Blog: Zarzadzanie i organizacja projektow it

31 akronimów, które powinna znać każda osoba pracująca w IT

31 akronimów, które powinna znać każda osoba pracująca w IT
  • 1 022 views

Akronimy ułatwiają bieżącą pracę i porozumiewanie się ze współpracownikami.

Udostępnij!

Branża IT oparta jest na specyficznym żargonie i akronimach. Są podstawą komunikacji wszystkich pracowników. Skróty pochodzą z języka angielskiego i dzięki nim bardzo łatwo można się porozumieć z ludźmi z różnych krajów i stref czasowych. Dla pracownika IT „spa” nie jest miejscem oferującym zabiegi odnowy biologicznej, a „soap” mydłem. Te słowa mówione przez pracowników IT nabierają zupełnie innego znaczenia. Stworzliśmy listę 31 akronimów, które trzeba znać pracując w branżach technologicznych. Jeśli uważacie, że coś jeszcze powinno znaleźć się na liście wpisujcie w komentarzach.

AMP (ang. Accelerated Mobile Pages) – standard stron mobilnych. Zainicjowany przez Google w celu przyspieszenia ładowania stron i poprawnego wyświetlania treści na urządzeniach mobilnych. AMP ogranicza HTML, CSS i JavaScript aby zwiększyć wydajność.

API (ang. Application Programming Interface, po polsku Interfejs programistyczny aplikacji) – zestaw reguł, protokołów w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą i wzajemnie oddziałują na siebie. API pozwala na pobieranie danych od innych firm z wykorzystaniem wcześniej określonych i narzuconych procedur.

BEM (z ang. Block, Element, Modifier) – metodologia tworzenia stron internetowych i kodu opracowana przez Yandex. Budowanie stron oparte jest na trzech elementach wymienionych w nazwie: block (każdy niezależny fragment strony), element (część bloku, który nie może funkcjonować poza nim), modifier (dodatkowa informacja powiązana z blokiem, albo elementem).

CDN (z ang. Content Delivery Network) – system serwerów zapewniający dostarczanie treści do wielu serwisów internetowych, zwiększający szybkość i zmniejszający obciążenie właściwego serwera webowego. System wybiera serwer najbliżej użytkownika, albo z najmniejszym obciążeniem, dzięki temu zwiększa efektywność działania.

CMS (z ang. Content Management System) – oprogramowanie do zarządzania treściami na stronie internetowej (publikowanie, edytowanie). System umożliwia pracę bez znajomości kodowania.

CRUD (z ang. Create, Read, Update, Delete) – cztery podstawowe funkcje służące do zarządzania bazami danych. Funkcje opisują cykl życia danych na stronach internetowych.

CSSOM (z ang. Cascading Style Sheets Object Model) – zestaw interfejsów używanych przez przeglądarki do właściwego renderowania stylów CSS na stronach. CSSOM reprezentuje wszystkie style CSS.

CTA (z ang. Call to action) – komunikat do użytkowników wzywający ich do konkretnego działania. Wskazanie co ma zrobić, jaką akcję wykonać, np.: zarejestruj się, skomentuj, zaloguj, odpowiedz.

DOM (z ang. Document Object Model) – API dla HTML i XML, używane przez przeglądarkę do renderowania dokumentów. DOM określa logiczną strukturę dokumentu i prezentuje ją jako drzewo węzłów.

FIFO (z ang. First In, First Out) – struktura danych w formie kolejki. Nowe dane dopisywane są na końcu kolejki, a z początku kolejki pobierane są dane do przetwarzania.

FOSS (z ang. Free and Open-Source Software) – oprogramowanie, które nie ma żadnych ograniczeń odnośnie prawa autorskiego. Każdy użytkownik może uzyskać do niego dostęp i modyfikować kod źródłowy.

FTU (z ang. First Time Use) – pierwsze ładowanie oprogramowania przez użytkownika po instalacji. W trakcie uruchamiania można przeprowadzić proces wdrożenia użytkownika, onboarding (pokazać jak działa aplikacja, poprosić o podanie danych – data, godzina, login).

