Blog: Kompetencje menedzerskie i rozwoj osobisty | Zarzadzanie zespolem91

Awans na menedżera – co musisz wiedzieć?

Awans na menedżera – co musisz wiedzieć?
  • 1 121 views

Awans na menedżera lub kierownika w organizacji jest spełnieniem marzeń wielu pracowników planujących rozwój swojej kariery zawodowej. To najlepszy dowód uznania i wyróżnienia.

Udostępnij!

W literaturze oraz Internecie można znaleźć mnóstwo artykułów oraz poradników dla nowoupieczonych menedżerów lub osób przygotowujących się do tej roli. Wiele z nich traktuje o cechach i umiejętnościach jakimi powinien wykazywać się lub nad jakimi powinien popracować taki menedżer. Wśród nich najczęściej wymienia się: zdolności interpersonalne, przywódcze oraz umiejętności efektywnego zarządzania personelem i relacjami między podległymi pracownikami. Niewątpliwie są to umiejętności kluczowe, jednakże niewystarczające. Związana z rolą każdego menedżera odpowiedzialność za pracowników, wyniki czy budżety, wymaga również twardej wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny prawa czy finansów.

Prawo pracy

Zarządzanie zespołem i obowiązkami podwładnych pracowników to duża odpowiedzialność. Każdy menedżer powinien znać aktualne przepisy dotyczące prawa pracy, gdyż to one stanowią formalną podstawę zatrudnienia, wykonywanej pracy oraz wzajemnych zobowiązań między pracodawcą a pracownikiem zatrudnionym w oparciu o umowę o prace.

Znajomość przepisów prawa pracy wymagana jest od początków wykonywania obowiązków kierownika. Już na etapie konstruowania zespołu warto znać rodzaje, formy i przede wszystkim treść zawieranych umów o pracę z przyszłymi podwładnymi. Znajomość formy i treści umowy, to nie tylko określenie obowiązków pracownika, to również szereg przysługujących mu nienaruszalnych praw jak chociażby kwestie wynagrodzenia i premiowania, przysługujące pracownikowi dni urlopu wypoczynkowego oraz ram czasowych dotyczących wykonywania pracy. Obeznanie wśród formalnych podstaw stosunku pracy jest również niezbędna w kwestiach np. oddelegowywania pracowników do innej pracy, zmiany dotychczasowych warunków umowy oraz rozwiązywania współpracy z pracownikami.

Mobbing

W obszarze wymogu znajomości obowiązującego prawa, koniecznie należy zwrócić uwagę na pojęcie mobbingu i dyskryminacji pracownika w miejscu pracy. Mobbing wprost definiuje Art. 943 §2 jako „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Definicja nie wskazuje jasno na katalog zachowań, które mogą być określone mobbingiem, przedkładając na pierwszy plan troskę o dobro psychiczne pracownika. Obowiązkiem menedżera jest zarządzać zespołem w taki sposób, aby nie dopuścić do wzbudzenia w pracowniku poczucia opisanego w art. 943 §2.

Awans na menedżera a finanse

Awans na menedżera lub kierownika zespołu spośród grupy pracowników może wymagać dodatkowego przeszkolenia lub odświeżenia wiedzy z dziedziny finansów czy rachunkowości. Tyczy się to szczególnie sytuacji, w których miejsce kierownika lub menedżera obejmuje osoba wyróżniona spośród ogółu pracowników lub pracowników zespołu, których codzienne obowiązki nie były bezpośrednio związanie z zarządzaniem.

Obowiązki kierownicze, w zależności od porządku organizacyjnego danej firmy, mogą obejmować kwestie związane z szerokorozumianym raportowaniem działań podległego zespołu – rozliczenie bieżących planów działań, osiągniętych zysków, poniesionych kosztów i planowanego rozwoju finansowego podejmowanych działań. Dodatkowo, kierownicy i menedżerowie mogą odpowiadać za zarządzanie przydzielonym im budżetem, który z kolei należy później odpowiednio rozliczyć i udokumentować.

Wśród zaawansowanych aspektów zarządzania może pojawić się również konieczność odczytywania sprawozdań finansowych oraz umiejętność zastosowania odpowiednich wskaźników analizy finansowej. Celem analizy finansowej może być określenie bieżącej sytuacji organizacji oraz określenia dalszych kierunków rozwoju firmy lub podległej kierownikowi komórki organizacyjnej w firmie.

Zarządzanie zespołem = Ciągły rozwój

Znajomość aspektów prawnych i finansowych stanowią niewątpliwie istotną część pracy menedżera. Warto jednak zwrócić uwagę, na fakt, że praca ta wymaga ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Wynika to przede wszystkim ze zmieniających się przepisów prawnych, wytycznych finansowych i przede wszystkim z sytuacji na rynku pracy, o którym już teraz mówi się, że staje się rynkiem pracownika.