Wprowadzenie do architektury korporacyjnej

Przeznaczenie seminarium

Seminarium skierowane jest do kadry zarządzającej departamentami IT, architektów korporacyjnych, architektów IT, architektów rozwiązań, menedżerów programów i projektów IT.

Korzyści wynikające z udziału w seminarium

Seminarium obejmuje wybrane spośród najistotniejszych idee i pojęcia dotyczące Architektury Korporacyjnej. Udział w seminarium pozwala pozyskać i uporządkować wiedzę dotyczącą Architektury Korporacyjnej, niezbędną do rozwoju nowoczesnych organizacji opartych na wiedzy. Ukierunkowuje dyskusję na temat zalet i wad stosowania podejścia architektonicznego. Pozwala również na poznanie i ujednolicenie słownictwa wykorzystywanego w projektach architektonicznych.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Nie ma żadnych formalnych wymagań ani ograniczeń co do wcześniej przebytych szkoleń lub doświadczenia uczestników, jednak aby w pełni wykorzystać wartość seminarium, uczestnik powinien posiadać co najmniej podstawową wiedzę na temat zarządzania (w tym zarządzania projektami) oraz IT.

Agenda

08:30 - 09:00   Rejestracja Uczestników, poranna kawa
09:00 - 10:30   Wprowadzenie do Architektury Korporacyjnej w nowoczesnych organizacjach
10:30 - 10:45   Przerwa kawowa
10:45 - 12:15   Podstawowe koncepty, modelowanie Architektury Korporacyjnej, style architektoniczne
12:15 - 13:00   Lunch
13:00 - 14:30   Planowanie transformacji, rozwój praktyki architektonicznej w organizacji
14:30 - 14:45   Przerwa kawowa
14:45 - 16:15   Studium przypadku