GUI (z ang. Graphical User Interface) – graficzny interfejs użytkownika. Sposób prezentacji informacji przez komputer i interakcji z użytkownikiem za pomocą znaków graficznych. Użytkownik za pomocą ikon wydaje polecenia, w odróżnieniu od języka poleceń jak w MS DOS.

IDE (z ang. Integrated Development Environment) – zintegrowane środowisko programistyczne. Aplikacja, lub aplikacje służące do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania. Pozwala na integrację różnego rodzaju narzędzi.

IIFE (z ang. Immediately Invoked Function Expression) – funkcja samowykonująca się w Javascript.

ITCSS (z ang. Inverted Triangle Cascading Style Sheets) – skalowalna architektura CSS do wielokrotnego użytku. Dzieli właściwości CSS na poziomy w zależności od specyfiki i znaczenia.

JSON (z ang. JavaScript Object Notation) – tekstowy format zapisu i wymiany danych niezależny od platformy. Przeznaczony jest do transferu danych, które są zawarte w tablicach w obiektach.

LAMP (z ang. Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl) – zestaw oprogramowania open source, służący do tworzenia dynamicznych stron internetowych. Linux jako system operacyjny, Apache jako serwer WWW, MySQL jako oprogramowanie do zarządzania bazami danych i PHP, Perl lub Python jako języki skryptowe.

LTR/RTL (z ang. Left To Right / Right To Left) – wskazują kierunek wyświetlania tekstu, lewy do prawej, albo prawy do lewej.

MEAN (z ang. MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) – zestaw czterech różnych technologii, które łączy jeden język programowania JavaScript. Służy do tworzenia dynamicznych stron internetowych, baza danych MongoDB, framework Express.js, frontend Angular i aplikacja serwera Node.

MVC (z ang. Model-View-Controller) – wzorzec architektury używany do organizowania struktury aplikacji posiadających graficzne interfejsy użytkownika. Grupuje obiekty w trzy grupy: Model, Widok, Kontroler.

OAuth (z ang. Open Authentication) – otwarty standard autoryzacji. Umożliwia autoryzację w bezpieczny sposób. Wykorzystywany do logowania na stronach za pomocą serwisów zewnętrznych – Google, Facebook, bez potrzeby rejestracji.

OOP (z ang. Object-Oriented Programming) – programowanie, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów. Tworzymy modele podobne do otoczenia w świecie rzeczywistym poprzez wykorzystanie czterech głównych zasad: abstrakcji, enkapsulacji, dziedziczenia i polimorfizmu.

REGEX (z ang. Regular Expression) – wzorzec tekstowy używany do dopasowania kombinacji znaków w różnych ciągach. Umożliwia łatwe wyszukiwanie ciągów znaków.

REST (z ang. Representational State Transfer) – styl architektury albo wzorzec projektowy używany jak wytyczne do tworzenia serwisów. Pozwala na komunikację pomiędzy urządzeniami/aplikacjami podpiętymi do internetu poprzez współdzielony protokół komunikacyjny HTTP.

SCM (z ang. Source Control Management) – narzędzie umożliwiające śledzenie zmian w kodzie i zapobiegające utracie danych.

SDK (z ang. Software development kit) – narzędzia dla programistów potrzebne do tworzeniu aplikacji korzystającej z danej biblioteki.

SMACSS (z ang. Scalable and Modular Architecture for Cascading Style Sheets) – metodologia pisania kodu CSS, która pozwala na wielokrotny użytek tych samych komponentów.

SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) – protokół zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołań i przenoszenia protokołów HTTP lub RPC.

SPA (z ang. Single Page Application) – aplikacja działająca tylko w jednym oknie przeglądarki. Nie następuje przeładowanie strony po każdym żądaniu. Dane przekazywane są pomiędzy klientem (przeglądarką), a serwerem.

WYSIWYG (z ang. What You See Is What You Get) – metody pozwalające uzyskać wygląd w publikacji identyczny lub zbliżony do obrazu na ekranie. Zalicza się do nich procesory tekstu, edytory www, edytory www, edytory www.

Jeśli macie jakieś akronimy, których według was zabrakło na tej liście, wpisujcie w komentarzach.