Azure Container Apps
 • 394 views

Microsoft wprowadza właśnie nową i bardzo ciekawą usługę przeznaczoną do hostowania aplikacji skonteneryzowanych - Azure Container Apps. Jest to usługa bezserwerowa i niewymagająca wdrażania skomplikowanej infrastruktury.

Udostępnij!

Azure Container Apps

Typowe zastosowania usługi Azure Container Apps obejmują:

 • wdrażanie punktów końcowych interfejsu API
 • hostowanie aplikacji przetwarzania w tle
 • obsługę przetwarzania sterowanego zdarzeniami
 • uruchamianie mikrousług

 

Aplikacje oparte na usłudze Azure Container Apps można dynamicznie skalować w oparciu o:

 

Azure Container Apps umożliwia wykonywanie kodu aplikacji spakowanego w dowolnym kontenerze i jest niezależna od środowiska uruchomieniowego lub modelu programowania.  Pozwala korzystać z zalet uruchamiania kontenerów, jednocześnie uwalniając od problemów związanych z zarządzaniem infrastrukturą chmury i złożonymi orkiestratorami kontenerów.

 

Co można wykonać w Azure Container Apps?

 • uruchamiać wiele wersji kontenera i zarządzać cyklem życia aplikacji
 • automatycznie skalować aplikacje na podstawie dowolnego wyzwalacza skalowania obsługiwanego przez funkcję KEDA
 • włączać ruch przychodzący HTTPS bez konieczności zarządzania inną infrastrukturą platformy Azure
 • dzielić ruch między wiele wersji aplikacji w przypadku wdrożeń niebieski/zielony i scenariuszy testowania A/B
 • używać wewnętrznych danych przychodzących i odnajdywania usług w celu zapewnienia bezpiecznych wewnętrznych punktów końcowych z wbudowanym odnajdywaniem usług opartym na systemie DNS
 • tworzyć mikrousługi za pomocą języka Dapr i uzyskiwać dostęp do bogatego zestawu interfejsów API
 • uruchamiać kontenery z dowolnego rejestru, publicznego lub prywatnego, w tym Docker Hub i Azure Container Registry (ACR)
 • używać rozszerzenia interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub szablonów usługi ARM do zarządzania aplikacjami
 • bezpośrednio w aplikacji bezpiecznie zarządzać wpisami tajnymi
 • wyświetlać dzienniki aplikacji przy użyciu usługi Azure Log Analytics

 

Wdrożenie

Podobnie jak większość usług, Azure Container Apps można wdrażać z portalu lub wiersza poleceń.

Kroki pierwszego wdrożenia

 1. Tworzymy nową instancję Azure Container Apps:

ms azure

chmura obliczeniowa

 1. Tworzymy nowe środowisko dla skonteneryzowanych aplikacji:

ms azure

microsoft azure

 1. Kontenery możemy dostarczać z różnych źródeł:

cloud computing

 1. Wynik wdrożenia:

chmura azure

Do czego służy Container App Environment?

Pojedyncze aplikacje kontenera są wdrażane w jednym środowisku usługi Container Apps, które działa jako bezpieczna granica wokół grup aplikacji kontenera. Usługa Container Apps w tym samym środowisku jest wdrażana w tej samej sieci wirtualnej i zapisuje dzienniki w tym samym obszarze roboczym usługi Log Analytics. Podczas tworzenia środowiska można podać istniejącą sieć wirtualną.


Przyczyny wdrażania aplikacji kontenera w tym samym środowisku obejmują sytuacje, w których potrzebne jest:

 • zarządzanie powiązanymi usługami
 • wdrażanie różnych aplikacji w tej samej sieci wirtualnej
 • komunikacja przy użyciu języka Dapr (Distributed Application Runtime)
 • współużytkowanie tej samej konfiguracji Dapr
 • współużytkowanie tego samego obszaru roboczego usługi Log Analytics

 

Powody wdrażania aplikacji kontenerów w różnych środowiskach obejmują sytuacje, w których chcemy zapewnić, że:

 • dwie aplikacje nigdy nie współdzielą tych samych zasobów obliczeniowych
 • dwie aplikacje nie mogą komunikować się ze sobą za pośrednictwem usługi Dapr

 

Usługa Azure Container Apps jest dostępna w wersji zapoznawczej. Po wprowadzeniu wersji produkcyjnej może się stać bardzo popularna wśród firm korzystających z konteneryzacji oraz  mikroserwisów.