Blog: Biurowe narzedzia informatyczne | Ms excel91

Analiza wielowariantowa pomoże obliczyć optymalną cenę w celu maksymalizacji zysku

Analiza wielowariantowa pomoże obliczyć optymalną cenę w celu maksymalizacji zysku
  • 1 096 views

Policz wpływ zmian czynników na końcowe wyniki.

Udostępnij!

Jednym z najczęstszych działań biznesowych jest próba określenia wpływu zmian na końcowe wyniki. Do policzenia oddziaływania zmiennych służy analiza wielowariantowa. W Excelu do przeprowadzania symulacji mamy dostępne gotowe narzędzia np. Tabela danych (Dane -> Analiza Warunkowa -> Tabela danych). Jest to bardzo przydatna funkcja do określenie optymalnej ceny produktu w celu maksymalizacji zysku.

Dla symulacji przyjęliśmy następujące założenia:
Cena jednostkowa/Unit Price    3,00
Popyt/Demand    55 000,00
Koszt jednostkowy/Unit Cost    0,45
Koszty stałe/Constant Cost    50 000,00
Przychód/Income    165 000,00
Koszty zmienne/Variable Cost    24 750,00
Zysk/Profit    90 250,00

W przykładzie cena jednostkowa wpływa ujemnie na wielkość popytu. Wielkość produkcji została przyjęta na poziomie zaspokajającym aktualny popyt. Pytanie brzmi: Przy jakiej cenie jednostkowej osiągniemy najlepszy wynik? Mamy jedną zmienną – Cena jednostkowa produktu.

Krok 1

Przygotowanie listy wartości Ceny jednostkowej, dla których mają zostać obliczone wyniki formuł zbudowanych w początkowym zestawie danych. Wartości ceny jednostkowej mogą zostać umieszczone w kolumnie lub w wierszu.


RYSUNEK 1 PRZYGOTOWANIE ARKUSZA DO ANALIZY SYMULACJI Z JEDNĄ ZMIENNĄ

W kolumnie mamy podane wartości Ceny jednostkowej. W wierszu powyżej, w przyległej kolumnie obok zmiennej podajemy formuły, których wyniki mają zostać obliczone po podstawieniu każdej z wymienionych cen (Rysunek 1). W podanym przykładzie obliczone zostaną wyniki Zysku, Przychodu oraz Koszt zmienny. Wszystkie te wartości w przykładowym modelu zależą od ceny jednostkowej.

Krok 2

Zaznacz fragment arkusza z uwzględnieniem wszystkich przewidywanych wartości ceny jednostkowej oraz formuł, których wyniki mają zostać obliczone (Rysunek 2).


RYSUNEK 2 ZAZNACZENIE OBSZARU DLA NARZĘDZIA TABELA DANYCH

Krok 3

Z karty Dane rozwiń polecenie Analiza warunkowa i wybierz opcję Tabela danych (Rysunek 3).


RYSUNEK 3 ZAZNACZENIE I URUCHOMIENIE POLECENIA DANE – ANALIZA WARUNKOWA – TABELA DANYCH

Krok 4

Po wyborze polecenia zostaje otwarte okno dialogowe Tabeli danych. Ponieważ kolejne wartości cen jednostkowych zostały wprowadzone do kolumny, to należy podać jako Kolumnową komórkę wejściową, adres komórki zawierającej cenę jednostkową z oryginalnego modelu – Rysunek 4.


RYSUNEK 4 WYPEŁNIONE OKNO NARZĘDZIA TABELA DANYCH.

Krok 5

Po zatwierdzeniu otrzymujemy wyniki trzech formuł, dla wszystkich wariantów cen jednostkowych – Rysunek 5.


RYSUNEK 5 ARKUSZ Z MODELEM POCZĄTKOWYM ORAZ WYNIKAMI OBLICZEŃ

Tabela danych jest prostym sposobem na uzyskanie wyników wielu formuł, bez konieczności ich ręcznego powielania.


RYSUNEK 6 FORMUŁY W ARKUSZU PRZED WYKONANIEM ANALIZY