działalności organizacji (np. struktury organizacyjne, oprogramowanie, procesy), jak i „miękkich”, związanych z kapitałem ludzkim, kulturą pracy i obiegiem informacji (przykładowo: umiejętności i kompetencje, etyka, pryncypia).

Osobną, również potraktowaną szeroko i wyczerpująco tematyką są cele nadzoru i zarządzania, które są rozwinięciem referencyjnego modelu procesów z COBIT 5. Każdy z 40 celów odpowiada jednemu procesowi, a także definiuje wytyczne dla pozostałych komponentów systemu nadzoru.

COBIT 2019 a inne metodyki zarządzania usługami IT. Czy można korzystać tylko z jednej?

Rozważając funkcje i potencjał COBIT 2019, warto zaznaczyć, że sięgnięcie po tę metodykę nie kłóci się z korzystaniem również z innych podejść do zarządzania usługami IT. Nie należy traktować COBIT jako opcji konkurencyjnej wobec na przykład popularnego ITIL gdzie dokonany wybór miałby być grą o sumie zerowej – w rzeczywistości jest inaczej i oba te modele mogą się znakomicie uzupełniać.

Dzieje się tak ponieważ różne metodyki mają nieco odmienny charakter i cele – takie jak ITIL stanowią swoisty elementarz i zbiór podstawowych zasad dostępnych dla każdego pracownika w IT, COBIT natomiast odnosi się do trochę innego, mocniej związanego z kwestiami natury czysto biznesowej i zarządczej poziomu. W związku z tym z powodzeniem można stosować i jeden, i drugi standard, zaspokajając dzięki temu zróżnicowane potrzeby w różnych aspektach funkcjonowania firmy.

Podobnie wygląda relacja COBIT z innymi standardami i metodykami: można go traktować jako swoistego rodzaju parasol obejmujący na wysokim poziomie wszystkie zagadnienia dotyczące nadzoru i zarządzania Informatyką, który – na poziomie szczegółowych wytycznych – wymaga uzupełnienia przez opracowania dedykowane dla danych obszarów. Na liście standardów i metodyk, do których odwołuje się COBIT 2019, wymienione są m.in. ITIL®, TOGAF®, PMBOK®, CMMI®, COSO, SFIA®, normy ISO, wytyczne NIST.

COBIT 2019  – certyfikacja:

Egzaminy certyfikacyjne na poziomie Cobit 2019 Foundation odbywają się online i są administrowane zdalnie. Czas trwania egzaminu to 120 minut, zawiera on 75 pytań z trzema wariantami odpowiedzi do wyboru; trzeba odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 49 pytań, żeby osiągnąć 65-procentowy próg zdawalności.